Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Упис студента   /  Упис студената   /  Трећи уписни рок у академској 2022/23. години

Трећи уписни рок у академској 2022/23. години

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на јавним високошколским установама

Први циклус студија:

 • Економски факултет Пале 46 студената (слободна мјеста)
Буџет Суфинансирање Страни држављани Ванредни
СП Економија 4 0 2 9
СП Туризам и хотелијерство 20 0 2 9

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СП ЕКОНОМИЈА (попунити осјенчена поља)

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СП ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО (попунити осјенчена поља)

Уколико имате питање везано за припрему докумантације или не можете доћи да предате документацију можете се пријавити на телефон 057/226-651 локали 104  или prijemni@ekofis.ues.rs.ba

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврдјује се на основу:

 • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (просјечна оцјена као успјех из свих појединачних предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена предмета четворогодишње средње школе (збир сви оцјена подјели за бројем оцјена) множи са бројем 10 (десет).

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – Е-тестови и Информатор

Тест општег знања из економије (оба студијска програма). Тест ће се састојати од 25 питања и радиће се 60 минута. Тест на полагању пријемног испита ће садржавати питања из Информатора. Свако питање садржи три или четири понуђена одговора, од којих је само један тачан. На питање се одговара заокруживањем слова испред одговора. Дозвољено је заокружити само један одговор. Сваки тачан одговор носи 2 поена.

Информација на: upis.ekofis.ues.rs.ba

Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврдјивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Уколико број примлјених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Сл.гласник РС“ број 84/14 и 38/17) наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм.

У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса на јавне високошколске установе у академској 2021/2022. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа као редовни студенти могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу с одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

УПИСНИ РОКОВИ

Трећи уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће организационе јединице високошколске установе које другом року не упишу планирани број студената, а према слједећим терминима:

 1. пријављивање кандидата почиње 19.09.2022. године, а завршава 23.09.2022. године;
 2. полагање пријемног испита је 26.09.2022. године са почетком у 9,00 часова на свим чланицама високошколске установе;
 3. објављивање резултата конкурса је до 26.09.2022. године до 14,00 часова;
 4. упис примљених кандидата почиње 27.09.2022. године, а завршава 30.09.2022. године.

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 20.06.2022. године до 21.10.2022. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 24. 10. 2022. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса  26. 10. 2022. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата на другом и трећем циклусу студија почиње 27. 10. 2022. године и завршава се 31. 10. 2022. године.  Факултети Универзитета у Источном Сарајеву који нису попунили слободна мјеста у првом уписном року другог и трећег циклуса студија могу организовати и други уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 15.11.2022. године.

Буџет Само-

финасирање

Страни држављани
Вaнредни
Финасије 8 2 2 2
Пословно управљање 8 2 2 2
Макроекономија, реформе и бизнис 8 2 2 2
Квантитативна економија 6 4 2 2
Економски развој БиХ 8 2 2 2
Туризам и хотелијерство 10 2 2 2

* * *

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву, гдје износи 70,00 КМ.

Уплатница 60,00 КМ на:

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буџетска организација – 1251004
 • Врста прихода – 722512
 • Општина – 089
 • Позив на број: 0000000404

Уплата ће се вршити према одлуци управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош). Поред тога, на пријемни испит је неопходно понијети заштитну маску.

Приликом пријаве на пријемни испит, кандидат је дужан поднијети пријаву (попуњава на факултету) и приложити сљедећа документа, и то:

 1. извод из матичне књиге родјених;
 2. увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци;
 3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности,
 5. љекарско увјерење (ово увјерење се доноси приликом уписа послије пријемног испита)

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СП ЕКОНОМИЈА (попунити осјенчена поља)

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СП ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО (попунити осјенчена поља)

*  *  *

Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу универзитета.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврдјеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвидјеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврдјен за упис остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.

Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Декану факултета, у року од 24 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли организационе јединице универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова за први циклус и 72 часа за други циклус од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице универзитета.

ЗВАЊЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА

 • дипломирани економиста 240 ЕЦТС
 • дипломирани економмиста за туризам и хотелијерство 240 ЕЦТС
 • мастер економије 300 ЕЦТС

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

Школарину за редовне студенте покрива Влада РС.

Висина школарине за ванредне студенте првог циклуса студија на свим студијским програмима износи 880 КМ.

EФП