Image Alt

Студијски програм Финансије

  /  Студијски програм Финансије
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.023/612-2-9/11
 • Датум дозволе за извођење студијског програма 10.11.2011.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.023/612-2-8/11
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 17.10.2011.

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Финансије садржи сљедеће смјерове:

 • Банкарство и осигурање
 • Рачуноводство и ревизија
 • Финансијски менаџмент

Циљ студијског програма:

Образовање стручњака из области финансија, односно банкарства, осигурања, финансијског менаџмента, те рачуноводства, финансијског извјештавања и ревизије, на нивоу ИИ циклуса (мастера), ради оспособљавања за обављање сложених аналитичких, стручних и руководних послова и рјешавање конкретних пословно-финансијских проблема  и изазова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама, као и ради даљег бављења научно-истраживачким радом.

Исходи учења:

 • Продубљивање знања и вјештина стечених на првом циклусу студија из области научних подручја укључених у овај студијски програм.
 • Стицање додатних знања и вјештина из области научних подручја укључених у овај студијски програм.
 • Оспособљавање за практичну примјену стечених знања и вјештина у функцији анализе и рјешавања конкретних пословно-финансијских проблема и изазова, као и обављања сложених стручних и руководних послова у привреди, банкарству, осигурању и другим финансијским институцијама.
 • Оспособљеност за квалитетно презентовање мишљења, закључака и идеја стручној и академској јавности, као и преношење стечених знања на одговарајућим нивоима економског образовања.
 • Оспособљеност за консултантски и даљи научно-истраживачки рад у истраживачким институцијама на рјешавању конкретних пословно-финансијских проблема, као и на докторском студију (трећи циклус).

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Финансије

Економски факултет Пале