Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Treći upisni rok 2014/15

Treći upisni rok 2014/15

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12  108) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-966/13 od 08.05.2014. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2014/2015. godini, r a s p i s u j e   s e

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

* * *

Ekonomski fakultet Pale –  ostalo  214 slobodnih mjesta

 • SP Ekonomija (4 budžet, 80 sufinansiranje, 49 vanredni)

 • SP Turizam i hotelijerstvo (11 budžet, 50 sufinansiranje, 20 vanredni)

* * *

Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine utvrđuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeh postignutog u srednjoj školi – uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole (od 0 do 50 bodova)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 50 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova

Realizaciju prijemnog ispita i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice u saradnji sa Centralnom izbornom Komisijom Univerziteta.

Izbor kandidata vrši see prema ukupnom broju po oba mjerila na rang listi. U slučaju  istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim  na prijemnom ispitu.

Drugi upisni rok:

 • organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:
 • Prijavljivanje kandidata počinje 16.09.2014, a završava 20.09.2014. godine (09-12h);
 • Polaganje prijemnog ispita je 22.09.2014. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • Objavljivanje rezultata konkursa je do 23.09.2014. godine do 14,00 časova;
 • Upis primljenih kandidata obaviće se 24-26.09.2014. godine.

 

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM, Uplata za Univerzitet u Istočnom Sarajevu će se vršiti prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Uplata se vrši na račun organizacioni jedinica:

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 562-099-80950598-34
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404


Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta i to:

 • izvod iz matične knjige rodjenih;
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti

 

Komisija za upis studenata organizacione jedinice Univerziteta dužna je da Centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 sata nakon formiranja rang liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou Univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira u okviru broja utvrdjenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predvidjenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrdjen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta/Visoke škole.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

 

Polaganje prijemnog ispita na Ekonomskom fakultetu Pale – Test iz oblasti opšte kulture (znanja)

Svako pitanje sadrži četiri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Na pitanje se odgovara zaokruživanjem slova ispred odgovora. Dozvoljeno je zaokružiti samo jedan odgovor. Za svaki tačan odgovor dobija se 2 poena. Test će se sastojati od 25 pitanja i radiće se 60 minuta. Test na polaganju prijemnog ispita će sadržavati najmanje 40% pitanja iz Informatora fakulteta.

 

Visina školarine za akademsku 2013/14. godinu za redovne i vanredne studente prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj biće utvrđna Odlukom Vlade Republike Srpske.

 

DRUGI CIKLUS STUDIJA

Konkurs za drugi ciklus studija biće raspisan u septembru 2014. godine.

 

Ekonomki fakultet Pale