Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Senat Univerziteta – Zaključak

Na osnovu člana 34. Statuta Univeriziteta u Istočnom Sarajevu prečišćen tekst, a razmatrajući zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na 37. sjednici održanoj 21.10.2010. godine, usvojio je

ZAKLJUČAK

  • Upis u školsku 2010/2011, godiie, u pogledu prenosa ECTS bodova i broja nepoložennh ispita vrši se u skladu sa Obavještenjem Ministarstva prosvjete i kulture RS broj 07.023/612-436/10 od 09.09.2010. godine (prenos najviše dva predmeta bez obzira koliko ECTS bodova nose ili prenos najviše 15 ECTS bodova bez obzira koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose).
  • Odobrava se bezuslovan upis završne godine studija za  studente Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji su u prethodnoj školskoj godini nastavu slušali po “starom“ nastavnom planu („nebolonjci“), uz obavezu da se polože svi ispiti iz druge godine studija na fakultetima sa četverogodišnjim studijama, iz treće godine na fakultetima sa petogodnšnjim studijama i iz četvrte godine na studijama koje traju šest godina.
  • Odbija se molba studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu za dodatni oktobarski rok.
  • Odobrava se prenos tri nepoložena predmeta studentima koji su u prethodnoj školskoj godini nastavu slušali po “starom“ nastavnom planu („nebolonjci“), a nisu završna godina studija.

Predsjedavajući Senata
Rektor
Prof.dr Mitar Novaković

(Izvod od nekoliko bitnih tačaka iz kompletnog zaključka broj 01-C-395-XXXVII/10 od 21.10.2010.godine)