Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Konkurs za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu

Konkurs za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu

I Organizovanje konkursa

Komitet za koordinaciju finansijskog sektora Republike Srpske (Ministarstvo finansija Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za osiguranje Republike Srpske), te Banjalučka berza a.d. Banja Luka i Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem teksti: instutucije učesnice) ovim putem objavljuje Konkurs zainteresovanim studentima svih studijskih godina na području Republike Srpske, da predaju diplomske ili stručne radove iz oblasti:

  1. bankarstva,
  2. osiguranja ili
  3. tržišta hartija od vrijednosti.

Namjera institucija učesnica je da ovim Konkursom dodatno unaprijede saradnju sa visokoškolskim ustanovama i da podstakne studentsku zajednicu da se bliže i na praktičnom nivou upozna sa zbivanjima na finansijskom tržištu. Osim navedenog, ovaj oblik saradnje će omogućiti interaktivni odnos studenata sa regulatorima finansijskog tržišta u Republici Srpskoj.

II Pravo učešća i uslovi za dostavljanje radova

Pravo učešća imaju studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, koji su državljani Bosne i Hercegovine. Radovi se predaju u formi diplomskog ili stručnog rada. Rad mora da biti na temu finansijsko tržište.

Radovi moraju biti napisani na jednom od zvaničnih jezika BiH ili na engleskom jeziku. Jedan autor može podnijeti samo jedan samostalan rad. Radovi koautora neće se uzeti u razmatranje. Konkurs će se smatrati uspješnim ako se prijave najmanje po tri (3) rada iz sve tri oblasti koje su navedene u tački I, a koji ispunjavaju propisane uslove konkursa.

Dostavljeni rad bi trebao da sadrži sljedeće:

  • naslov rada (sa imenom i prezimenom autora),
  • sadržaj,
  • uvod (uključuje namjeru i svrhu rada te opis pretpostavke koja se tematizira u samom radu),
  • osnovni tekst,
  • zaključak (uključuje detaljno izlaganje autora o značenju rezultata te osvrt na cijeli rad),
  • popis korišćene literature, bibliografija.

Sadržaj rada mora biti ispisan u formatu MS Word dokumenta (.doc), u fontu Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5. Maksimalna veličina rada je do 70 A4 stranica s popisom literature. Troškove izrade, umnožavanja i slanja snosi autor, tj. institucije učesnice ne snosi troškove učestvovanja autora u takmičarskom postupku. Dostavljeni radovi se ne vraćaju. Radovi koji će se uzeti u razmatranje moraju biti izrađeni u periodu 2010. do 2013. godini.

Rad se predaje u 1 primjerku u materijalnom i elektronskom obliku. Zajedno sa radovima potrebno je dostaviti popunjenu prijavu za učešnje studenata za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu, koja se nalazi u prilogu teksta Konkursa.

Predlaže se studentima da rad izrade na osnovu Uputstva za izradu stručnih i naučnih radova Ekonomskog fakulteta Banja Luka, autora Zdravka Todorovića, Ivana Šijakovića, Tatjane Maričić.

Komisija za ocjenu radova, će razmotriti, pregledati i ocijeniti sve radove koji budu dostavljeni u okviru navedenog roka.

Radovi se dostavljaju fizički ili putem pošte na sljedeću adresu: Komisija hartija od vrijednosti, ulica: Vuka Karadžića broj 6, 78 000 Banja Luka, zaključno sa danom 31.03.2013. godine do 16 časova. Sa oznakom „Konkurs za izbor najboljeg rada iz oblasti finansija za 2013. godinu“. Radovi primljeni nakon tog roka se neće uzeti u razmatranje. Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom obratite se upitom na adresu elektronske pošte: sara.savanovic@secrs.gov.ba .

III Izbor i nagrađivanje radova

Izbor radova i nagrađivanje će se vršiti tako što će se izabrati po tri najbolja rada (prvo, drugo i treće mjesto) iz oblasti bankarstva, osiguranja i tržišta hartija od vrijednosti, a novčane nagrade isplaćuju institucije učesnice svaka za svoju oblast u jednakim novčanim iznosima. Fond za nagrade iznosi:

Za prvo mjesto novčana nagrada iznosi 500,00 KM.

Za drugo mjesto novčana nagrada iznosi 300,00 KM.

Za treće mjesto novčana nagrada iznosi 200,00 KM.

Institucije učesnice će kontaktirati autore izabranih radova radi dostavljanja podataka potrebnih za izradu ugovora. Nagrada za izabrane radove isplaćivaće se na temelju potpisanih ugovora u roku od 30 dana od datuma potpisivanja ugovora na račun autora.

IV Ostale napomene

Rezultati Konkursa, će se javno objaviti, na web stranicama institucija učesnica. Dostavom rada autor pristaje na objavljivanje svojih podataka, te garantuje institucijama učesnicama da nad dostavljenim radom (u cjelini ili na nekim njegovim dijelovima) ne postoje prava trećih lica, te preuzima samostalnu odgovornost za eventualna potraživanja drugih autorskih prava u odnosu na institucije učesnice.

U slučaju da ni jedan rad koji pristigne na osnovu ovog Konkursa ne zadovolji svojim kvalitetom kriterijume Komisije za ocjenu radova (u daljem tekstu: Komisija), Komisija ima pravo da obnovi Konkurs za izbor najboljih radova iz oblasti finansija za 2013. godinu. Obavještenje o odlukama Komisije objaviće se na web stranicama institucija učesnica.

 

Komitet za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske