Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  О факултету   /  Алумни   /  Магистри / мастери економије

Магистри / мастери економије

Ажирирано: 27 новембра, 2023 у 10:02 часова

Други циклус студија (мастер студиј)

Магистри / мастери економије

Име и презиме кандидата / Датум одбране / Тема

 1. Бојана Перишић / 28.02.2014. / „Утицај старења становништва на економски развој Републике Српске”
 2. Владан Мићић / 31.03.2014./ „Методолошки проблеми мерења и анализе економичности у јавним предузећима Републике Српске”.
 3. Миливоје Стевановић / 31.03.2014. / „Међузависност остварене продуктивности и исплаћених зарада запослених у производним предузећима Републике Српске”
 4. Драгана Јовановић / 15.05.2014. /  „Миграциона кретања у Републици Српској”
 5. Милош Видовић / 19.06.2014. / „Приступ управљању портфолиом обвезница у теорији и пракси”
 6. Сања Васић / 19.06.2014. „Међузависност степена искоришћења капацитета и остварене добити у предузећу”
 7. Видена Цицовић / 08.07.2014. / „Адекватност креирања и употреба бренда у међународном пословању”
 8. Ђорђе Лубура / 08.07.2014 / „Анализа макроекономских рачуна укупне економије у Републици Српској”
 9. Андријана Шиљ / 18.09.2014. / „Сива економија у Републици Српској – порески аспекти”
 10. Милица Рашевић /  26.09.2014./ „Теоријски и практични приступ ризику и значајности у ревизији финансијских извјештаја, осврт на праксу у БиХ”
 11. Бојан Вујиновић / 05.12.2014. / „Међузависност избора медија директног маркетинга и типа производа”
 12. Бојана Вучићевић / 24.12.2014. „Реални сектор привреде Босне и Херцеговине у свјетлу отпорности на кризу”
 13. Славен Дубовина /26.02.2015. /„Анализа и оцјена достигнутог развоја тржишта капитала у Републици Српској”
 14. Јелена Икић / 27.4.2015. / „Тенденције развоја продаје од локалног до глобалног приступа”
 15. Драгана Гојковић / 09.06.2015./ „Супервизија банака и банкарске кризе “
 16. Слађана Андрић /18.06.2015./„Ревизија позиције залиха у билансу стања ентитета“  у четвртак,
 17. Видак Брчкало /01.07.2015./„Политика цијена у различитим структурама тржишта с освртом на Републику Српску“
 18. Ведрана Планинчић /01.07.2015./ „Улога менаџмента и предузетничког развоја у стварању одрживе конкурентске предности Босне и Херцеговине“
 19. Хелена Ковач /02.07.2015./  „Трговинска размјена Босне и Херцеговине са ЕУ-28, ЕФТА-ом и ЦЕФТА-ом“
 20. Слободан Ракић /16.09.2015. /  „Проблеми финансирања здравственог осигурања у Босни и Херцеговини“
 21. Николина Пандуревић /26.10.2015./„Перформансе извјештаја државних ревизора о усаглашености пословања са правилима и прописима са освртом на праксу у БИХ“
 22. Тања Малетић /28.10.2015. /„Еколошко позиционирање производа“
 23. Иван Томић /03.11.2015./„Ефекти оснивања и рада инвестиционих фондова у Босни и Херцеговини“
 24. Дајана Радовић / 10.12.2015. / „Међуоднос интерне ревизије и процеса управљања ризицима у финансијским институцијама са освртом на БиХ“
 25. Оља Ковачевић / 25.12.2015. / „Оцјена и проблеми транзиције у Босни и Херцеговини и региону“
 26. Миланка Пророк / 21.1.2016. / „Планирање корпоративног идентитета и имиџа компаније“
 27. Маријана Ђуричић / 21.1.2016. / „Обрачун основних макроекономских агрегата у статистици Републике Српске – критички осврт“
 28. Милица Радовић / 30.3.2016. / „Стратегија кластера и одржива конкурентска предност“
 29. Александра Томић / 30.3.2016. / „Лидерство и иновације: кључни фактори одрживе конкурентске предности предузећа“
