Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Spisak tema završnih (diplomskih) radova za akademsku 2013/2014. godinu na prvom ciklusu studija

Spisak tema završnih (diplomskih) radova za akademsku 2013/2014. godinu na prvom ciklusu studija

 

Prof.dr Branko Đerić

 1. Perspektive razvoja svjetske privrede
 2. Integrisana strategija korišćenja prirodnih resursa
 3. Privredni razvoj BiH  i regije  i  prilagođavanje brzorastućem svijetu
 4. Stabilnost poresko-budžetske sfere i strukturne promjene
 5. Regulisanje tokova kapitala i makroprudencijalna politika u BiH
 6. Problemi i izazovi razvoja malih zemalja u  savremenom dobu
 7. Aktiviranje kulturnih potencijala i razvoj BiH
 8. Kritička analiza domaće strategije razvoja i strategije Svjetske banke za  BiH
 9. Valorizacija rekonstrukcije i tranzicije BiH ka tržišnoj ekonomici
 10. Mogućnosti javno-privatnog partnerstva u privrednom razvoju BiH
 11. Ekonomski i razvojni potencijali decentralizovane države
 12. BiH- izazovi za ekonomiku industrije
 13. Gazdinstvo kao osnova razvoja agrara i agrarne politike
 14. Turizam kao noslilac razvoja BiH-šansa ili zabluda
 15. Razvijene zemlje u svjetskom razvoju
 16. Uticaj zemalja BRIKS-a u svjetskoj privredi
 17. Kritika faktorske analize u strateškom razvoju i planiranju u nas
 18. Evropske integracije(EU,EFTA,CEFTA) u privrednom razvoju BiH
 19. Kapacitet ekonomske politike u sanaciji autput jaza u BiH
 20. Integrisanje  kulture u javne politike održivog razvoja

Prof. dr Marko Šarčević

Predmet Menadžment ljudskih resursa

 1. Cjeloživotno obrazovanje i njegov značaj za ostvarenje ciljeva preduzeća
 2. Metode obuke i razvoja zaposlenih
 3. Disciplinske mjere i razlozi njihovog preduzimanje za zaposlene
 4. Dogovaranje i pregovaračke taktike u odnosima poslodavca i radnika
 5. Procjena posla kao osnova za angažovanje zaposlenih
 6. Organizaciona klima i kultura u preduzeću
 7. Razvoj karijere zaposlenih i uloga srednjeg menadžmenta ljudskih resursa
 8. Strateški aspekti plaćanja zaposlenih u preduzeću
 9. Faze u razvoju menadžmenta ljudskih resursa
 10. Tehničko-tehnološke promjene i znanje zaposlenih u preduzeću

Teme od red.br 1-8 : Istočno Sarajevo-Pale

Teme od red.br 9-10: nastavna linija Bijeljina

Predmet Mikroekonomija

 1. Razvojini tok troškova u preduzeću
 2. Međuzavisnost stepena korišćenja kapaciteta i dobiti preduzeća
 3. Elastičnost tražnje i veličina prihoda u preduzeću
 4. Mjerenje i analiza ekonomičnosti u preduzeću
 5. Formiranje cijena na monopolskom tržištu
 6. Međuzavisnost ekonomskih principa u preduzeću
 7. Ravnoteža na konkurentskom tržištu faktora proizvodnje
 8. Proizvodnja sa dva varijabilna faktora u preduzeću
 9. Ravnoteža preduzeća u različitim tržišnim strukturama
 10. Maksimizacija profita u preduzeću

Napomena: Sve teme treba primjeniti na konkretno preduzeće

 

