Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Konkurs – Vlada Republike Srpske

Konkurs za sufinansiranje 80 studenata II ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova II ciklusa visokog obrazovanja (magistarskih/master radova) u 2010. godini

9.7.2010

 

Na osnovu člana 77. stav 1. Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/07  i 13/10) i člana 2. Pravilnika o osposobljavanju mladih za naučnoistraživački rad („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.59/10) Ministarstvo nauke i tehnologije  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U R  S

 

1. ZA SUFINANSIRANjE 80 STUDENATA II CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVANjA PRI IZRADI ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVANjA (MAGISTARSKIH/MASTER RADOVA)  U  2010. GODINI

Ministarstvo nauke i tehnologije će u 2010. godini, u skladu sa usvojenim  programom rada, sufinansirati studente drugog ciklusa pri izradi završnih radova (magistarski/master radovi) po sljedećim naučnim oblastima:
 Društvene nauke (14 magistarskih radova);
 Humanističke nauke (8 magistarskih radova);
 Biotehničke  nauke (14 magistarskih radova);
 Tehničke nauke (17 magistarskih radova);
 Prirodne nauka (11 magistarskih radova);
 Medicinske nauke (14 magistarskih radova);
 Umjetnost (2 magistarska  rada).

Pravo učešća na konkursu imaju svi kandidati (magistrani) koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske.
Kriteriji za izbor i vrednovanje prijava za sufinansiranje izrade i odbrane završnog rada u drugom ciklusu visokog obrazovanja (master/magistarskog rada) su: godine starosti kandidata, prosjek ocjena akademskih studija I ciklusa, naučno-tehnička saradnja, prosječna ocjena studija II ciklusa, naučna karijera kandidata (član 5. Pravilnika o osposobljavanju mladih za naučnoistraživački rad).
Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo će na kraju konkursnog roka  za svaku naučnu oblast formirati rang listu najuspješnijih kandidata na osnovu koje će se vršiti sufinansiranje, te će ista biti objavljena na veb sajtu Ministarstva.
Kandidati koji konkurišu za jednokratnu finansijsku pomoć Ministarstva za izradu završnog rada (magistarskog/master rada), popunjavaju prijavu na konkurs (Obrazac br. 1),  uz koju podnose sljedeću dokumentaciju:
 Potvrdu o naslovu i prihvatanju završnog rada na drugom ciklusu visokog obrazovanja;
 Uvjerenje o mjestu prebivališta;
 Potvrdu o visini prosječne ocjene sa studija I ciklusa;
 Potvrdu o visini prosječne ocjene sa studija II ciklusa ( položeni svi ispiti predviđeni programom i planom visokoškolske ustanove);
 Dokazi koji se odnose na naučnu karijeru kandidata: učešće na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, kopija objavljenih naučnih radova, objavljena naučna knjiga, potvrda o prihvaćenom patentu od strane Zavoda za patente, te  dokazi o osvojenim nagradama/ diplome (samo za studente iz oblasti umjetnosti i arhitekture)
 Kratku biografiju kandidata;
 Kopiju žiro/tekućeg računa;
 Potvrdu o izradi završnog rada u okviru međunarodne naučno-tehničke i univerzitetske saradnje, ukoliko se radi o takvom projektu;
 Kandidati koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste trebaju dostaviti u originalu i priložiti ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u BiH.
 Izjavu kandidata da ne prima finansijsku pomoć za izradu završnog rada na drugom ciklusu  visokog obrazovanja.
 Izjavu kandidata da po istom osnovu nije već koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije;

U skladu sa Finansijskim planom rada Sektora za nauku za 2010. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 200.000,00 KM.
Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju broja magistranata koje planira sufinansirati po naučnim oblastima u skladu sa raspoloživim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije u 2010. godini.

NAPOMENA: U kategoriju naučnih knjiga spadaju naučne monografije, naučne knjige u užem smislu i popularne naučne knjige. U kategoriju naučnih knjiga ne spadaju udžbenici, zbirke zadataka i priručnici.
Za studente drugog ciklusa koji studiraju u inostranstvu, u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u RS, prosjek ocjena će biti izračunat na bazi tabele ekvivalentnih ocjena koju utvrđuje Ministarstvo.

