Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Научни часопис ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’ примљен у нове три научне базе

Научни часопис ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’ примљен у нове три научне базе

Научни часопис ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’ (Proceedings of Economics, University of East Sarajevo)  прошле седмице је примљен у три научне базе: ERIH plus, Sherpa-Romeo и ProQuest. Такође, треба напоменути да је тренутно у току евалуација у научној бази DOAJ. Овај успјех је значајан јер према Правилнику о условима за избор у научно-наставна, умјетничко наставна, наставна и сарадничка звања („Службени гласник Републике Српске“, број 2/22) под истакнутим међународним часописом се сматра онај часопис који је реферисан, поред Web of Science и Q1 Scimago базе, у ERIH plus научној бази. Приликом избора у наставничко звање ванредног и редовног професорана неопходно је испунити критериј да кандидат за то звање има објављен један рад у истакнутом међународном часопису, што према поменутом Правилнику то сада може оставрити у научном часопису ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’. Уредништво часописа, на челу са главним и одговорним уредником доц. др Немањом Шаренцем, ће у наредном периоду активно радити на подизању квалитета часописа како би се могла поднијети захтјевна апликација за научну базу Elsevier Scopus.

Информације о достигнутим базама података:

  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanиtиes or ERIH) је индекс који садржи библиографске информације о академским часописима из хуманистичких и друштвених наука. Индекс обухвата све часописе који испуњавају сљедеће услове: јасно и експлицитно назначене за рецензије; академски уређивачки одбор, са члановима који су повезани са универзитетима или другим независним истраживачким организацијама; важећи ISSN број, потврђен од стране међународног ISSN регистра; апстракти на енглеском или другоm међународноm језикu релевантноm за ту област за све објављене чланке; податке о припадности и адресама аутора; највише две трећине аутора објављених у часопису из исте институције, као и низ других критеријума.
  • Sherpa Romeo oбједињује часописе из цијелог свијета коју поштују политику отвореног приступа. РоМЕО је акроним за права МЕтадата за отворено архивирање. База података је користила шему кодирања боја за класификацију издавача према њиховој политици самоархивирања. Ово показује ауторима да ли часопис дозвољава архивирање унапред или после штампања у њиховим уговорима о преносу ауторских права.Тренутно чува архиву преко 22.000 часописа. Кодови боја су повучени 2020. године, са покретањем новог сајта.
  • ProQuest је глобална компанија за информациони садржај и технологију са седиштем у Анн Арбору, Мичиген, основана 1938. године. Позната је по својим апликацијама и информационим услугама за библиотеке, пружајући приступ дисертацијама, тезама, е-књигама, новинама, периодици, историјским збиркама, државним архивима, културним архивима, и другим придруженим базама података. Процјењује да база реферише око 125 милијарди дигиталних страница и обично му се приступа преко библиотечких Интернет приступника.
  • DОАЈ (The Dиrectory of Open Access Journals) je база на којој се налази листа часописа отвореног приступа. Покренут је 2003. године са 300 часописа отвореног приступа. Пројекат дефинише часописе са отвореним приступом који сав свој садржај чине доступним бесплатно, без одлагања или захтева за регистрацију корисника, и испуњавају високе стандарде квалитета, посебно вршењем рецензије или уређивачке контроле квалитета. База их дефинише као часописе са отвореним приступом у којима се користи отворена лиценца тако да је сваком кориснику дозвољен тренутни слободан приступ чланцима објављеним у часопису и дозвољено му је да чита, преузима, копира, дистрибуира, штампа, претражује, цититира или их користити у било коју другу закониту сврху. Мисија DОАЈ-а је да „повећа видљивост, приступачност, репутацију, употребу и утицај квалитетних научних истраживачких часописа са отвореним приступом који се рецензирају на глобалном нивоу, без обзира на дисциплину, географију или језик.“ Број архивираних часописа у бази је преко 18.500 часописа отвореног приступа и осам милиона чланка који покривају све области науке, технологије, медицине, друштвених и хуманистичких наука.

Подсјећамо да је издавач научног часописа је Економски факултета Универзитета у Источном Сарајево. ‘’Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву’’ – часопис за економску теорију и праксу је основан 1994. године. Часопис се публикује годишње у континутету  од 2007. године, а од 2014. године публикује се два пута годишње. До посљедњег броја у часопису је објављено 289 радова. Према категоризацији Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске часопис је сврстан у прву категорију са освојених 34 од максимално могућих 40 бодова. “Зборник радова Економског факултата у Источном Сарајеву“ проглашен је као најбољи научни и стручни часопис за 2012. годину у Републици Српској. У часопису се објављују радови из широког подручја економске науке, гдје је главни предуслов за радове научни допринос економској теорији и пракси. Радови могу имати теоретски и методолошко-аналитички карактер, а могу обухватати подручја од националне привредне политике до пословне политике предузећа. Часопис је индексиран у сљедећим базама: ERIH Plus, Bergen, Norway; Sherpa Romeo – JISC, United Kingdom; ProQuest, Ann Arbor, Michigan, U.S.; Google Scholar; EBSCO Publishing, Ipswich; INDEX COPERNICUS International, Warsaw, Poland; CABELL′S Directories (Cabell′s Directories of Publishing Opportunities), Texas, USA; C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library), Frankfurt am Main, Germany; BASE (BASE – Bielefeld Academic Search Engine), Bielefeld University Library, Germany; JEL (Journal of Economic Literature) / EconLite, (American Economic Association’s Electronic Database), Pitsburg, USA; DOI Srpska, Banja Luka; CrossRef, Oxford, United Kingdom и другим базама широм свијета. Опширније o časopиsu можете погледатаи на интеренет старници https://www.zrefis.ekofis.ues.rs.ba .

Економски факултет Пале