Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Огласна табла Економија   /  Огласна табла Економија   /  Pravilnik o naknadama koje plaćaju studenti prvog ciklusa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o naknadama koje plaćaju studenti prvog ciklusa na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 58. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju( Službeni glasnik RS, broj 85/06 i 30/07) i člana 27. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – prečišćeni tekst, Upravni odbor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na 25. sjednici održanoj dana, 25.03.2010. godine, donio je

PRAVILNIK
o naknadama koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija
na Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Član 1.

Ovim Pravilnikom regulišu se obaveze studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (u daljem tekstu: Univerzitet), na plaćanje naknada u toku školovanja koje su zajedničke za sve fakultete/akademije Univerziteta.

Naknade koje proizilaze iz specifičnosti uslova studiranja na pojedinim fakultetima/akademijama plaćaju se u visini utvrđenoj odlukama naučno-nastavnih vijeća fakulteta/akademija (naknada za korištenje muzičkih instrumenata i sl.).

Naknade troškova studiranja obuhvataju školarinu i troškove ostalih usluga.

Član 2.

Školarina za studente izvan broja studenata koji se finansiraju   iz Budžeta Republike Srpske, plaća se u iznosu  koji početkom svake školske godine utvrđuje Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi RS.

Član 3.

Odlukom nadležnog Ministarstva utvrđuje se i naknada za sledeće troškove studiranja:

  1. upis semestra
  2. obnovu godine studija
  3. obnovu apsolventskog staža

Troškove obnove godine studija, student plaća srazmjerno neizvršenim obavezama iz godine studija koju obnavlja.

Član 4.

Ukoliko visine naknada iz prethodnog člana svojom odlukom ne utvrdi nadležno Ministarstvo, visinu naknada će početkom školske godine utvrditi Senat Univrziteta.

Član 5.

Studenti su obavezni na plaćanje naknada i to:

A) naknade za prijavljivanje ispita:

1)      naknadu za prijavljivanje ispita za prva tri puta izlaska na ispit……………….2 KM

2)       naknadu za četvrti i svaki naredni izlazak na ispit………………………….. 20 KM

3)       naknadu za prijavljivanje ispita pred komisijom…………………………….. 30 KM

4)      naknada za prijavljivanje  i odbranu diplomskog rada…………………….. 100 KM

B) naknada za upis:

1)      studentska knjižica (indeks i obrasci)…………………………………………..20 KM

2)      prijavni list za upis……………………………………………………………….2,50 KM

3)      semestralni list…………………………………………………………………..1,00 KM

Član 6.

Studenti koji podnesu zahtjev za prepis i priznavanje ispita sa drugog fakulteta/akademije, na neku od organizacionih jedinica Univerziteta, plaćaju naknadu za priznavanje ispita u iznosu od 25,00 KM po priznatom ispitu.

Član 7.

Za korištenje usluga biblioteke, studenti plaćaju članarinu na godišnjem nivou u iznosu od 15,00 KM.

Ukoliko student uništi ili izgubi pozajmljenu knjigu dužan je da plati novčanu naknadu u visini tržišne cijene knjige.

Iznosi dobijeni od članarina će se koristiti za obnovu bibliotečkog fonda organizacionih jedinica.

Član 8.

Nakon završetka prvog ciklusa studija, studentu se izdaje diploma ili uvjerenje na propisanom obrazcu, uz plaćanje naknade od 150,00 KM.

Ukoloko student podnese zahtjev za izdavanje duplikata diplome ili indeksa plaća naknadu prema tržišnoj cijeni izrade uvećanoj za 50%.

Za izdavanje duplikata diplome ili indeksa za drugi ili treći ciklus studija, cijenu naknade određuje Senat Univerziteta.

Član 9.

Naknade za izdavanje Uvjerenja u toku školovanja student ne plaća, s obzirom da je ista uračunata u troškove školarine, uključujući i troškove za prvo izdavanje Uvjerenja o diplomiranju.

Za sva Uvjerenja izdata nakon prestanka statusa studenta na fakultetu/akademiji naknade se  plaćaju u sledećim iznosima:

1)      uvjerenje o prosjeku ocjena……………………………………………………….20,00 KM

2)      ispisnicu sa fakulteta/akademije………………………………………………….. 30,00 KM

3)      duplikat uvjerenja o diplomiranju…………………………………………………..15,00 KM

4)      prepis nastavnog plana i programa po predmetu………………………………..20,00 KM

5)      nastavni plan (po godini) ……………………………………………………………10,00 KM

Naknada za sva ostala uvjerenja koja nisu sadržana u stavu 2. ovog člana, a koja se izdaju na zahtjev ispisanih i diplomiranih studenata naplaćuje se u iznosu od 20,00 KM.

Član 10.

Student je obavezan da plati naknadu za obavezno osiguranje studenata, prema cjenovniku osiguravajućeg društva izabranog po zakonom propisanoj proceduri javnih nabavki , a najviše do iznosa od 10,00 KM za školsku godinu.

Član 11.

Naknade iz člana 2. i člana 3. plaćaju se na račun javnih prihoda, izuzev naknade za upis semestra, koja se plaća na račun posebnih namjena Univerziteta, a raspodjela će se vršiti shodno odredbama Pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda.

Sve ostale naknade utvrđene ovim Pravilnikom uplaćuju se na račun posebnih namjena fakulteta/akademija.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe Odluke organizacionih jedinica Univerziteta, kojima su regulisana pitanja naknada koje plaćaju studenti u toku školovanja i nakon diplomiranja odnosno ispisa sa fakulteta/akademije.

Član 13.

Visina naknada koje nisu utvrđene ovim Pravilnikom, na zahtjev fakulteta/akademija ili na osnovu naknadno donesenih propisa, utvrdiće se posebnom odlukom Upravnog odbora.

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01.10.2010. godine.

Broj: 01-UO-54-XXV/10
Datum: 25.03.2010. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Prof. dr Miladin Gligorić

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika
o naknadama koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija
na Univerziteta u Istočnom Sarajevu

U članu 7.stav 1 Pravilnika o naknadama koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija na Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj 01-UO-54-XXV/10 od 25.03.2010. godine broj “15“ zamjenjuje se brojem “5“.

Odredbe ovog pravilnika primjenjivaće se od 01.10.2011.godine.

Broj: 01-UO-153-XXXIII/10
Datum: 24.12.2010. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Prof. dr Miladin Gligorić