2. ZA SUFINANSIRANjE 50 STUDENATA III CIKLUSA VISOKOG OBRAZOVANjA PRI IZRADI ZAVRŠNIH RADOVA (DOKTORSKE DISERTACIJE)  U 2010. GODINI

Pravo učešća na konkurs imaju svi kandidati (doktoranti) koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji  Republike Srpske.
Pravo na sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije imaju kandidati koji studiraju po Bolonjskom sistemu i oni koji doktorsku disertaciju prijavljuju po starom sistemu.
Kriterijumi za izbor i vrednovanje prijava za sufinansiranje izrade i odbrane završnog rada u trećem ciklusu visokog obrazovanja (doktorske disertacije) su godine starosti kandidata,  naučno-tehnička saradnja, prosječna ocjena studija II ciklusa (ukoliko kandidat nije pohađao studije drugog ciklusa, onda se u obzir uzima prosječna ocjena iz prvog ciklusa), naučna karijera kandidata (član 8. Pravilnika o osposobljavanju mladih za naučnoistraživački rad).
Na osnovu pomenutih kriterijuma Ministarstvo će na kraju konkursnog roka formirati rang listu najuspješnijih kandidata na osnovu koje će se vršiti sufinansiranje, te će ista biti objavljena na veb sajtu Ministarstva.

Kandidati koji konkurišu za jednokratnu finansijsku pomoć Ministarstva za izradu i odbranu doktorske disertacije popunjavaju prijavu na konkurs (obrazac br. 2) uz koju podnose sljedeću dokumentaciju:
 Potvrdu o naslovu i prihvatanju doktorske disertacije od strane univerziteta;
 Uvjerenje o mjestu prebivališta;
 Potvrdu o visini prosječne ocjene sa studija II ciklusa (ukoliko kandidat nije pohađao studije drugog ciklusa onda se uzima u obzir prosječna ocjena iz prvog ciklusa);
 Dokaze koji se odnose na naučnu karijeru kandidata: prijava učešća na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, apstrakti objavljenih radova ili orginal radovi, objavljena naučna knjiga, potvrda o prihvaćenom patentu od strane Zavoda za patente, te  dokazi o osvojenim nagradama/ diplome (samo za studente iz oblasti umjetnosti i arhitekture);
 Kratku biografiju kandidata;
 Kopiju žiro/tekućeg računa;
 Potvrdu o izradi teme u okviru međunarodne naučno-tehničke i univerzitetske saradnje, ukoliko se radi o takvom projektu;
 Kandidati koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste trebaju dostaviti u orginalu i priložiti ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u BiH.
 Izjavu kandidata da po istom osnovu nije već koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije;
 Izjavu kandidata  da ne prima finansijsku pomoć za izradu doktorske teze iz drugih javnih izvora finansiranja.

U skladu sa Finansijskim planom rada sektora za nauku za 2010. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 200.000,00 KM.
Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju broja kandidata za sufinansiranje izrade i odbrane završnog rada u trećem ciklusu visokog obrazovanja (doktorskih disertacija) koje planira sufinansirati u skladu sa raspoloživim  sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije u 2010. godini.
NAPOMENA: U kategoriju naučnih knjiga spadaju naučne monografije, naučne knjige u užem smislu i popularne naučne knjige. U kategoriju naučnih knjiga ne spadaju udžbenici, zbirke zadataka i i priručnici.
Za studente trećeg ciklusa koji studiraju u inostranstvu, u slučaju da sistem ocjenjivanja nije identičan sistemu koji se primjenjuje u RS, prosjek ocjena će biti izračunat na bazi tabele ekvivalentnih ocjena koju utvrđuje Ministarstvo.

3. ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SA MLADIM ISTRAŽIVAČIMA

I Predmet konkursa

Ministarstvo nauke i tehnologije će u 2010. godini, u skladu sa usvojenim  programom rada, sufinansirati projekat zapošljavanja 10 mladih istraživača (MI) na određeno vrijeme, koji pohađaju studije drugog ciklusa u Republici Srpskoj, po sljedećim naučnim oblastima:
 Inženjerstvo i tehnologija (3 mlada istraživača)
 Poljoprivredne  nauke (2 mlada istraživača)
 Prirodne nauka (2 mlada istraživača)
 Medicinske i zdravstvene nauke (1 mladi istraživač)
 Društvene nauke (1 mladi istraživač)
 Humanističke nauke ( 1 mladi istraživač)

