Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Treći upisni rok 2013/14

Treći upisni rok 2013/14

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvogstudija u akademskoj 2013/2014. godini

* * *

Slobodna mjesta

Ekonomski fakultet Pale – ukupno 165 studenata

 • SP Ekonomija ( 75 sufinansiranje, 50 vanredni)
 • SP Turizam i hotelijerstvo ( 40 vanredni)

* * *


Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine utvrđuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeh postignutog u srednjoj školi – uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole (od 0 do 50 bodova)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 50 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice u saradnji sa Centralnom izbornom Komisijom Univerziteta.

Izbor kandidata vrši see prema ukupnom broju po oba mjerila na rang listi. U slučaju  istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim  na prijemnom ispitu.

Treći upisni rok:

 • organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:
 • Prijavljivanje kandidata počinje 18.09.2013, a završava 20.09.2013. godine;
 • Polaganje prijemnog ispita je 23.09.2013. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • Objavljivanje rezultata konkursa je do 24.09.2013. godine do 14,00 časova;
 • Upis primljenih kandidata obaviće se 26.09.2013. godine i 27.09.2013. godine.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM, Uplata za Univerzitet u Istočnom Sarajevu će se vršiti prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Uplata se vrši na račun organizacioni jedinica:

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 562-099-80950598-34
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

 

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

 • izvod iz matične knjige rodjenih;
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti

 

Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta dužna je da Centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrdjenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predvidjenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrdjen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

 

Polaganje prijemnog ispita na Ekonomskom fakultetu Pale – Test iz oblasti opšte kulture (znanja)

 

Visina školarine za akademsku 2013/14. godinu za redovne i vanredne studente prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Srpske.

Visinu školarine na javnim univerzitetima odredila je Vlade Srpske, a ista iznosi:

 • 440 KM za sve studijske programe, sem Medicinski fakultet i Muzičku i Likovnu akademiju gdje školarina iznosi 660 KM.
 • 1500 KM za vanredne studente.

Od plaćanja školarine oslobodjeni su:

 1. Studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS 1. i 2. kategorije,
 3. Studenti – invalidi VRS od 1-5 kategorije,
 4. Studenti sa invaliditetom,
 5. Studenti – djeca bez oba roditelja.
  50% troškova od iznosa školarine upisa plaćaju
 6. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od 3-6 kategorije.

Studenti pod tačkama 1., 2., 5. koji su oslobodjeni plaćanja školarine i studenti koji plaćaju 50% troškova školarine, pod tačkom 6., mogu koristiti ovo pravo do navršenih 26 godina života, a u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12).

Studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj plaćaju 50 % od iznosa školarine, a do navršenih 26 godina života

Visinu školarine za strane državljane utvrđuje nadležni organ visokoskolske ustanove.

Odlukom Vlade Republike Srpske, odobrava se upis djece poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske koja su položila prijemni ispit, a nisu se upisala na određeni studijski program u okviru odobrene upisne kvote.