Image Alt

Опште информације

  /  Опште информације

Модел студијских програма је 4 + 1. И циклус студија (додипломски студиј) Економског факултета траје 4 године или 240 ЕЦТС поена, а други циклус студија (дипломски студиј) траје 1 годину, односно 60 ЕЦТС поена.

Студијски програми једногодишњих дипломских академских студија припадају научном пољу Економија и пословање.

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАГИСТАР ЕКОНОМИЈЕ (закљуцно са 2013/14 године)
 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (од 2014/15 године)

Право уписа надруги циклус студија имају сви кандидати који су завршили први циклус студија на Економским факултетима у трајању од четири године или укупно 240 ЕЦТС поена, а имају у већем дијелу усаглашен наставни план са планом и програмом Економског факултета у Источном Сарајеву.

Кандидати који су завршили први циклус студија на Економском факултету у Источном Сарајеву директно се уписују на студијске програме дипломских академских студија.

Кандидати који су завршили студиј по старим прописима морају извршити вредновање завршених студија и остварених резултат студирања, исказано кроз еквивалентан број ЕЦТС бодова. Процедуре и критеријуми по којима се врши додјела ЕЦТС бодова дефинисани су посебним актом који је донио Сенат Универзитета у Источном Сарајеву „Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима“.

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима (пдф)

Управни одбор УИС – Одлука о накнадама (пдф)

Други циклус студија Економског факултета у Палама организује се на пет студијских програма:

 1. Финансије
  2. Пословно управљање
  3. Макроекономија, реформе и бизнис
  4. Економски развој БиХ
  5. Квантитативна економија
  6. Туризам и хотелијерство

Студијски програм Финансије садржи сљедеће смјерове:

а) Банкарство и осигурање
б) Рачуноводство и ревизија
в) Финансијски менаџмент

Студијски програм Пословно управљање садржи сљедеће смјерове:

а)   Међународно пословање предузећа
б)   Менаџмент
в)   Маркетинг

Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис садржи сљедеће смјерове:

а) Регионални развој и бизнис
б) Међународна економија
в) Макроменаџмент и јавна управа

Студијски програм Економски развој БиХ садржи сљедеће смјерове:

а) Политика развоја
б) Нова економија

Студијски програм Квантитативна економија садржи сљедеће смјерове:

а) Статистичка анализа
б) Актуарство

Студијски програм Туризам и хотелијерство садржи сљедеће студијске групе:

а) Туризам
б) Хотелијерство

Други циклус (једногодишњи дипломски академски студиј) траје два семестра са укупно 60 ЕЦТС бодова. Организоваће се као студиј са образовањем у сједишту на Економском факултету у Палама.

Настава се одвија кроз теоријска предавања, практичне вјежбе, консултације, анализу студија случајева, припрему семинарских радова и др.

Студијски програми стимулишу учешће студената у научноистраживачком раду и укључивање студената у рад на пројектима заједно са наставним кадром.

Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Источном Сарајеву и Правилима студирања на ИИ циклусу студија.

За реализацију студијских програма обезбјеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама.

Пријемни испит другог циклуса студија има посебан тест за сваки СП који ће се састојати од 10 питања, а радиће се 60 минута. Сваки студиски програм имаће посебан тест који ће се састојати од 10 питања, а радиће се 60 минута.

 

 

Уплатница за други циклус студија на коју се могу уплаћивати све врсте накнада.

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буџетска организација – 1251004
 • Врста прихода – 722534
 • Општина – 089
 • Позив на број: 0000000504

Економски факултет Пале