 30. Александра Мрдић / 6.4.2016. / „Развој приватног сектора у Босни и Херцеговини“
 31. Сузана Цвијетић / 7.4.2016. / „Примјена метода узорковања у прибављању доказа у ревизији финансијских извјештаја – осврт на праксу у БиХ“
 32. Дејан Божић / 8.4.2016. / „Проблеми транзиције марке производа у бренд“
 33. Вања Драшковић / 8.4.2016. / „Утицај потрошачког етноцентризма на куповину производа финалне потрошње у БиХ“
 34. Миона Граорац / 11.5.2016. /„Преузимање ризика банко осигурања са стајалишта осигуравајућег друштва“
 35. Јелена Влачић / 12.5.2016. /„Стимулација запослених као фактор продуктивности у предузећу“
 36. Ивана Делић / 13.5.2016. / „Проблеми развоја јавног сектора у Босни и Херцеговини“
 37. Арсен Хршум / 26.5.2016. / „Предности и могући недостаци програма међународног монетарног фонда у земљама у транзицији“
 38. Светлана Митровић / 21.9.2016. / „Утицај осигурања депозита на домаћу штедњу и градњу међусобног повјерења“
 39. Вања Вукојичић / 21.9.2016. / „Концентрација на тржишту телекомуникација у БиХ“
 40. Драгана Трифковић / 22.9.2016. / „Изградња снажног бренда кроз емоционалну повезаност са потрошачем“
 41. Снијежана Јокић / 23.9.2016. / „Маркетиншки аспекти развоја туристичке понуде“
 42. Маријана Брчкало / 30.9.2016. / „Равнотежа предузећа у различитим структурама тржишта“
 43. Бранка Ристовић / 6.10.2016. / „Реструктурирајуће активности у пословању савремених компанија“
 44. Миомира Мрдић / 10.10.2016. / „Оптимизација и мјерење перформанси портфолија хартија од вриједности“
 45. Оља  Бољановић / 19.12.2016. / „Унапређење институционалног оквира у функцији изградње модела финансирања заштите од елементарних непогода с посебним освртом на ЈУ Воде Српске“
 46. Александра Јојић / 17.2.2017. / „Слабости економског модела БиХ и проблеми развоја реалног сектора”
 47. Стојка Шаровић / 23.2.2017. / „Процјена ризика и материјалности у ревизији правилности јавног сектора”
 48. Вања (Сладоје /7.3.2017. / „Развој малих фирми – пут бржег привредног опоравка Републике Српске”
 49. Сњежана Зарић / 7.4.2017./ „Усклађеност пословних циклуса у Босни и Херцеговини са пословним циклусима у Еврозони у контексту приступања Европској унији”
 50. Славен Кундачина / 7.4.2017./ „Финансијска криза на Западном Балкану – размјере и перспективе изласка из кризе”
 51. Ања Илић /5.5.2017. /„Иновативна привреда и конкурентност – поуке за Босну и Херцеговину”
 52. Вера Мијатовић / 10.5.2017. / „Управљачке активности локалних заједница у области руралног развоја на примјеру општине Соколац”
 53. Милица Бојат / 8.6.2017. /„Компаративна анализа пословања инвестиционих фондова у Босни и Херцеговиони, Србији, Хрватској и Црној Гори од почетка процеса приватизације до данас”
 54. Јелена Марјановић /15.6.2017. /„Потенцијал предузетништва и малих и средњих предузећа у функцији привредног развоја Републике Српске”
 55. Горана Пекић /23.6.2017. / „Искуства и проблеми примјене ЕСЦО модела у привреди Босне и Херцеговине”
 56. Јелена Алексић /30.6.2017. / „Утицај локације на квалитет економије предузећа”
 57. Јелена Урта /5.7.2017. /„Стварање вриједности путем пословних стратегија у пословању савремених корпорација”
 58. Јелена Јокић /29.9.2017. / „Евалуација високошколског образовања са аспекта конкурентности привреде”
 59. Сања Мандић / 18.1.2018. /„Пословање савремених корпорација у условима економске кризе – примјена менаџмент инструмената и система”
 60. Никола Тимотић / 18.1.2018. / ,,Инвестиције и други међународни формати у међународном бизнису”.