Naziv „mladi istraživač“  odnosi se na mlade koji su postigli izvanredan uspjeh u prvom i drugom ciklusu visokog obrazovanja, kojima bi se omogućio plaćeni rad na odobrenom naučnom projektu i pod rukovodstvom odabranog mentora u nekom naučnoistraživačkom institutu ili univrzitetu u Republici Srpskoj u određenom trajanju.
Zapošljavanje mladih istraživača na određeno vrijeme odobrava se na naučnoistraživačkim projektima koje kandiduje naučnoistraživačka organizacija, a finansijski podržava Ministarstvo.

Pravo učešća na konkursu imaju: Akademija nauka i umjetnosti, visokoškolske ustanove, instituti i naučnoistraživački centri, naučna i stručna društva.

II Uslovi i kriterijumi za izbor mladog istraživača

Kandidat za mladog istraživača mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da ima mjesto stalnog prebivališta na teritoriji Republike Srpske;
v) da nema više od navršenih 28 godina starosti na dan objavljivanja konkursa;
g) da je stekao diplomu dodiplomskog akademskog studija;
d) da je u dodiplomskom akademskom studiju imao prosječnu ocjenu najmanje 9,00 (ne računajući diplomski rad), a najmanje 9,50 iz grupe predmeta/naučnog polja iz kojeg se prijavljuje naučno-istraživački projekat;
đ) da je upisao drugi ciklus studija na nekom od licenciranih univerziteta u Republici Srpskoj, u godini kada je objavljen konkurs;
e) da poznaje jedan od stranih jezika;
ž) da nije u radnom odnosu.
Kandidati za mladog istraživača se ocjenjuju u skladu sa sljedećim kriterijumima:
• prosječna ocjena studija;
• objavljen rad u časopisu;
• objavljena naučna knjiga;
• prihvaćen patent;
• učešće na naučnoj konferenciji sa objavljenim radom;
• učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom – I, II i III mjesto (samo za studente iz oblasti umjetnosti i arhitekture).

NAPOMENA: Kandidat za mladog istraživača nakon objavljivanja rezultata konkursa zaključuje ugovor o radu sa naučno-istraživačkom organizacijom u kojoj će se odvijati naučno-istraživački projekat (u daljem tekstu institucija- domaćin), na period od najviše dvije godine.

III Uslovi i kriterijumi za izbor rukovodioca projekta

Kandidat za rukovodioca projekta  mora ispunjavati sljedeće uslove:
a) da je u radnom ili ugovornom odnosu u instituciji-domaćinu;
b) da je izabran u naučno-nastavno zvanje vanrednog ili redovnog profesora, odnosno, istraživačko zvanje višeg naučnog saradnika ili naučnog savjetnika i to u naučnoj oblasti iz koje se prijavljuje naučno-istraživački projekat;
v) da je od dana odbrane njegove doktorske teze prošlo najmanje pet godina;
g) da je rukovodio sa najmanje dva naučnoistraživačka projekta ili imao najmanje dva mentorstva za izradu završnog rada u drugom ciklusu studija (magistarskog rada);
đ) da je objavio najmanje jedan rad u međunarodnom časopisu koji se nalaze na SCI listi;
e) da ne vodi više od tri mlada istraživača istovremeno;
Kandidati za rukovodioca projekta se ocjenjuju u skladu sa sljedećim kriterijumima:
• dosadašnja naučna karijera i povezanost istraživanja sa naučnim potrebama institucije-domaćina;
• učešće u domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima;
• dosadašnji rad sa kandidatima drugog i trećeg ciklusa visokog obrazovanja;
• dodijeljene nagrade i priznanja u naučnoj karijeri.

NAPOMENA: Rukovodilac (koordinator) naučnoistraživačkog projekta najčešće, ali ne obavezno, obavlja i dužnost mentora mladog istraživača pri izradi završnog rada na drugom stepenu visokog obrazovanja.
U slučaju da rukovodilac projekta nije ujedno i mentor, tada je mentor na izradi završnog rada, koji je u radnom odnosu na nekom od univerziteta sa sjedištem u Republici Srpskoj, jedan od učesnika u projektu.
U slučaju da rukovodilac projekta nije ujedno i mentor, isti je obavezan u dogovoru sa mentorom, da mladom istraživaču pomogne pri izboru i izradi teme završnog rada na drugom cilusu studija, kao i publikovanju samostalnog naučnog rada u časopisu prve kategorije  nacionalnog značaja ili prezentacije na naučnom skupu.

