Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Konkurs za međunarodnu razmjenu studenata

Konkurs za međunarodnu razmjenu studenata

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija i akademsko osoblje Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi studiranja i obavljanja studentske prakse, odnosno radi obrazovnog i/ili naučnoistraživačkog, odnosno umjetničkog rada na visokoškolskim i/ili naučnoistraživačkim ustanovama u inostranstvu za akademsko osoblje.

Studiranje u smislu prethodnog stava traje najmanje jedan semestar, a najviše jednu akademsku godinu, a obavljanje studentske prakse i naučnoistraživačkog, odnosno umjetničkog rada traje najmanje 30 dana, a najduže šest mjeseci.

Prijave na konkurs za razmjenu studenata i akademskog osoblja mogu se podnijeti za univerzitete u inostranstvu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija i akademsko osoblje inostranih Univerziteta radi studiranja i obavljanja studentske prakse, odnosno radi obrazovnog i/ili naučnoistraživačkog, odnosno umjetničkog rada na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs (prijavni obrazac je dostupan na zvaničnom sajtu Univerziteta u Istočnom Sarajevu www.ues.rs.ba i u Kancelariji prorektora za medjunarodnu i medju-univerztitetsku saradnju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • CV ( kraću biografiju)
 • bibliografiju,
 • potvrdu o zaposlenju (za akademsko osoblje)
 • uvjerenje o upisanoj godini studija i  položenim ispitima (za studente)
 • motivacijsko pismo,
 • pismo preporuke,
 • pozivno pismo,
 • ugovor o učenju na univerzitetima u inostranstvu (za studente)-opciono
 • ugovor i/ili (pozivno pismo) o naučnoistraživačkom/umjetničkom radu i plan istraživanja/rada (za nastavnike/saradnike)
 • potrebna finansijska sredstva za finansiranje smještaja i boravka
 • učešće u finansiranju univerziteta/instituta na kojem se studira odnosno obavlja praksa i naučnoistraživački/umjetnički rad

Uz priloženu neophodnu dokumentaciju potrebno je poznavanje engleskog jezika, ili jezika zemlje u kojoj bi kandidat boravio.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom  podnose se  u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat,
Kancelarija prorektora za medjunarodnu i medjuuniverzitetsku saradnju
ulica Vuka Karadžića broj 30,
71123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na konkurs“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija sačinjava rang listu prijavljenih kandidata i dostavlja prijedlog Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske na odlučivanje u skladu sa odredbama Pravilnika o sufinasiranju medjunarodne razmjene studenata i akademskog osoblja.

Iznos sredstava sufinansiranja koje dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske za svaki pojedinačni slučaj ne može prelaziti 80% od ukupnog iznosa utvrdjenih troškova za studente, odnosno 50% od ukupnog iznosa utvrdjenih troškova za akademsko osoblje.

Svi prijavljeni kandidati biće obavješteni o rezultatima konkursa najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke Ministra za prosvjetu i kulturu RS.

Kandidati koji budu odabrani za sufinansiranje razmjene dužni su Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske dostaviti broj bankovnog računa na koji će biti uplaćena sredstva.

U prilogu preuzmite konkurs i formulare za prijavu!