Image Alt

Научни истраживачки рад

  /  Научни истраживачки рад

Научно-истраживачки центар Економског факултета (НИЦЕФ) у Источном Сарајеву, на локацији града Пале, почео је са радом 1993. године. До сада је преко НИЦЕФ-а реализован одређени број пројеката, консултантских услуга, савјетовања и сл. НИЦЕФ је остварио богату сарадњу са разним институцијама радећи пројекте од кључног интереса за наше друштво.

Располажући са знатним бројем експерата и истраживача (факултетских наставника и сарадника), као и са богатим искуством у обављању фундаменталних и примењених истраживања, НИЦЕФ је потпуно оспособљен за квалитетну и по битним елементима, (квалитет, рокови и цена) конкурентну израду научно-истраживачких и комерцијалних пројеката из свих сегмената економске науке.

Научно-истраживачка дјелатност Факултета усмјерена је на израду научних и стручних пројеката, на истраживачке пројекте са иностраним организацијама у оквиру међународне сарадње, те на индивидуалне пројекте истраживачког рада наставника који своје резултате истраживања објављују у зборницима Факултета, књигама, часописима и осталим издањима. Осим тога, млађи сарадници раде магистарске и докторске радове, што је важан аспект научно-истраживачке дјелатности факултета.

И – ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ

Пројекти на којима се ангажовао НИЦЕФ од 1993. године:

 1. Модалитети ублажавања проблема у монетарно-фискалној сфери РС, Институт Економског факултета, 1994;
 2. Стање и проблеми здравственог осигурања РС, Институт ЕФ, 1994;
 3. Ефикасност и доградња система здравственог осигурања у РС, Институт ЕФ, 1995;
 4. Програм рада робних резерви РС за 1996. годину, Институт ЕФ, 1995;
 5. Стратегија разрјешења акутних економских и социјалних проблема у РС, Институт ЕФ у Источном Сарајеву и ЕФ у Бања Луци, 1996;
 6. Основе привредног система и дугорочне економске политике РС, Институт ЕФ и Цонссецо институт, 1996;
 7. Елементи економске политике Републике Српске за 1997. годину, Институт ЕФ, 1997;
 8. Незапосленост, оживљавање производње и тржиште рада, Институт ЕФ, 1997;
 9. Размјештај избјеглог и расељног становништва и оптимално коришћење ресурса у РС, Институт ЕФ, 1997;
 10. Транзиција и стратегија Економске политике, Институт ЕФ, 1998;
 11. Основе политике регионалног развоја РС, Институт ЕФ, 1998;
 12. Република Српска: стање у привреди и социо-економској структури, Институт ЕФ, 1998;
 13. О студијама на економском факултету (основне информације), Институт ЕФ, 1995;
 14. Постдипломски студиј (основне информације), Економски факултет, 1999;
 15. Зборник радова за школску 1998-1999 годину, Економски факултет, 1999;
 16. Ревитализација индустријске производње и рјешавање проблема незапослености – истраживачки пројекат, Институт ЕФ, 2002;
 17. Елаборат о статусу ХЕ „Месићи“ и ХЕ „Богатићи“, Институт ЕФ, 2003;
 18. Зборник радова за школску 2005-2006 годину, Економски факултет, 2007;
 19. Развојна стратегија општине Ново Горажде, Институт ЕФ, 2007;
 20. Бизнис план – инвестициони програм проширења и модернизације капацитета предузећа „Интал“ АД Милићи,  Институт ЕФ, 2007;
 21. Зборник радова за школску 2007, Економски факултет;
 22. Зборник радова за школску 2008 (јубиларно издање), Економски факултет, 2008;

За НИЦЕФ је један од главних циљева и важан сегмент научно истраживачког рада: учествовање на међународним и домаћим скуповима и конференцијама, гостовања страних универзитетских професора на додипломском и постдипломском студију, те остали облици међународне сарадње (ТЕМПУС и ФП7).

ИИ – БУДУЋА ИСТРАЖИВАЊА И ЕДУКАТИВНИ СЕМИНАРИ

НИЦЕФ ће у свом даљем дјеловању посебну пажњу посвећивати развоју научно истраживачке и стручне дјелатности. Навешћемо неке значајније правце дјеловања НИЦЕФ-а:
•    истраживање актуелних теоријских и практичних привредних проблема;
•    израда научно истраживачких студија, експертиза, елабората,
•    пружање истраживачко-развојних услуга,
•    обављање рецензија и ревизија пројеката,
•    организовање и одржавање симпозија, савјетовања, семинара, конгреса и других научних скупова,
•    обезбјеђивање значајнијег напретка на пољу међународне сарадње (ТЕМПУС и ФП7),
•    унапређење научно истраживачког подмладака.

(Наведени стратешки правци активности НИЦЕФ-а претакају се у оперативне програме)

У протеклој 2008. години НИЦЕФ је остварио велики помак ка успостављању и јачању међународне сарадње са иностраним организацијама и партнерима, те упознавању са Европским пројектима и програмима. Током 2008. године Економски факултет је имао своје представнике на свим научним скуповима и семинарима у поводу Европских пројеката и програма (ТЕМПУС и ФП7).

Економски факултет Пале