 61. Александра Глуховић / 27.2.2018. / ,,Субвенционирање пољопривреде у БиХ у циљу јачања конкурентности”.
 62. Јелена Тимотић / 28.2.2018. / ,,Управљање иновацијама и његовање корпоративног предузетништва као кључни фактори економског развоја и стварање конкурентске предности”.
 63. Слађана Вуковић / 28.2.2018. / ,,Истраживање преференција потрошача при куповини пива”.
 64. Јовица Јовић / 30.3.2018. / ,,Истраживање промјена обима и структуре бруто домаћег производа Републике Српске”.
 65. Срђан Чегар / 30.3.2018. / ,,Улога ЕУ фондова у развоју БиХ”.
 66. Оља Радојковић / 13.6.2018. / ,,Лидерство и програми стратегијских промјена у пословању савремених корпорација”.
 67. Сања Ждрале / 28.6.2018. / ,,Утицај корпоративне културе на успјешност организационих промјена”.
 68. Винка Мићић / 28.6.2018. / ,,Менаџмент алати у пословању савремених компанија”.
 69. Драгана Росандић / 4.7.2018. / ,,Планирање и провођење ревизије финансијских извјештаја”.
 70. Милана Тодић /  4.7.2018. / ,,Теоријске основе ревизије као науке и као праксе”.
 71. Зорица Ковач / 13.7.2018. / ,,Улога трговине и трговинских предузећа у процесу опоравка привреде Босне и Херцеговине”.
 72. Мирјана Штака / 20.9.2018. / ”Друштвена одговорност локалних и глобалних компанија у РС и БиХ”.
 73. Марко Ћуповић / 25.9.2018. /  ,,Процјена ризика у ревизији финансијских извјештаја”.
 74. Јелена Тешановић / 16.10.2018. / ,,Економски и финансијски ефекти система јавних набавки у БиХ”.
 75. Ненад Божовић / 16.10.2018. / ,,Валутни одбор као ограничење или рјешење развоја економија земаља Југоисточне Европе”.
 76. Клисара Срђан /23. 11. 2018. / ,,Управлјање вриједношћу бренда”.
 77. Таушан Весна / 7. 12. 2018. / ,,Подршка полјопривреди у Босни и Херцеговини као фактор конкурентности”.
 78. Томић Милица / 18. 12. 2018. / ,,Структура и конкуренција у финансијском сектору БиХ”.
 79. Савић Марина  / 26. 12. 2018. /  ,,Проблеми јачања конкурентности као ограничење развоја БиХ”.
 80. Тупеша Павелина / 27. 12. 2018. /  ,,Корупција у финансијсој сфери у Босни и Херцеговини”.
 81. Југовић Вања / 5. 2. 2019. / ,,Утицај пословне комуникације на квалитет корисничке услуге”.
 82. Мастило Марина / 21. 3. 2019. / ,,Улога одбора за ревизију у привредним друштвима”.
 83. Беатовић Тамара / 21. 3. 2019. / ,,Ревизија финансијских извјештаја у окружењу информационих технологија”.
 84. Драшковић Дајана / 14. 5. 2019. / ,,Оглашавачке могућности друштвених мрежа на Интернету”.
 85. Лубура Игор / 14. 6. 2019. / ,,Мишлјење ревизора у комерцијалној ревизији – карактеристике и тенденције у Републици Српској”.
 86. Деурић Јован /  6. 9. 2019. / ,,Стране директне инвестиције и извоз електричне енергије у функцији одрживог привредног раста Босне и Херцеговине”.
 87. Гуја Спасоје / 6. 9. 2019. / ,,Компаративни аспекти система финансијског извјештавања финансијских институција БиХ”.
 88. Бојовић Снежана / 24. 9. 2019. / ,,Изазови друштвених медија као платформе за промоцију предузећа”.
 89. Пејичић Спасоје / 26. 9. 2019. / ,,Организациона структура и фазни модели раста малих предузећа”.
 90. Шипчић Ђорђије / 26. 9. 2019. / ,,Утицај креативних индустрија и градова на развој туристичке дестинације”.
 91. Човић Александра / 27. 9. 2019.  /  ,,Улога и могућности креативних индустрија у обликовању туристичког производа града Требиња као туристичке дестинације”.
 92. Јелена Рудуљић / 31. 1. 2020. / „Значај контроле квалитета у државној ревизији“.
 93. Маја Јеремић / 18. 2. 2020. / „Политика каматних стопа и утицај на конкурентност малих и средњих предузећа“.