Prof. dr Tihomir Spremo

 1. Uloga i značaj organizacionog dizajna za poslovni uspjeh preduzeća
 2. Podjela rada i delegiranje autoriteta kao parametri organizacionog dizajna
 3. Savremeni model organizacione strukture u funkciji efikasnosti organizacije
 4. Liderstvo kao kritična poluga menadžerskog znanja u upravljanju organizcijom
 5. Proces komuniciranja kao osnova za donošenje poslovnih odluka
 6. Značaj liderstva u motivisanju zaposlenih
 7. Organizaciona kultura i performanse preduzeća
 8. Organizaciona kultura i struktura preduzeća
 9. Primjena mrežnih formi organizacije: pozitivni efekti i potencijalni rizici
 10. Savremena tehnologija i organizaciona struktura preduzeća

 

Prof. dr Vaso Dragović

Predmet Statistika

 1. Statistička analiza uticaja sezone na ponašanje ekonomskih pojava
 2. Primjena osnovnih i asimptotskih trendova u dinamičkoj analizi ekonomskih pojava
 3. Primjena metoda analize varijanse u  testiranju statističkih hipoteza
 4. Uloga rasporeda vjerovatnoće u statističkom zaključivanju o populaciji
 5. Istraživanje uticaja nezavisnih promjenljivih u višestrukom regresionom modelu

 

Doc. dr Ljubiša Vladušić

Predmet Ekonomija javnih preduzeća

 1. Ekonomske funkcije države u savremenim uslovima privređivanja
 2. Alternativne politike kao faktor fleksibilnosti javnih preduzeća
 3. Analiza ekonomske efikasnosti javnog sektora kroz Pareto-princip
 4. Uticaj transparentnosti javnih preduzeća na njihovo poslovanje
 5. Novi javni menadžment u funkciji približavanja javnih preduzeća RS tržišnim uslovima privređivanja
 6. Korelacija između marketinških koncepata i nivoa produktivnosti i profitabilnosti javnih preduzeća
 7. Posledice egzistencije sive ekonomije na poslovanje javnih preduzeća
 8. Značaj aktivnosti EBRD-a na javni sektor i javna preduzeća
 9. Funkcionisanje javnih preduzeća kroz prizmu javnog interesa
 10. Privatizacija državnog kapitala u RS – kritički osvrt
 11. Mjere Vlade RS na otklanjanju neefikasnosti javnih preduzeća
 12. JP „Srpske pošte“ u uslovima savremene konkurencije
 13. Uticaj finansijske liberalizacije na finansiranja projekata javnih preduzeća
 14. JP – monopolski položaj i odsustvo direktne konkurencije
 15. Uticaj socijalno društvenih aspekta na poslovanje JP

Doc. dr Mladen Rebić

 1. Problemi i razvoj savremene ekonomske teorije
 2. Upravljanje troškovima u funkciji efikasnosti firme _______
 3. Ocjena aktuelnog privrednog stanja opštine _________
 4. Razvojna strategija u uslovima globalizacije svijetskog tržišta
 5. Determinante proizvođačke koncentracije i barijere ulasku na tržište
 6. Lokalni i regionalni ekonomski razvoj – iskustva EU
 7. Okviri za uspešan lokalni ekonomski razvoj
 8. Lokalni i regionalni ekonomski razvoj i uloga direktnih stranih investicija (DSI)
 9. Uloga imovine u ekonomskom razvoju – Kako pripremiti odgovarajuću industrijsku lokaciju za investitore
 10. Strategija razvoja turizma opštine _________

Doc. dr Marko Đogo

 1. Načini pokrivanja spoljnotrgovinskog deficita BiH od početka procesa tranzicije
 2. Pokazatelji (ne)konkuretnosti BiH ekonomije
 3. Odnosi Bosne i Hercegovine i MMF-a
 4. Odnosi Bosne i Hercegovine i Svjetske banke
 5. Odnosi Bosne i Hercegovine i EBRD-a
 6. Dinamika i struktura javnog spoljnog duga BiH
 7. Valutni odbori u Zemljama u tranziciji
 8. Trgovinski sporazumi Bosne i Hercegovine
 9. Institucionalni podsticaji razvoju izvoznog sektora BiH
 10. Drugi talas evroatlanske ekonomske krize: dužničke krize u Evropi i načini izlaska iz njih