Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  ОТ ПДС стари   /  Objavljen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Objavljen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju.

U objavi Službenog glasnika u izdanju od 28. marta 2019. godine, navodi se da studenti upisani na diplomski studij koji su ispunili uslove za sticanje statusa apsolventa do kraja akdemske 2017/2018. godine, prema odredbama Zakona o univerzitetu, mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

Dalje se navodi da studeti upisani na diplomski studiji u trajanju od pet ili šest godina prema odredbama Zakona univerziteta, mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najduže do kraja akademske 2021/2022. godine.

Studenti koji su upisali postdiplomske studije po Zakonu o univerzitetu, iste trebaju okončati do kraja akademske 2019/2020. godine.

Podsjetimo, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na Trećoj sjednici, održanoj 14. marta 2019. godine.

Zakon o izmjenama  i dopunama Zakona o visokom obrazovanju / 2019 (pdf)

Ekonomski fakultet Pale

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANјU

(Tekst predloženih izmjena i dopuna ugrađen u osnovni tekst Zakona)

Član 5.

(1)  Pristup visokom obrazovanju imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u Republici i Bosni i Hercegovini (u dalјem tekstu: BiH), kao i učenici koji su završili srednju školu u inostranstvu.

(2) Radi upisa na visokoškolske ustanove u Republici, učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu dužni su dokaz o završenoj srednjoj školi, svjedočanstvo ili diplomu, nostrifikovati u Ministarstvu prosvjete i kulture.

(3)   U postupku nostrifikacije iz stava 2. ovog člana priznaće se svjedočanstvo ili diploma koje pokazuju nivo obrazovanja koji se suštinski ne razlikuje od obrazovanja u Republici i BiH.

(4)   Postupku nostrifikacije iz stava 2. ne podliježu svjedočanstva ili diplome stečene u Republici Srbiji, na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05).

(5)   Pristup visokom obrazovanju ne može biti ograničen direktno ili indirektno na osnovu: pola, rase, seksualne orijentacije, fizičkog nedostatka, bračnog stanja, boje kože, jezika, vjeroispovijesti, političkog ili drugog mišlјenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, veze sa nekom nacionalnom zajednicom, imovine, statusa stečenog rođenjem, broja godina ili nekog drugog statusa.

Član 10.

(1)  Lica koja su završila studij prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona mogu tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj su stekli zvanja da im u postupku utvrđenim statutom visokoškolske ustanove izda javnu ispravu o ekvivalenciji ranije stečenog zvanja s novim zvanjem, u skladu sa zakonom iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

(2)  Ako je visokoškolska ustanova na kojoj je stečeno naučno i stručno zvanje prestala sa radom, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u dalјem tekstu: Ministarstvo) će odrediti visokoškolsku ustanovu koja će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.

(3)  Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo i na izdavanje dodatka diplomi.

Član 13.

(1)  Oblasti obrazovanja iz člana 12. ovog zakona i niži nivoi klasifikacije istih, utvrđuju se Pravilnikom o oblastima obrazovanja, u skladu sa međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja.

(2) Pravilnik iz stava 1. ovog člana donosi ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u dalјem tekstu: ministar).

Član 49.

(1)  Ispitni rokovi su: januarsko-februarski, aprilski, junsko-julski, septembarski i oktobarski.

(2)  Januarsko-februarski rok, junsko-julski i septembarski ispitni rokovi sadrže dva ispitna termina.

(3)  Aprilski i oktobarski ispitni rokovi sadrže jedan ispitni termin, s tim da se oktobarski ispitni rok mora završiti najkasnije do 15. oktobra.

(4)  Studenti imaju pravo polagati ispite u oba ispitna termina propisana stavom 2. ovog člana.

(5)  Student stiče uslove za upis naredne godine studija ako je u studijskoj godini u koju je upisan ostvario 60 ESTS bodova.

(6)  U slučaju da student ne ispuni uslove za upis naredne godine studija, obnavlјa godinu i ima pravo da prati nastavu i polaže ispite iz naredne godine studija do broja bodova koje je ostvario u prethodnoj godini studija.

(7)  Visokoškolska ustanova za studenta iz stava 6. ovog člana utvrđuje ispite koje može slušati i polagati u narednoj godini studija, o čemu vodi posebnu evidenciju.

(8)  Podaci upisani u evidenciju iz stava 7. ovog člana upisuju se u studentsku knjižicu i matičnu knjigu nakon što student upiše godinu studija za koju je vođena evidencija.

(9)  Apsolventski staž na prvom ciklusu studija traje dvije godine od isteka poslјednje godine studija, a na drugom ciklusu studija traje 12 mjeseci od isteka poslјednje godine studija.

(10) Izuzetno od stava 1. ovog člana, visokoškolska ustanova može organizovati ispitne rokove za apsolvente svakog kalendarskog mjeseca, izuzev jula i avgusta, sa po jednim ispitnim terminom.

(11) Pravila studiranja apsolvenata uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove.

Član 98.

(1)   Nastavnik i saradnik imaju pravo na mirovanje rokova za izbor u akademska zvanja i na mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa, u vrijeme dok obavlјaju dužnost rektora ili prorektora u visokoškolskoj ustanovi, u skladu sa njenim statutom ili dok obavlјaju drugu javnu funkciju.

(2) Nastavnik i saradnik koji se nalazi na porodilјskom odsustvu ili bolovanju dužem od godinu dana ima pravo na mirovanje rokova za izbor u akademska zvanja, u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

(3) Nastavniku poslije pet godina rada provedenih na visokoškolskoj ustanovi može biti odobreno plaćeno odsustvo u trajanju od jedne školske godine radi stručnog i naučnog usavršavanja, u skladu sa statutom visokoškolske ustanove.

(4) Ako se nastavnik ili saradnik odluče za korišćenje prava iz st. 1. i 2. ovog člana, dužan je da se obrati visokoškolskoj ustanovi zahtjevom za odobrenje.

(5) Visokoškolska ustanova dužna je odlučiti o zahtjevu iz stava 4. ovog člana u skladu sa zakonom i opštim aktom visokoškolske ustanove.

Član 148.

(1) Studenti upisani na diplomski studij koji su ispunili uslove za sticanje statusa apsolventa do kraja akademske 2017/2018. godine prema odredbama Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05) mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(2) Studenti upisani na diplomski studij u trajanju od pet ili šest godina prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2021/2022. godine.

(3) Studenti upisani na postdiplomski studij prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(4) Ako je visokoškolskoj ustanovi, na koju su upisana lica iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, u međuvremenu oduzeta dozvola za rad, ista je dužna zatečenim studentima obezbijediti završetak školovanja na drugoj licenciranoj visokoškolskoj ustanovi koja izvodi isti ili srodan studijski program.

(5) Stupanjem na snagu ovog zakona studenti koji ne dovrše diplomski i postdiplomski studij u roku predviđenom u st. 1, 2. i 3. ovog člana mogu studije nastaviti u skladu sa ovim zakonom.

Član 149.

(1)  Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaklјučno sa 30. septembrom 2022. godine.