Image Alt

Студијски програм Квантитативна економија

  /  Студијски програм Квантитативна економија
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.023/612-2-9/11
 • Датум дозволе за извођење студијског програма 10.11.2011.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.023/612-2-8/11
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 17.10.2011.

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Квантитативна економија садржи сљедеће смјерове:

 • Статистичка анализа
 • Актуарство

Циљ студијског програма:

Циљ извођења студијског програма Квантитативна економија је оспособљавање студената за обављање сложених анализа и доношење закључака на основу савремених теоријских сазнања и релевантних емпиријских података. Студијски програм пружа адекватно образовање за послове у привреди, банкарству, осигуравајућим компанијама, државним установама, научним институтима и на свим мјестима гдје се пословне и друге одлуке базирају на резултатима квантитативне анализе.

Исходи учења:

Након завршетка другог циклуса студијског програма Квантитативна економија студент ће бити у стању да:

 • успјешно обавља анализе економских резултата у привреди, банкама, осигуравајућим друштвима, пензионим фондовима, фондовима здравственог осигурања и јавном сектору;
 • врши оцјене макроекономских кретања, предвиђање и прогнозирање;
 • изводи квантитативне анализе и предвиђање у научно-истраживачким пројектима;
 • успјешно користи методе квантитативне анализе приликом доношења менаџерских одлука;
 • обавља широк спектар послова из анализе података свих врста и успјешно користи стандардне софтвере за обраду података;
 • влада интерперсоналним вјештинама и вјештинама тимског рада;
 • да влада вјештинама учења и студирања литературе које ће им омогућити да наставе студиј и буду способни за самостални и тимски научно-истраживачки рад.

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) –  Квантитативна економија

Економски факултет Пале