Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Упис студента   /  Упис студената   /  Правила уписа и похађања првог циклуса студија

Правила уписа и похађања првог циклуса студија

Ажирирано: 31 јануара, 2022 у 17:28 часова

Упис у прву годину студија

Упис на прву годину првог циклуса студија Економског факултета врши се на основу успјеха у четверогодишњем средњошколском образовању и на основу резултата на квалификационом испиту (критерије и услове полагања квалификационог испита доноси Сенат Универзитета на приједлог Наставно-научног вијећа факултета, прије почетка сваке школске године). Ти услови су прецизирани у конкурсу који се објављује у мају текуће године за наредну школску годину у свим јавним средствима информисања («Глас Српски», РТРС, Радио Републике Српске и сл.), као и на интернет страници факултета https://www.ekofis.ues.rs.ba

Право учешћа на конкурсу имају сва лица која су завршила четворогодишњу средњу школу и то :

  • Држављани БиХ (РС и ФБиХ) , Србије и Црне Горе;
  • Странци и домаћа лица која су средњошколско образовање завршили у иностранству, и стечену диплому нострификовали у РС;

Упис студија обавља се на основу јавног конкурса који објављује Универзитет у роковима утврђеним законом.

Страни држављани уписују се на студиј под једнаким условима као и држављани БиХ. Страни држављани су обавезни уплатити школарину или дио школарине или могу бити ослобођени плаћања школарине о чему одлуку доносе надлежни државни органи Републике Српске или Сенат Универзитета.

Страни држављани и лица која су средњошколско образовање стекла у иностранству дужна су приложити документ о извршеној нострификацији иностраног свједочанства. На основу овог документа врши се упис тих лица у прву годину студија и то најкасније до 01. октобра текуће године.

Сви пријављени кандидати за упис полажу квалификациони испит из Опште културе.

Редослијед кандидата утврђује Комисија за упис коју је именовао декан. Овај редослијед се утврђује на основу општег успјеха постигнутог у четверогодишњој средњој школи и резултата постигнутог на квалификационом испиту.

Кандидати који су у оквиру Универзитета у Источном Сарајеву или другим Универзитетима сродних студија студирали по наставном плану и програму прије увођења ЕЦТС бодова или су завршили основне академске студије по ЕЦТС систему на другим Универзитетима из сродних области, могу захтијевати да им се изврши вредновање наведених студија и остварених резултата студирања у еквивалентан број ЕЦТС бодова према наставном плану и програму факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Факултет свим уписаним студентима издаје индекс – студентску књижицу, којом се доказује студентски статус.

Упис нове студијске године и обнова студијске године

Студент који у току године није скупио 60 ЕСТС бодова потребних за упис наредне школске године и коме је преостало до 20 ЕЦТС бодова потребних за упис тј не више од три предмета студијског програма уписане године односно семестра, може уписати школску годину уз обавезу да у првом испитном року наредне школске године положи преостале испите и сакупи потребан број ЕСТС бодова. Уколико студент не положи испит у датом року и не сакупи потребних 60 ЕСТС бодова губи право на присуствовање настави из наредне школске године.

Студент који је условно уписао наредну школску годину може слушати предмете и присуствовати вјежбама из практичне наставе према плану и програму студијске године.

Студент који је изгубио право на присуствовање настави из наредне школске године уписује поново школску годину у којој није извршио обавезу од 60 ЕСТС бодова и стиче право на испитне рокове за полагање преосталог испита.

Студент који обнови упис у исту годину студија, сноси трошкове студија сразмјерно броју неположених испита.

Студент који обнавља годину плаћајући трошкове студија, у случају да положи све испите у години студија коју обнавља до 31. октобра, има право да се упише у наредну годину студија без плаћања у оквиру броја студената који се финансирају из Буџета РС. Комисија коју оформи декан Факултета утврђује редослијед студената према успјеху који је постигао студент на испитима у години студија коју је студент обнављао.

На лични захтјев Вијећа организационих јединица могу студенту одобрити факултативно слушање неких предмета, уколико оцијени да за то постоје организационе могућности.

У случају измјене садржаја студијског програма, студент који понавља годину, обавезан је да прихвати настале измјене.

Право на упис у наредну годину студија без плаћања у оквиру броја студената који се финансирају из буџета РС имају и редовни самофинансирајући студенти који до 31. октобра положе све испите из године коју су уписали.

Студирање на Факултету уз плаћање трошкова студија није временски ограничено.

Упис и овјера семестра

Редовни студенти могу уписати наредни семестар под условом да су редовно присуствовали предавањима и вјежбама, што се потврђује потписом предметног наставника у индексу. Редовни студенти могу у току једног семестра имати највише 20% оправданих изостанака са предавања и вјежби, што оцјењује наставник приликом давања потписа.

На крају семестра и студијске године овјерава се индекс студента. Овјером зимског семестра редовни студенти стичу право да похађају наставу у љетном семестру.

Предавања и вјежбе

Студенти су дужни да похађају предавања и вјежбе из предмета на години студија коју редовно уписују. Од школске 2004/2005 Економски факлултет се укључио у Болоњски процес, што значи, посебно вредновање и оцјењивање знања студената како на испиту тако и на предавањима. Наиме, студентима се даје могућност за полагање испита путем тестова у оквиру предавања и вјежби у току семестра под условом да испуне одређену норму и број бодова на појединачном тесту.

Рад и знање студента прати се и оцјењује континуирано у току семестра и на завршном испиту. Евиденцију оцјењивања води стручна служба факултета/академије. Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна студента са облицима праћења рада, терминима провјере знања, карактером и садржином завршног испита, структуром укупног броја поена и начином формирања оцјене. Студенту се додјељују поени за сваки издвојени облик провјере рада и оцјене знања, у складу са ЕЦТС правилима.

Наставник је дужан да јавно саопшти студентима резултате о броју освојених поена након сваке провјере, као и укупан број поена које је студент постигао од почетка наставе. У структури укупног броја поена, најмање 50% мора бити предвиђено за активности и провјере знања у току трајања наставе. На захтјев студента наставник је дужан да детаљно образложи оцјену његовог рада.   У оквиру трајања наставног процеса у току сваког семестра (15 седмица наставе) могу се организовати редовне провјере и ванредна провјера знања у виду: тестова, квизова, диктата, конверзације и најмање два колоквија.

Студенти су обавезни присуствовати свим провјерама знања. Провјере знања студената су јавне. Провјере на свим облицима знања прихватиће се као кумулативни испит, уколико је постигнути резултат позитиван, након сваке појединачне провјере и износи најмање 51% у укупној вриједности од 100% предвиђеног и/или траженог укупног фонда знања и вјештина.

Вијеће факултета/академије, својим актима, утврђује ближа правила студирања и специфичности за предмете и додатне услове које студент мора испунити као услов за похађање предавања и полагање испита из појединих предмета у текућој студијској години.

Прелазак са других Факултета

Студент који положи најмање три испита на другом Факултету (државном) може поднијети писани захтјев за прелазак на Економски факултет. Захтјев се подноси декану Факултета на почетку зимског семестра. Изузетно се захтјев за прелазак може подијети и у љетном семестру, али се онда подноси Вијећу Факултета.

Ако се захтјев студента ријеши позитивно, проводи се поступак признавања положених испита. Након проведеног поступка и признавања испита студент се уписује у одговарајућу годину студија.

Наставак студија

Кандидат са завршеним првим степеном студија или вишом школом може наставити студиј на Економском факултету. Наставак студија се одобрава након проведеног поступка признавања свих положених испита.

Економски факултет Пале