 94. Дејан Пушара / 24. 7. 2020. / „Обрачун маргине солвентности у осигуравајућим друштвима у БиХ“.
 95. Драган Пекић / 24. 7. 2020. / „Оцјена ефикасности осигуравајућих компанија у Босни и Херцеговини“.
 96. Бранка Мијатовић / 28. 11. 2019. / „Џон Котер и његов допринос управљану промјена“.
 97. Тамара Вукоје / 11. 12. 2019. / „Групно финансирање – могућности, предности и ризици“.
 98. Николина Крсмановић / 26. 12. 2019. / „Мотивисање и спровођење промјена у функцији побољшања организационе ефикасности и ефективности у организацији“.
 99. Гордана Баћина / 24. 7. 2020. / „Анализа стања и стварање услова за већи допринос малих и средњих предузећа привредном расту Републике Српске“.
 100. Никола Милинковић / 24. 7. 2020. / „Мала и средња предузећа као покретач развоја привреде у Републици Српској“.
 101. Невена Баричанин / 8. 9. 2020. / „Утицај пројектно-развојних тимова на примјену концепта агилности у савременим процесима организације“.
 102. Блаженка Чајевић / 11. 9. 2020. / „Управљање односима са потрошачима у финансијским институцијама Босне и Херцеговине из перспективе маркетинга и информатичких технологија“.
 103. Данка Терзић / 24. 3. 2021. / ,,Стратегијске опције бренд менаџмента”.
 104. Немања Павловић / 22. 4. 2021. / ,,Кооперација и интеграција у каналима маркетинга”.
 105. Борис Брезо / 1. 6. 2021. / ,,Утицај друштвених мрежа на доношење одлука о куповини”.
 106. Соња Чегар / 24. 6. 2021. /,,Стратешке активности предузећа у функцији конкуренције и привредног развоја”.
 107. Јелена Унковић / 6. 10. 2021. / ,,Државни интервенционизам као индикатор квалитета јавног здравства у условима пандемије корона вируса”.
 108. Слободан Радовановић / 28. 2. 2022. / ,,Утицај лидерства на процес управљања промјенама”.
 109. Милка Велетић / 29. 3. 2022. / ,, Улога политика на тржишту рада на дугорочну незапосленост земаља Југоисточне Европе” .
 110. Кристина Контић / 20. 5. 2022. / ,, Управљање искуством потрошача (CEM) у маркетиншким интеракцијама”.
 111. Виолета Ивковић / 12. 7. 2022. / ,,Управљање комуникацијама у угоститељству и хотелијерству”.
 112. Шехерзада Шакић / 29. 8. 2022. / ,,Економетријска анализа утицаја пословног окружења на прилив страних директних инвестиција”.
 113. Бранка Ждрале / 28. 9. 2022. / ,,Стратегијско управљање туристичким дестинацијама: како стварати конкурентску предност”.
 114. Мирослав Перовић / 13. 10. 2022. / ,,Дивидендна политика предузећа у Босни и Херцеговини”.
 115. Ковачевић Николина / 18. 11. 2022 / ,,Компаративна анализа избора и ефеката метода обрачуна трошкова ”.
 116. Ивановић Јелена / 22. 11. 2022 / ,,Утицај имиџа земље поријекла производа на куповину потрошача ”.
 117. Ракић Николина /15. 12. 2022 / ) ,,Здравствени систем Босне и Херцеговине између етике и корупције ”.
 118. Ковач Јована / 20. 2. 2023 / ,,Квалитет производа као компонента вриједности бренда”.
 119. Пандуревић Милица / 14. 3. 2023 / ,,Импликације кризних ситуација на импулсивну куповину у Босни и Херцеговини”.
 120. Брчкало Вања / 4. 4. 2023 / ,,Пореска конкурентност земаља Западног Балкана”.
 121. Гацо  Николина / 11. 4. 2023 / ,,Перципирани квалитет производа као димензија вриједности бренда”.
 122. Скокић Милица / 20. 6. 2023 / ,,Економски развој БиХ, смјер Нова економија”.
 123. Пљуцо Дејан / 3. 10. 2023 / ,,Антиинфлаторни потенцијал савремених макроекономских политика”.
 124. Скакавац Хелена / 10. 10. 2023 / ,,Утицај цијене на позиционираност бренда: студија случаја бренда Iphone”.

Економски факултет Пале