Image Alt

Импресум

  /  Импресум

Веб уредници и веб администратори који су одговорни за одржавање веб страници ekofis.ues.rs.ba Економског факултета Пале настоје осигурати да су информације на страницама веб странице тачне и поуздане.

Факултет не пружа гаранцију нити обећање, изричито или имплицитно, у вези са садржајем и тачношћу докумената који су спремљени на овој вебстраници и с њега се могу користити. Корисници који желе коначну потврду о тачности информације или документа морају се обратити служби или извору истих односно центру активности уз којега је документ везан.
• Нетачни подаци и документи који садрже такве податке бити ће исправљени чим веб уредници добију информацију о нетачности и провјере извор података. Обавијештења о предметима, курсевима и предавањима и осталим облицима наставе не имплицирају обвезу Факултета да их изводи у текућој години или на начин како је у обавијештењу описано.
• Економски факултет Пале задржава право да промијени информације на овој веб страници у односу на поступке, уписнине, таксе, и остала правила те да престане изводити или промијени извођење наставе изразних предмета и осталих облика наставе у било које вријеме без претходне обавијести.
• Економски факултет Пале не преузима никакву одговорност за губитак или штету која је нанијета кориснику због тога што се исти директно или индиректно у својим поступцима ослањао на било који дио информација који се налазе на овој веб страници.
• Економски факултет Пале није одговоран за садржај било које друге веб странице на који се позивају везе са ове вебстранице.

Copyright:
Све информације на веб страницама ЕФП су под заштитом Copyright (c) Економски факултет Пале 2005-2022. Сва су права задржана осим ако није другачије изричито наведено. Ни један дио информација с ове веб странице не смије се користити у комерцијалне сврхе, осим уз претходну писмену дозволу ЕФП.