Image Alt

Студијски програм Пословно управљање

  /  Студијски програм Пословно управљање
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.023/612-2-9/11
 • Датум дозволе за извођење студијског програма 10.11.2011.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.023/612-2-8/11
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 17.10.2011.

Дозвола за рад

Наставни план закључно са 2016/17 годином:

Наставни план од 2017/18 године и Одлука Сената УИС-а:

*Напомена: Одлука ННВ 1686/17 од 6.7.2017.; Одлука Сената УИС-а 01-Ц304XXXИВ/17 од 11.7.2017.;

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Пословно управљање садржи сљедеће смјерове:

 • Међународно пословање предузећа
 • Менаџмент
 • Маркетинг

Сврха и циљеви студијског програма Пословно управљање

Сврха студијског програма Пословно управљање  је  образовање квалитетног кадра који ће одговорити захтјевима савременог доба и привредног развоја Републике.  С тим у вези, на основу секундарне анализе тржишних шанси и простора за запошљавање формиран је основни циљ студијског програма обезбјеђивање научно истраживачког, академског и практичног оспособљавања студената за самостално бављење истраживачким, експертским, консултантским и примјењеним аспектима међународног бизниса, менаџмента и маркетинга. Студенти на тај начин стичу компетенције за обављање широког круга послова, како би на успјешан начин одговорили изазовима савремених тржишних услова. Главни циљ постављен је широко из разлога што се овај студијски програм изводи кроз три различита усмјерења и ствара се шанса за профилисање професионалне оријентације ка међунардном пословању, маркетингу ил и менаџменту. Циљеви студијског програма Пословно управљање су:

 • Да припреми студенте за различита економска занимања из области међународног пословања, маркетинг и менаџмента
 • да припреми студенте за примјену стручних знања и вјештина у рјешавању комплексних пословних проблема из области пословног управљања
 • да оспособи студенте да критички размишљају и самостално доносе пословне одлуке, или приједлоге,
 • да оспособи студенте за анализу пословних изазова, шанси и проблема из области маркетинга,менаџмента и међунарног пословања предузећа
 • да припреми студенте за укључивање у научно-истраживачки рад на институтима и факултетима

Исходи учења/ Компетенције које студент стиче након завршетка студијског програма Пословно управљање

 1. Знања
 • Разумјети теоријска и практична знања из области менаџмента и маркетинга на домаћем и међународном нивоу
 • Повезати стручна знања, поступке и методе пословног управљања, те организације рада у предузећима
 • Развити способност примјене теоријских и практичних знања у увођењу пословне стратегије
 • користити аналитичке и квалитативне методе истраживања тржишта
 • Развити способност проналажења нових извора знања и њихове примјене у међународном пословном управљању
 1. Вјештине
 • Предложити примјењива рјешења за управљање брендом
 • Вршити анализирање и одабир најповољније стратегије уласка на инострано тржиште
 • Пружати савјетодавно-истраживачке услуге при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама;
 • Организовати истраживање иностраних тржишта и окружења
 • Предложити и израдити маркетинг планове и промотивне стратегије
 • Анализирати и критички процјењивати организациону структуру предузећа или организације , те препоручити рјешења у циљу постизања ефикасности
 • Предуезимати самосталне предузетничке подухвате и водити менаџерске послове на различитим пословним функцијама
 1. Компетенције
 • Показује системско знање и разумијевање у подручју пословног управљања и управљања тржиштем
 • Може примијенити своје знање, критичко промишљање и вјештине за рјешавање компленскиг пословних проблема из области маркетинга и менадџменат на домаћем и међународном нивоу
 • Предложити нове стратешке приступе у области међународног и извозног пословања предузећа на бази непотпуних, или ограничених информација из окружења
 • Посједује развијене комуикационе и интерперсоналне вјештине за рад са различитим групама и вјештине рада у тиму
 • Показује високу способност за покретање иницијативе за предузетничке подухвате

Специфичне компетенције које студент стиче у yзависности од одабраног смјера су:

 • примјенити стечена знања за самосталне предузетничке подухвате и менаџерске послове на различитим пословним функцијама,
 • припремити маркетиншке планове, креирати конкурентне политике цијена, креирати међународне промотивне стратегије;
 • планирања и организације истраживања иностраних тржишта и окружења,
 • Способност анализирања и одабира најповољније стратегије уласка на инострано тржиште
 • способност пружања савјетодавно-истраживачких услуга при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама;

 

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Пословно управљање

Економски факултет Пале