Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Наставни план Први циклус   /  СП Економија   /  СП Економија (од 2020/21. године)

СП Економија (од 2020/21. године)

Ажирирано: 3 октобра, 2023 у 08:14 часова

Према Рјешењу МНРВОИД-а упис студента у прву годину почиње од академске 2020/21. године.

Одлукoм ННВ 1554/22 од 22.9.2022. године и Одлуком Сената УИС-а 01-C-229-XXXIX/22 од 29.9.2022. године измјењен је НПП СП Економија (наставни предмет Привредно право (7 ECTS бодова) изводиће се у III семестру, а наставни предмет Међународна економија (7 ECTS бодова) у IV семестру)

Измјене:

Напомена: Силабуси су објављени у складу са препоруком Комитета за осигурање клавитета УИС-а. Силабусе усваја ННВ факултета. Пријаве недостатака можете извршити код продекана за наставу или путем е-поште urednik@ekofis.ues.rs.ba

Студијски програм Економија садржи сљедеће смјерове:

 • Дигитална трансформација (од 3. године)
 • Економска анализа и политика (од 4. године)
 • Рачуноводство и ревизија (од 4. године)
 • Економија и бизнис (од 4. године)
 • Финансије и банкарство (од 4. године)

Циљ студијског програма:

Основни циљ студијског програма је да студентима Економског факултета понуди базична знања, концепције и вјештине савременог истраживања, креирања, планирања, остваривања, праћења и контроле економских и пословних феномена, активности и проблема. Овај генерални циљ и оријентација програма се постепено и хијерархијски остварују, у зависности од изборног модула. Циљеви студијског програма Економија су да:

 • да припреми студенте за низ занимања из области економије, а посебно из ужег усмјерења: дигитална трансформација, економска анализа и политика, рачуноводство и ревизија, економија и бизнис, финансије и банкарство,
 • да омогући студентима да развију властито разумијевање економских начела и да усвоје одговарајуће квантитативне методе спровођења економских анализа,
 • да оспособи студенте да критички размишљају и самостално доносе пословне одлуке,
 • да оспособи студенте за креирање, планирање, остваривање, праћење и контролу економских и пословних феномена и проблема,
 • да оспособи студенте за анализирање пословних проблема примјеном квантитативних метода и информационо – комуникационих технологија,
 • да омогући студентима да развију способност за самостално покретање бизниса примјењујући стечена знања као и способност за рад у тиму,
 • да припреми студенте за укључивање у научно-истраживачки рад на институтима и факултетима.

Сврха студијског програма произилази из потребе друштва у Републици Српској за високообразовним кадром, који овим путем треба да буде оспособљен за примјену научних сазнања у пракси. Студијски програм је вишедимензионално и модуларно конципиран и структурисан, тако да иде од општих ка појединачним и специфичним знањима која се нуде студентима из: економске анализе и политике, економске теорије, економске политике и развоја, фискалне економије, монетарне економије, међународне економије, предузетништва, маркетинга, менаџмента, рачуноводства, ревизије, пословних финансија, банкарства, актуарства, операционих истраживања, статистике, пословне информатике, као и низа сродних знања, вјештина и компетенција.

Исходи учења:

Након успјешно завршеног првог циклуса студија студенти ће стећи квалификације с којима ће:

 • разумјети и правилно тумачити темељне појмове економије,
 • разумјети и овладати основним истраживачким методама, укључујући прикупљање података, анализу података и препоруке за различите проблеме одлучивања
 • разумјети дјеловање привреде на микроекономском и макроекономском нивоу,
 • уочавати и препознавати узроке и факторе који одређују пословни контекст те његову релативну важност у пословном одлучивању,
 • анализирати утицај кључних варијабли из окружења на пословну перспективу предузећа, али и привреду у цјелини,
 • активно се служити квантитативним методама и моделима у пословном одлучивању и исправно вредновати примјењивост појединих метода и модела у датим условима (ризика и неизвјесности) у пословном окружењу
 • примијенити стечена знања у рјешавању проблема пословног одлучивања и управљања привредним субјектима,
 • испитати улогу економских политика у остваривању циљева привредног раста и развоја,
 • разумјети и правилно тумачити специфичности економских процеса на регионалном и на глобалном нивоу,
 • правилно оцијенити могућности макроекономских и микроекономских политика на основу којих могу доносити краткорочне и дугорочне одлуке,
 • повезивати рачуноводствене информације у различите извјештаје и (пр)оцијенити финансијски положај и успјешност пословања привредних субјеката,
 • формулисати адекватне рачуноводствене политике специфичне за пословање привредних субјеката,
 • разумјети суштину и специфичности ревизије и учествовати у раду тимова ангажованих на ревизији финансијских извјештаја, интерне ревизије и ревизије у јавном сектору,
 • разумјети улогу финансијског тржишта, вредновања финансијских инструмената на финансијском тржишту и могућности обезбјеђивања средстава на финансијском тржишту и улагања у финансијске инструменте,
 • бити у могућности да испитају структуру финансијског и пореског система, институција, тржишта, инструмената и политика
 • усвојити основна знања везана за све аспекте пословања банака,
 • креирати процес маркетинг истраживања, те разликовати и примијенити различите методе прикупљања и обраде података,
 • идентификовати стратешки положај привредног субјекта примјеном менаџерских техника и метода,
 • идентификовати и анализирати кључне факторе окружења и понашања различитих група потрошача и њихов утицај на маркетиншке активности привредног субјекта,
 • разумјети мјесто и улогу дигиталне економије у контексту организације пословних процеса и јавног сектора,
 • овладати знањем и техникама примјене рачунара у пословању коришћењем изабраних софтверских и методолошких алата као што су: програмски језици, управљачки системи база података, модели електронског пословања, оперативни системи и интернет техногије.

Након завршетка првог циклуса студија кандидат стиче звање:

 • ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА (240 ЕЦТС)

Економски факултет Пале