Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Sticanje zvanja magitra ekonomskih nauka

Sticanje zvanja magitra ekonomskih nauka

Studenti koji su započeli postdiplomski studij po “starom“ zakonu, mogu okončati studij i steči zvanje Magistra ekonomskih nauka najkasnije do 30.09.2016. godine.
Ekonomski fakultet Pale

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

(Izmmjene Službeni glasnik 44/2015)

Član 148.

(1)  Studenti upisani na diplomski i postdiplomski studij, prema odredbama Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05), mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najduže do kraja akademske 2015/2016. godine, osim studenata upisanih na diplomske studije u trajanju od pet ili šest godina koji mogu završiti ove studije najduže do kraja akademske 2017/2018. godine.

(2)   Ako je visokoškolskoj ustanovi, na koju su upisana lica iz stava 1. ovog člana, u međuvremenu oduzeta dozvola za rad, ista je dužna zatečenim studentima obezbijediti završetak školovanja na drugoj licenciranoj visokoškolskoj ustanovi koja izvodi isti ili srodan studijski program.

(3)  Stupanjem na snagu ovog zakona studenti koji ne dovrše diplomski i postdiplomski studij u roku predviđenom u stavu 1. ovog člana mogu studije nastaviti u skladu sa ovim zakonom.

Član 149.

(1) Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2016/2017. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30. septembrom 2019. godine.