Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Uredba za zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Uredba za zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Vlada Republike Srpske je prihvatila prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju, čime će biti omogućeno da budu utvrđeni drugačiji ispitni rokovi, izjavio je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević.Rajčević je na konferenciji za novinare u Banjaluci poslije sjednice Vlade rekao da se Uredba odnosi na dvije mjere.

“Ovim se daje mogućnost da u uslovima vanredne situacije, vanrednog stanja i drugim opravdanim situacijama ministar uz saglasnost Vlade može da propiše način na koji će biti organizovani ispiti, te da može da utvrdi drugačije rokove od onih koji su propisani zakonom koji je sada na snazi“ – pojasnio je Rajčević. On je podsjetio da je odgođen aprilski ispitni rok, koji je propisan Zakonom o visokom obrazovanju.

“Sada smo željeli da stvorimo zakonski osnov da možemo da odredimo druge rokove u skladu sa epidemiološkom situacijom. Biće mnogo ispitnih rokova i niko neće ostati oštećen. Ispiti će se vjerovatno održavati od junsko-julskog ispitnog roka pa dalje“ – naglasio je Rajčević. Prema njegovim riječima, cilj Uredbe je da bude omogućeno fleksibilnije djelovanje u uslovima vanrednog stanja i u skladu sa epidemiološkom situacijom.

*   *   *

Broj: 01-020-1269/20
Datum: 24. 4. 2020. godine

Na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o eksproprijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15) i člana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 66. sjednici, odr-žanoj 9.4.2020. godine, d o n o s i

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 5/17, 31/18 i 26/19) u članu 46. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) U slučaju proglašenja vanredne situacije za Republiku ili dio teritorije Republike (u dalјem tekstu: vanredna situacija) ili u slučaju proglašenja vanrednog stanja za Republiku ili dio Republike (u dalјem tekstu: vanredno stanje) i u drugim opravdanim slučajevima, ispi-ti će se organizovati i izvoditi na način koji je propisan uputstvom koje donosi ministar, uz saglasnost Vlade.”.

Član 2.

U članu 49. poslije stava 11. dodaju se novi st. 12. i 13, koji glase:

“(12) Izuzetno , u slučaju proglašenja vanredne situacije ili u slučaju proglašenja vanrednog stanja i u drugim opravdanim slučajevima, ministar može utvrditi drugačije ispitne rokove od onih koji su propisani st. 1. i 10. ovog člana.

(13) Ispitne rokove iz stava 12. ovog člana ministar utvrđuje naredbom, koju donosi uz saglasnost Vlade.”.

Član 3.

Poslije člana 156b. dodaje se novi član 156v, koji glasi:

“Član 156v. Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe donijeti uputstvo o načinu organizovanja ispita za vrijeme vanredne situacije ili za vrijeme vanrednog stanja (član 46. stav 3).”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Predsjednik Republike Srpske
Želјka Cvijanović, s.r.


Broj: 01-020-1270/20
Datum: 24. 4. 2020. godine

Na osnovu Amandmana CIX i Amandmana XXXV tačka 2. na član 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske i člana 109. stav 1. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Re-publike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), predsjednik Republike Srpske, 24.4.2020. godine, donosi

ODLUKU O PRIJEVREMENOM STUPANJU NA SNAGU UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

I

U postupku donošenja Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju utvrđeno je da postoje naročito opravdani razlozi da navedena uredba sa zakonskom snagom ranije stupi na snagu.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana obja-vlјivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Predsjednik Republike Srpske
Želјka Cvijanović, s.r.