Image Alt

Студијски програм Економски развој БиХ

  /  Студијски програм Економски развој БиХ
 • Број дозволе за извођење студијског програма 07.023/612-2-9/11
 • Датум дозволе за извођење студијског програма 10.11.2011.
 • Број увјерења о почетној акредитацији студијског програма 07.023/612-2-8/11
 • Датум увјерења о почетној акредитацији студијског програма 17.10.2011.

Измјене силабуса:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Економски развој БиХ садржи сљедеће смјерове:

 • Политика развоја
 • Нова економија

Циљ студијског програма:

Циљ програма је да оспособи студенте за даља академска истраживања, као и за рад у пракси на рјешавању конкретних развојних проблема. Програм омогућава стицање знања и овладавање вјештинама које су неопходне за обављање сложених управљачких и аналитичких послова из области раста и развоја.

Исходи учења:

Након завршетка другог циклуса студијског програма Економски развој БиХ студент ће бити у стању да:

 • идентификује и креативно рјешава сложене развојне проблеме на свим нивоима у привреди;
 • анализира и предвиђа привредна кретања, формулише и спроводи мјере економске политике;
 • утврђује потребе за финансијским ресурсима у складу са постављеним развојним циљевима;
 • активно учествује у обликовању и имплементацији развојних стратегија за привреду, поједине секторе и регионе;
 • примјени принципе одрживог развоја на макро и микро нивоу;
 • обавља широк спектар послова из домена управљања привредним развојем у органим државне и локалне самоуправе, научно-истраживачке послове у институтима и на факултетима, аналитичке и савјетодавно-истраживачке послове при консултантским фирмама, домаћим и међународним организацијама;

Након завршетка другог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • МАСТЕР ЕКОНОМИЈЕ (300 ЕЦТС) – Економски развој БиХ

Економски факултет Пале