Image Alt

О Универзитету – About University

  /  О Универзитету – About University
Настанак Универзитета у Источном Сарајеву

Настанак Универзитета у Источном Сарајеву веже се за одлуку Народне скупштине Републике Српске од 14. септембра 1992. године, којом су факултети, академије и више школе издвојене из Универзитета у Сарајеву и удружене у Универзитет у Сарајеву Републике Српске. Ова историјска одлука, којом је наш Универзитет основан и с пуним правом проглашен сукцесором Универзитета у Сарајеву, дала је немјерљив допринос очувању и развоју образовног и научно-истраживачког рада у Републици Српској.

Донесена након избијања грађанског рата у БиХ, у тешким околностима у којима је више стотина наставника и сарадника, као и више хиљада студената српске националности морало да напусти факултете и своје домове у Сарајеву, Мостару и тузли, ова одлука створила је услове да већина њих не напусти простор Републике Српске и омогућила је и наставницима и студентима да наставе свој професионални и образовни развој.

Након одлуке о успостављању процеса високог образовања у овом дијелу Републике Српске, неколико факултета Универзитета у Источном Сарајеву, међу којима и наш Економски факултет, школске 1993/94. године почиње са извођењем наставе. Осим Економског факултета, који свој рад обнавља на Палама, од те године настава се изводи на Медицинском и Стоматолошком факултету, који су свој рад обновили у Фочи, на технолошком факултету у Зворнику, који свој рад обнавља издвајањем из Универзитета у тузли, као и на Учитељском (данас Педагошком) факултету у Бијељини..

Академске 1994/95. године свој рад обнављају Електротехнички и Пољопривредни факултет у Лукавици (општина Источно Ново Сарајево), Филозофски факултет у Палама, Машински факултет у Вогошћи (данас у Лукавици, општина Источно Ново Сарајево), Правни факултет у Илиџи (данас у Палама), Музичка академија у Илиџи (данас у Лукавици, општина Источно Ново Сарајево), а у Фочи с радом започиње и Духовна академија Светог Василија Острошког..

Академске 1995/96. године с радом започињу Академија ликовних умјетности и Факултет за производњу и менаџмент у требињу, као и Факултет физичке културе (данас Факултет физичког васпитања и спорта) у Палама.

Економски факултет у Брчком, који је свој рад обновио издвајањем из високошколских установа Универзитета у тузли, постаје дио Универзитета у Источном Сарајеву академске 1997/98. године.

Саобраћајни факултет у Добоју, који је настао трансформацијом Више техничке школе, постаје члан Универзитета у Источном Сарајеву академске 2005/2006. године. Исте године, трансформацијом Више школе за спољну трговину, у Бијељини настаје Факултет спољне трговине (данас Факултет пословне економије), који почиње с извођењем наставе као члан Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2008. године Стоматолошки факултет трансфор-мисан је у студијски програм Медицинског факултета у Фочи, чиме је, у овом тренутку, Универзитет у Источном Сарајеву заокружен на 17 организационих јединица, 15 факултета и 2 академије.

Данас на нашем Универзитету, у десет универ-зитетских центара, студира преко 15000 редовних студената на 38 студијских програма, као и више од 1000 постдипломаца.

Establishment of the University of East Sarajevo

The establishment of the University of East Sarajevo is linked to the decision of the National Assembly of the Republic of Srpska of 14 September 1992, by which faculties, academies and colleges were separated from the University of Sarajevo and afliated to the University in Sarajevo of the Republic of Srpska. Tis historic decision by which our University was re-established and rightly proclaimed successor to the University of Sarajevo, meant invaluable contribution to the preservation and development of the educational and scientifc and academic research in the Republic of Srpska.

Made afer the outbreak of the civil war in BiH, in the difcult circumstances in which hundreds of teachers and teaching associates, as well as thousands of students of Serb nationality were forced to abandon their homes and universities in Sarajevo, Mostar and Tuzla, this decision has created the conditions for most of them not to leave the area of the Republic of Srpska and enabled teachers and students to continue their education and professional development.

Following the decision to establish a process of higher education in this part of the Republic of Srpska, several faculties of the University of East Sarajevo, including our Faculty of Economics, started with teaching assignments in 1993/94. In addition to the Faculty of Economics, whose work was restored in Pale, the teaching classes were carried out at the Faculty of Medicine and the Faculty of Dentistry which re-established their activities in Foča, the Faculty of Technology in Zvornik, which re-established its work afer separation from the University of Tuzla, and the Teacher Training Faculty (now Faculty of Education), in Bijeljina.

