Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  СОЕФ - Активности   /  Програм феријалног рада у СР Њемачкој у 2022. години

Програм феријалног рада у СР Њемачкој у 2022. години

Завод за запошљавање Републике Српске и ове године као и претходних проводи активности које се тичу информисања и упућивања студената из Републике Српске на рад у СР Њемачкој током љетног распуста у 2022. години у оквиру програма феријалног рада који се одвија у сарадњи са Агенцијом за рад и запошљавање Босне и Херцеговине, односно Централним уредом за посредовање у запошљавању стручне радне снаге из иностранства (ZAV) Савезне агенције за рад СР Њемачке.

За Босну и Херцеговину у 2022. години одобрена је квота од 50 студената, од чега је студентима универзитета у Републици Српској додијељено 16 мјеста.

На овај позив могу се пријавити:

 • искључиво редовни студенти универзитета и високих школа у Босни и Херцеговини који нису уписани у посљедњу годину студија.

Остали услови:

 • студенти требају добро владати њемачким језиком,
 • студенти требају бити расположиви за рад у Њемачкој у периоду који није краћи од два мјесеца,
 • студенти се не би требали ограничавати на неку регију или мјесто у којем желе радити,
 • студенти би требали бити спремни на рад у што више индустријских сектора у којима се нуде послови.
 • претходно радно искуство је предност

Пријава треба да садржи сљедеће:

 1. Два пријавна обрасца (Bewerbungsbogen), обострано штампана, читко попуњена (по могућности електронски) на њемачком језику са унесеним датумом и потписом,
 2. Двије фотографије новијег датума (формат за пасош);
 3. Два примјерка обрасца Erklärung zur Immmatrikulationsbescheinigung попуњена на њемачком или енглеском језику са датумом издавања, потписом одговорног лица и печатом високошколске установе;

(Напомена: студентице/студенти требају код себе сачувати један од два наведена примјерка обрасца који ће, у случају да добију понуду за рад, предати послодавцу по доласку у СР Њемачку.);

 1. Увјерење о студентском статусу које је издао факултет или висока школа на њемачком или енглеском језику. Ако је увјерење издато на језицима у службеној употреби у БиХ, потребно је приложити и превод документа на њемачки или енглески језик овјерен од стране судског преводиоца;
 2. Копију пасоша (само страница са сликом);
 3. Овјерену копију возачке дозволе (ако је посједују).

Начин подношења пријава

Заинтересовани студенти, који испуњавају наведене услове, достављају пријавна документа лично или препоручено поштом на сљедећи начин:

 • студенти високошколских установа у Федерацији Босне и Херцеговине према сједишту установе у одговарајућој кантоналној служби за запошљавањ
 • студенти високошколских установа у Републици Српској према сједишту установе у одговарајућој филијали Завода за запошљавање Републике Српске,
 • студенти који студирају у Брчко Дистрикту БиХ Заводу за запошљавање Брчко Дистрикта БиХ.

Своје пријаве студенти могу достављати и директно Заводу за запошљавање Републике Српске  на адресу:

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске Српских ратника 30

71420 Пале

са назнаком „Пријава за Феријални рад у СР Њемачкој 2022“

Рок за достављање пријава је 28.03.2022. године.

Напомена: Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

У обзир ће се узимати само потпуно и исправно попуњена документација.

Списак студената, чије ће пријаве на основу наведених критеријума бити одабране и прослијеђене у ZAV, биће објављен на веб страници Завода: www.zzzrs.net крајем априла 2022. године.

Студенти су у обавези да се упознају са информацијама о овом програму у документу Инфо Ferienbeschaeftigung, а за додатна појашњења се могу обратити Заводу за запошљавање Републике Српске, контакт особа Тања Маркуш (057-490-823, tanja.markus@zzzrs.net).

Завод за запошљавање РС