IV Kriterijumi za izbor prijedloga  naučno-istraživačkog projekta

Prijedlog naučno-istraživačkog projekta sa mladim istraživačima   se ocjenjuje u skladu sa sljedećim kriterijumima:
1. stepen usklađenosti (relevantnosti) projekta sa postavljenim ciljevima istraživanja;
2. značaj projekta s obzirom na mogućnost upotrebe rezultata projekta;
3. usklađenost trajanja projekta sa predloženim aktivnostima i uključenost u međunarodne naučnoistraživačke programe

V Način izbora i ocjenjivanja projekata za sufinansiranje

Nakon raspisivanja konkursa, institucija-domaćin vrši izbor liste tema naučno-istraživačkih projekata (teme su ograničene na naučna polja ili uže naučne oblasti).
Naučno vijeće, odnosno odgovarajuće tijelo institucije-domaćina, po objavljivanju konkursa vrši izbor koordinatora projekta (mentora) u skladu sa kriterijumima iz člana 14. Pravilnika o osposobljavanju mladih za naučni i istraživački rad. 
Institucija- domaćin u saradnji sa mentorom vrši izbor i imenovanje kandidata za mladog istraživača, u roku od 30 dana od dana raspisivanja konkursa Ministarstva u skladu sa kriterijumima iz člana 13. Pravilnika o osposobljavanju mladih za naučni i istraživački rad.  
Rukovodilac projekta (mentor) je dužan da izvrši ocjenjivanje svih prijavljenih kandidata za mladog istraživača i o tome sačini pismeni izvještaj koji se podnosi uz prijavu  naučno-istraživačkog projekta sa mladim istraživačima.
Nakon prethodno sprovedenih procedura Institucija domaćin dostavlja uredno popunjenu prijavu na konkurs (obrazac br.3) sa kompletnom dokumentacijom koja se traži u konkursu.
Evaluacijski postupak pojedinačnih projekata koordinira i organizuje Ministarstvo, a izvodi stručna komisija.
Stručna komisija ocjenjuje svaku prijavu na konkurs i to po pitanju:
• kvaliteta naučnoistraživačkog projekta (član 27, 28, 29, 30. i 31. Pravilnika)
• kompetentnosti rukovodioca projekta i radnog tima (član 32. Pravilnika)
• ispunjenosti uslova za kandidata za mladog istraživača (član 33. Pravilnika).

VI Način finansiranja  projekta sa mladim istraživačima

Iznos finansijskih sredstava za sufinansiranje pojedinog projekta određuje se na osnovu opravdanih troškova izvođenja naučnoistraživačkog projekta i raspoloživih sredstava, prema finansijskom planu Ministarstva.
Troškovi projektnog tima se određuju na bazi broja i vrijednosti norma časova potrebnih za realizaciju projekta (član 23. Pravilnika). U troškove projektnog tima ne spadaju troškovi plate mladog istraživača, koji se posebno izračunavaju.
Vrijednost norma časa za pojedine kategorije učesnika u projektnom timu određuje ministar rješenjem, na bazi finansijskog plana Ministarstva za svaku budžetsku godinu. Prema rješenju ministra vrijednost norma časova u 2010. godini za pojedine kategorije učesnika  u projektnom timu iznose:
– za koordinatora projekta…………………………………………………………………………..15 KM
–  za učesnika u projektu (u naučnom zvanju)………………………………………………….10 KM
– za učesnika u projektu (u istraživačkom zvanju)…………………………………………6 KM
Troškovi plate mladog istraživača iskazuju se u bruto iznosu i nju određuje Ministarstvo na bazi svog godišnjeg finansijskog plana.
U skladu sa Finansijskim planom rada sektora za nauku za 2010. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 500.000,00 KM.
Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju visine finansijskih sredstava za ovu namjenu, u skladu sa raspoloživim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije za 2010. godinu.

