Image Alt

Студијски програм Туризам и хотелијерство

  /  Студијски програм Туризам и хотелијерство
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.050/612-8-4-2-1/17
 • Датум дозволе за извођење студијског програма11.7.2017.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.050/612-8-4-2/17
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 8.6.2017.

Рјешење Министарства просвјете и културе РС

Дозвола за рад

Студијски програм Туризам и хотелијерство – Листа обавезних и изборних предмета

Силабуси предмета

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

UNWTO (1999) Општи етички кодекс у туризму

Студијски програм Туризам и хотелијерство садржи сљедеће групе предмета:

 • Туризам
 • Хотелијерство

Циљ студијског програма:

Образовање стручњака из области туризма и хотелијерства и сродним пратећим дјелатностима на нивоу другог циклуса студија (мастера), ради оспособлјавања за:

 • обавлјање сложених аналитичких, стручних и руководних послова и рјешавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова,
 • управлјање менаџментом и маркетингом у туризму, хотелијерству и сродним – пратећим дјелатностима,
 • истраживања тржишта и коњуктуре у туризму,
 • планирање и синхронизовање комплементарних активности у туризму (угостителјства, трговине, саобраћаја и сл.),
 • организовање великих догађаја и манифестација,
 • примену е – бизниса у туризму, хотелијерству и пратећим дјелатностима,
 • коришћења инструмената просторног планирања у туризму итд;
 • далјег бавлјења научно-истраживачким радом.

Исходи учења:

 • Продублјивање знања и вјештина стечених на првом циклусу студија из области научних подручја уклјучених у овај студијски програм.
 • Стицање додатних знања и вјештина из области научних подручја уклјучених у овај студијски програм.
 • Оспособлјавање за практичну примјену стечених знања и вјештина у функцији анализе и рјешавања конкретних пословно-финансијских проблема и изазова, као и обавлјања сложених стручних и руководних послова у туризму, хотелијерству и другим сродним областима.
 • Оспособлјеност за квалитетно презентовање мишлјења, заклјучака и идеја стручној и академској јавности, као и преношење стечених знања на одговарајућим нивоима економског образовања.
 • Оспособлјеност за консултантски и далји научно-истраживачки рад у истраживачким институцијама на рјешавању конкретних задатака у туризму и хотелијерству, као и на докторском студију (трећи циклус).

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Туризам и хотелијерство

Економски факултет Пале