In the academic year 1994/95, other higher education institutions re-established their work: Faculty of Electrical Engineering and Faculty of Agriculture in Lukavica (Municipality of East Novo Sarajevo), Faculty of Phylosophy in Pale, Faculty of Mechanical Engineering in Vogošća (now in Lukavica, the municipality of East Novo Sarajevo), Faculty of Law in Ilidža (now in Pale), Academy of Music in Ilidža (now in Lukavica, the municipality of East Novo Sarajevo), and the Academy of Orthodox Teology of Saint Basil of Ostrog opened its doors in Foča.

In the academic year 1995/96, the Academy of Fine Arts and the Faculty of Production and Management started to work in Trebinje, and the Faculty of Physical Education (now the Faculty of Physical Education and Sports) in Pale.

The Faculty of Economics in Brčko, which re-established its activities upon separation from the higher education institutions of the University of Tuzla, became part of the University of East Sarajevo in the academic year 1997/98.

The Faculty of Trafc Engineering in Doboj, which developed from the Technical College, became a member of the University of East Sarajevo in the academic year 2005/2006. Tat same year, the Faculty of Foreign Trade (now the Faculty of Business and Economics) developed afer the transformation of the College of Foreign Trade in Bijeljina and began with the teaching process as a member of the University of East Sarajevo.

Since 2008, the Faculty of Dentistry was transformed in the study program of the Faculty of Medicine in Foča. At present, the University of East Sarajevo has seventeen organizational units, fifteen faculties and two academies.

Today, more than 15,000 full-time students in 38 academic programs and more than 1,000 post-graduate students are studying at our University, in ten university centers.

Ректори УИС-а

У најтежем периоду грађанског рата и оснивања и обнављања факултета, Универзитет у Источном Сарајеву зналачки је водио први ректор, проф. др Војислав Максимовић, који је ту дужност обављао до 2000. године.

Од 2000. до 2005. године дужност ректора Универзи-тета у Источном Сарајеву обављао је прерано преминули проф. др Бориша Старовић. Овај период развоја Универзитета карактерише велики број активности у правцу модернизације наставе на свим факултетима, који унапређују процес наставе и научног рада и активније се укључују у европске образовне токове.

Од 2005. године до данас дужност ректора Универзи-тета у Источном Сарајеву обавља проф. др Митар Новаковић. Ово је период када се Универзитет укључује у болоњски процес реформи и када, од академске 2007/08. године, постаје интегрисани универзитет.

Rectors of the University of East Sarajevo

Professor Vojislav Maksimović, PhD, was the frst rector of the University of East Sarajevo in the most difcult period of civil war and the establishment and re-establishment of faculties. He headed the institution with great expertise and held the post until 2000.

Professor Boriša Starović, M.D., PhD, who passed away prematurely, was the rector of the University of East Sarajevo from 2000 to 2005. This period is characterized by the development of the University through a number of activities in order to modernize the teaching process at all faculties, improve the academic and scientific research and actively involve in the European educational trends.

Professor Mitar Novaković, PhD, has been the rector of the University of East Sarajevo since 2005 until now. During this period the University has involved in the Bologna Process and became an integrated university from the academic year 2007/08.

Сарајевска богословија матица УИС-а

 

Универзитет у Источном Сарајеву баштини и традицију првих високошколских институција основаних у БиХ. то се, прије свега, односи на Сарајевску богословију, која је основана још 1882. године и која, као прва српска висока школа у БиХ, представља својеврсну матицу Универзитета у Источном Сарајеву.

 

Савремена историја Сарајевске богословије почиње 1991. године, када је Синод Српске православне цркве донио одлуку да се покрене процес реституције имовине Сарајевске богословије и да се оснује духовна академија у Сарајеву. Због грађанског рата у БиХ реализација те одлуке пролонгирана је до 1994. године, када је у Фочи (тадашњем Србињу) основана Духовна академија Светог Василија Острошког, која исте године почиње са извођењем наставе као чланица Универзитета у Источном Сарајеву.

Sarajevo Seminary Stem of the University of East Sarajevo

 

Te University of East Sarajevo, inherited also the tradition of the frst higher education institutions established in BiH. It refers, frst of all, to Sarajevo Seminary, which had been founded in 1882 and as the frst Serb higher school in BiH, is a kind of stem of the University of East Sarajevo.

 

Modern history of the Sarajevo Seminary began in 1991, when the Synod of the Serbian Orthodox Church made the decision to initiate the process of restitution of Sarajevo Seminary property and to establish the Spiritual Academy in Sarajevo. Due to the civil war in BiH, implementation of the decision was postponed until 1994 when the Academy of Orthodox Teology of Saint Basil of Ostrog was established in Foča (Srbinje, as it was called at the time), when it began to perform teaching classes as a member of the University of East Sarajevo.