Image Alt

Студијски програм Туризам и хотелијерство

  /  Студијски програм Туризам и хотелијерство
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.050/612-8-4-2-1/17
 • Датум дозволе за извођење студијског програма11.7.2017.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.050/612-8-4-2/17
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 8.6.2017.

Рјешење Министарства просвјете и културе РС

Дозвола за рад

Студијски програм Туризам и хотелијерство – Листа обавезних и изборних предмета

Силабуси предмета

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

UNWTO (1999) Општи етички кодекс у туризму

Студијски програм Туризам и хотелијерство садржи сљедеће групе предмета:

 • Туризам
 • Хотелијерство

Сврха студијског програма другог циклуса студија Туризам и хотелијерство је да студентима обезбиједи стицање релевантних теоријских знања као и практичних вјештина потребних за обављање различитих послова у сектору туризма и хотелијерства, као и за наставак образовања у оквиру европског образовног простора.

Основни циљ студијског програма је образовање стручњака из области туризма и хотелијерства и сроднихпратећихдјелатностина нивоу другог циклуса стидија (мастера), ради оспособљавања за:

 • обављање сложених аналитичких, стручних и руководних послова и рјешавање конкретних пословно-финансијских проблема и изазова,
 • управљање менаџментом и маркетингом у туризму, хотелијерству и сродним и пратећим дјелатностима,
 • истраживања тржишта и коњуктуре у туризму,
 • планирање и синхронизовање комплементарних активности у туризму (угоститељства, трговине, саобраћаја и сл.),
 • организовање великих догађаја и манифестација,
 • примену е – бизниса у туризму, хотелијерству и пратећим дјелатностима,
 • коришћења инструмената просторног планирања у туризму итд;
 • даљег бављења научно-истраживачким радом.

Исходи учења/ компетенције

Знања;

 • демонстрирати знања и разумијевања из области туризма и хотелијерства која представљају надоградњу на први циклус студија,
 • показати критичко разумијевање концепта туристичког развоја и управљања туристичким дестинацијама,
 • показати разумијевање за примјену основних истраживачких метода у области изучавања.

Вјештине:

 • вјештине рјешавања проблема и доношења одлука у пракси,
 • вјештине комуницирања и рада у тиму,
 • вјештине рјешавања проблема и критичког размишљања,
 • вјештине самосталне интерпретације стручних и научних радова из подручја туризма,
 • вјештине коришћења основних истраживачких метода и поступака.

 Компетенције:

 • стећи додатна знања и вјештина из области научних подручја укључених у овај студијски програм
 • стећи способност анализе, синтезе и предвиђања рјешења и посљедица:
 • развити критичко и самокритичко размишљење и приступ;
 • примјенити знања у пракси;
 • комуникационе и презентационе способности и оспособљеност за рад у тиму
 • оспособљеност за коришћење и примјену квантитативних и квалитативних метода и техника истраживања, и употреба аналитичких вјештина за ефикасно доношење пословних одлука
 • оспособљеност за консултантски и даљи научно-истраживачки рад у истраживачким институцијама на рјешавању конкретних задатака у туризму и хотелијерству, као и на докторском студију (трећи циклус).
 • Процијенити и одабрати оптималан стартешки оквир за управљање туристичком дестинацијом,
 • креирати маркетиншке стратегије, те пословне планове за туристичке организације и пословне субјекте
 • Критички просуђивати актуалне трендове у туризму и антиципирати будуће промјене које ће утицати на понашање туриста
 • анализирати и рјешавати конкретне пословно-финансијске проблеме и изазове, као и обављати сложене стручне и руководне послове у туризму, хотелијерству и другим сродним областима.

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Туризам и хотелијерство

Економски факултет Пале