Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Konkurs za upis studenata 2012/13

Konkurs za upis studenata 2012/13

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10) i Odluke vlade Republike Srpske, broj 04/1-012-2-1339/12 od 15.06.2012. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2012/2013.godini,

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu studnja prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2012/2013. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Izvod iz konkursa koji se odnosi na Ekonomski fakultet u Palama

Ekonomski fakultet u Palama

 • Studijski program: Ekonomija
 • Budžet: 50 mjesta
 • Sufinansiranje: 100 mjesta
 • Strani državljani: –
 • Vanredni: 50 mjesta
 • Ukupno: 200 mjesta

Osnovni uslov za upis je četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine utvrđuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeh postignutog u srednjoj školi – uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole (od 0 do 50 bodova)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 50 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice u saradnji sa Centralnom izbornom Komisijom Univerziteta.

Izbor kandidata vrši see prema ukupnom broju po oba mjerila na rang listi. U slučaju  istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim  na prijemnom ispitu.

Prvi upisni rok:

 • prijavljivanje kandidata počinje 25.06.2012. a završava 30.06.2012. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • polaganje prijemnog ispita obaviće se 02.07.2012. sa početkom u 9,00 časova;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 04.07.2012. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 09.07.2012. godine, a završava se 13.07.2012. godine.

Drugi upisni rok:

 • prijavljivanje kandidata počinje 27.08.2012. a završava 31.08.2012. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • polaganje prijemnog ispita obaviće se 03.09.2012. sa početkom u 9,00 časova;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 05.09.2012. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 10.09.2012. godine, a završava se 14.09.2012. godine.

 

Visina školarine za akademsku 2012/13 godinu za redovne studije prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj utvrđena je odlukom Vlade RS, broj 04/1-012-2-138/12 od 15.06.2012. godine.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznose 60,00 KM

Uplata se vrši na račun organizacioni jedinica:

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet u Palama
 • Žiro račun: 562-099-80950598-34
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

 

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su na prijemni ispit obavezni da ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis je dužan ponijeti:

 1. izvod iz matične knjige rođenih
 2. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, završnom ispitu
 3. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta dužna je da Centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

Kandidat je ostavrio pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrđenog konursom za upis.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče slijedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis ostvaruje pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli organziacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnoisiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.


Polaganje ispita – Test iz oblasti opšte kulture (znanja)

 

Visina školarine zaredovni studij iznosi 440,00 KM.

Od plaćanja školarine oslobođeni su:

 • Studenti djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 • Studenti djeca ratnih vojnih invalalida VRS 1. i 2 kategorije,
 • Studenti – invalidi VRS od 1-5 kategorije.
 • Studenti sa invaliditetom,
 • Djeca bez oba roditelja.

50% troškova od iznosa školarine upisa plaćaju:

 • Studenta – djeca ratnih vojnih invalida VRS od 3-6 kategorije

Studenti koji su oslobođeni plaćanja školarine i studenti koji plaćaju 50% troškova školarine, mogu koristiti ovo pravo do navršenih 26 godina života, a u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 134/11, 9/12 i 40/12)

Studenti iz porodica dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj plaćaju 50% od iznosa školarine, pod uslovom da nijedan od njih ne obnovi ni jednu godinu studija.

Visina školarine za vanredne studente prvog ciklusa studija iznosi 1.500,00 KM.
Visina školarine za strane državljane utvrđuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2012/13. godini

Ekonomski fakultet u Palama

Studijski programi / Budžet / Sufinansiranje / Vanredni studij

 1. Finansije 0 / 10 / 10
 2. Poslovno upravljanje 0 / 10 / 10
 3. Makroekonomija, reforme i biznis 0 / 10 / 10
 4. Ekonomski razvoj BiH 0 / 10 / 10
 5. Kvantitativna ekonomija 0 / 10 / 10

Ukupno 100 kandidata.

Visina školarine u KM:

 • budžet: –
 • sufinansiranje: 880,00 KM
 • vanredni student: 1500,00 KM

Kandidati za prvu godinu drugog ciklusa studija, mogu predati dokumentaciju za upis u roku koji je naveden za prvi ciklus, s tim da će sve detaljne informacije o polaganju prijemnog ispita biti u septembru mjesecu.

Takođe, u septembru će biti objevljen ponovljeni konkurs za upis na drugi ciklus studija za one studijske programe za koje ostane slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka.

 

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2012/13. godini (pdf)