VII  Potrebna dokumentacija

Institucija-domaćin  dostavlja prijavu na konkurs (obrazac br.3) uz koju se podnosi sljedeća dokumentacija:
A) za mladog istraživača:
• uvjerenje o državljanstvu;
• uvjerenje o mjestu prebivališta;
• izvod iz matične knjige rođenih;
• diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu;
• potvrda o visini prosječne ocjene sa studija I ciklusa;
• potvrda nadležne visokoškolske ustanove o statusu studenta II ciklusa studija;
• dokaz o znanju stranih jezika (sertifikat, potvrda fakulteta sa naznakom broja semestara) ;
• potvrda Zavoda za zapošljavanje da kandidat nije u radnom odnosu;
• Dokazi koji se odnose na naučnu karijeru kandidata: prijava učešća na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama, objavljeni naučni radovi (apstrakt ili orginal), objavljena naučna knjiga, potvrda o prihvaćenom patentu od strane Zavoda za patente i dokazi o osvojenim nagradama (diplome); 
• Kraća biografija.
B) za rukovodioca projekta:
• Potvrda da je  u radnom ili ugovornom odnosu u instituciji – domaćinu;
• Odluka o izboru u naučno-nastavno zvanje vanrednog ili redovnog pofesora, odnosno, istraživačko zvanje višeg naučnog saradnika ili naučnog savjetnika i to u naučnoj oblasti iz koje se prijavljuje projekat;
• Dokaz o stečenom akademskom stepenu doktora nauka;
• Dokaz da je objavio najmanje jedan rad u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI  listi (orginal ili apstrakt rada);
• Naučne reference (CV, bibliografija radova, učešće u domaćim i međunarodnim naučnoistraživačkim projektima, rukovođenje projektima, mentorstvo za izradu magistarstog rada, dosadašnji rad sa kandidatima drugog i trećeg ciklusa visokog obrazovanja, dodijeljene nagrade i priznanja u naučnoj karijeri itd.);
• Izjava da ne vodi više od tri mlada istraživača istovremeno.
V) Biografije ostalih članova projektnog tima
G) Potvrda o učešću projekta u međunarodnoj naučnoistraživačkoj saradnji, u skladu sa zaokruženim odgovorom ( pitanje br. 11 u obrazcu br.3)

VIII Uputstvo o načinu preuzimanja prijavnih obrazaca

Obrazac br. 1 «Prijava na konkursza sufinansiranje studenata drugog ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova (magistarski/master radovi)« , Obrazac br. 2 «Prijava na konkursza sufinansiranje studenata trećeg ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova (doktorske disertacije)« i Obrazac br. 3 «Prijava na konkurs za sufinansiranje projekta sa mladim istraživačima« mogu se preuzeti na veb portalu Vlade RS www.vladars.net (Ministarstvo nauke i tehnologije), kao i u Ministarstvu, u Sektoru za nauku, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, lamela B, treći sprat,  kancelarija broj 8.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj  051/338-717, 338-718.

IX Način, mjesto i vrijeme prijave na konkurs

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu nauke i tehnologije poštom, na adresu: 
Ministarstvo nauke i tehnologije
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka,
sa obaveznom naznakom „Prijava na konkurs pod tačkom _____“.
Prijave se, takođe, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade RS, lamela A, prizemlje).
Ministarstvo nauke i tehnologije će zaključiti ugovor o realizaciji programa/projekta sa svim kandidatima/podnosiocima prijava kojima bude odobreno sufinansiranje, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.
Prijave za tačke 1. i 2. primaju se do 31.10.2010. godine.
Prijave za tačke  3.  primaju se do 15.10.2010.  godine.
Preliminarni rezultati konkursa za tačke 1, 2. i 3. će biti  objavljeni u roku od 20 dana od dana završetka konkursa.

X Napomena o statusu nepotpunih i neblagovremenih prijava

Neblagovremene i  nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Učesnici konkursa čije prijave nisu ušle u izbor za dalje razmatranje biće o  tome obaviješteni pismeno i putem veb sajta Ministarstva.

 

M I N I S T A R

Ajanović dr Bakir

 

 

 

Prijavu za sufinansiranje studenata drugog ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova (master/magistarski rad) možete preuzeti ovdje..

Prijavu za sufinansiranje studenata trećeg ciklusa visokog obrazovanja pri izradi završnih radova (doktorske disertacije) možete preuzeti ovdje..

Prijavu za sufinansiranje projekta sa mladim istraživačima možete preuzeti ovdje..