Image Alt

Студијски програм Пословно управљање

  /  Студијски програм Пословно управљање
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.023/612-2-9/11
 • Датум дозволе за извођење студијског програма 10.11.2011.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.023/612-2-8/11
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 17.10.2011.

Дозвола за рад

Наставни план закључно са 2016/17 годином:

Наставни план од 2017/18 године и Одлука Сената УИС-а:

*Напомена: Одлука ННВ 1686/17 од 6.7.2017.; Одлука Сената УИС-а 01-Ц304XXXИВ/17 од 11.7.2017.;

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Пословно управљање садржи сљедеће смјерове:

 • Међународно пословање предузећа
 • Менаџмент
 • Маркетинг

Циљ студијског програма:

Циљ студијског програма Пословно управљање је обезбјеђивање научно истраживачког, академског и практичног оспособљавања студената за самостално бављење истраживачким, експертским, консултантским и примјењеним аспектима међународног бизниса, менаџмента и маркетинга. Студенти на тај начин стичу компетенције за обављање широког круга послова, како би на успјешан начин одговорили изазовима савремених тржишних услова

Исходи учења:

Након завршетка другог циклуса студијског програма Пословно управљање студент ће бити у стању да:

 • покаже систематично разумјевање и савладавање теоријских и практичних знања из области менаџмента и маркетинга на домаћем и међународном нивоу,
 • примјени стечена знања за самосталне предузетничке подухвате и менаџерске послове на различитим пословним функцијама,
 • посједује интерперсоналне вјештине и вјештине тимског рада, те показује способности вођења и покретања иницијатива,
 • припрема маркетиншке планове, креира и реализује конкурентну политику цијена, креира и усмјерава реализацију међународних промотивних стратегија;
 • организује и реализује истраживање иностраних тржишта и окружења, изабере и реализује најповољнију стратегију уласка на инострано тржиште и да посредује у токовима и односима међународног бизниса

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Пословно управљање

Економски факултет Пале