Image Alt

Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис

  /  Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.023/612-2-9/11
 • Датум дозволе за извођење студијског програма 10.11.2011.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.023/612-2-8/11
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 17.10.2011.

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Макроекономија, реформе и бизнис садржи сљедеће смјерове:

 • Регионални развој и бизнис
 • Међународна економија
 • Макроменаџмент и јавна управа

Сврха студијског програма другог циклуса студија Макроекономија, реформе и бизнис је   образовање квалитетног кадра који ће одговорити захтјевима савременог доба и привредног развоја Републике.  С тим у вези, на основу секундарне анализе тржишних шанси и простора за запошљавање формиран је основни циљ студијског програма да профилише и обучи студенте за обављање сложених послова из области међународне економије, економско-аналитичких и стручних послова из домена јавне управе и локалне самоуправе, јавних предузећа, научно-истраживачких организација, привредних и бизнис асоцијација.

Циљеви студијског програма  су:

 • Да припреми студенте за различита економска занимања из области међународне и регионалне економије, јавне управе и економије ресурса,
 • да омогући студентима да развију властито разумијевање економских веза и принципа које ће користити током спровођења економских анализа
 • да оспособи студенте да критички размишљају и самостално доносе пословне одлуке, или приједлоге,
 • да оспособи студенте за планирање, праћење и контролу међународних, регионалних и локалних економских феномена и проблема
 • да припреми студенте за укључивање у научно-истраживачки рад на институтима и факултетима,

Исходи учења/ Компетенције

Након завршеног студијског програма другог циклуса Макроекономија, реформе и бизнис студент ће стећи сљедећа знања и компетенције:

 1. Знања
 • Разумијевање и употреба специјализованих економских знања, приступа и стратегијеaсавременог истраживања у области макроекономије и међународне економије
 • Примјењивање теоријских знања , те критичког и самокритичког мишљења и приступа у анализи макроекономских феномена и проблема
 • Примјењивање аналитичких и квалитативних метода и техника истраживања за ефикасно доношење пословних одлука
 • Препознавање и идентификовање проблема у макроекономском или регионалном окружењу
 1. Вјештине
 • Моћи самостално вршити анализу локалних и регионалих стратегија развоја
 • Моћи самостално дефинисати и предлагати стратешке правце економске политике
 • Пружати савјетодавно-истраживачке услуге при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама;
 • водити комплексне пројекте у државној управи и локалној самоуправи;
 • управљати аналитичким сектором у предузећима и финансијским институцијама
 • управљати међународним пословним пројектима
 1. Компетенције
 • Показује системско знање и разумијевање у подручју макроекономских односа у домаћем и иностраном окружењу
 • Може самостално поставити теоријски оквир истраживања макроекономског проблема и критички анализирати релевантна истраживања из те области
 • Може примијенити своје знање, критичко промишљање и вјештине за рјешавање комплексних проблема из области  државне управе и локалне самоуправе;
 • Посједује развијене комуникационе и интерперсоналне вјештине за рад са различитим групама и вјештине рада у тиму
 • Предлаже примјењива рјешења за развој спољнотрговинског пословања и конкурентности локалних и регионалних бизниса
 • Способност да дефинише и предлаже стратешке правце економске политике,
 • Способност да формулише и води комплексне пројекте у државној управи и локалној самоуправи;
 • Вјештине руковођења аналитичким сектором у предузећима и финансијским институцијама,
 • Бити оспособљен за управљање пројектима из области заједничких улагања и страних директних инвестиција;
 • Креирати и спроводити спољнотрговинске политике;
 • пружати савјетодавно-истраживачкие услуге при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама;

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Макроекономија, реформе и бизнис

Економски факултет Пале