Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Organizacija preduzeća – Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta organizacija preduzeća
Školska 2009/2010 godina

 1. Objasnite mjesto i značaj organizacije u menadžmentu.
 2. Koja osnovna područja obuhvata organizacija kao naučna oblast i koje su  osnovne karakteristike svakog od tih područja?
 3. Zbog čega je organizacija intertidisciplinarna nauka?
 4. Objasnite tri osnovne vrste menadžerskih vještina.
 5. Navedite i objasnite hronološki razvoj organizacionih teorija.
 6. Klasična škola organizacije i njeni teorijski pravci.
 7. Koja je uloga i značaj administrativne doktrine u okviru klasične teorije organizacije?
 8. Objasnite teoriju birokratije u okviru klasične teorije organizacije.
 9. Šta je Hotorn efekat?
 10. Koje su savremene teorije organizacije i menadžmenta? (navesti i objasniti)
 11. Situaciona teorija, kao savremena teorija organizacije i menadžmenta – pojam i osnovne karakteristike.
 12. Koje su osnovne karakteristike koncepta mehaničkog dizajna organizacije? (objasniti)
 13. Kako se može prepoznati koncept organskog dizajna organizacije?
 14. Objasnite uticaj procesa diferncijacije i integracije organizacije na organizacionu strukturu.
 15. Objasnite dvije grupe faktora organizacione strukture.
 16. Pojam i vrste organizacione strukture.
 17. Model organizacione strukture.
 18. Šta je organizaciona šema i kakav je njen značaj za organizaciju?
 19. Objsnite značaj organizacionog dizajna na kreiranju vrijednosti za najbitnije steikholdere organizacije.
 20. Objasnite pojam, značaj i vrste podjele rada, kao bazične aktivnosti organizacionog dizajna.
 21. Objasnite značaj strategije proširenja i obogaćenja posla kod organizacije.
 22. Prednosti i nedostaci centralizovanog autoriteta u organizaciji.
 23. Navedite i objasnite osnove za grupisanje poslova koje dizajneri organizacije koriste da bi došli do modela strukture koji će biti efikasan u datoj situaciji.
 24. Objasnite pojam i karakteristike Funkcionalne deparmentalizacije.
 25. Matrična deparmentalizacija: pojam i karakteristike
 26. Objasnite departmentalizaciju organizacije u kontekstu veličina jedinica i raspona kontrole.
 27. Pojam i značaj koordinacije unutar organizacije.
 28. Mehanizam kordinacije unutar organizacije putem direktne kontrole.
 29. Objasnite mehanizam kordinacije u organizaciji putem stadardizacije.
 30. Objasnite kordinaciju rada kroz različite oblike u organizaciji preko neposrednog komuniciranja.
 31. Koji su segmenti (faktori) opšte, a koji elementi specifične organizacione sredine?
 32. Objasnite kako složenost i dinamičnost sredine utiču na organizacionu strukturu?
 33. Koje dimenzije nacionalne kulture utiču na organizacionu strukturu preduzeća i kako?
 34. Kako starost i veličina preduzeća utiču na organizacionu strukturu? (objasnite)
 35. Objasnite faze životnog ciklusa organizacije, kao i krize kroz koje organizacija prolazi prema  Grejneru.
 36. Koje tipove tehnologije prepoznaje J. Woodward i kako oni utiču na organizacionu strukturu?
 37. Koje su onovne razlike između organizacione strukture u tradicionalnoj i savremenoj tehnologiji, posmatrano kroz: specijalizaciju, decentralizaciju, kordinaciju itd.?
 38. Objasnite interakciju između sredine, organizacione strukture i strategije preduzeća.
 39. Poslovna, (konkurentska) i funkcionalna strategija i organizaciona struktura.
 40. Objasnite interakciju korporativne (razvojne) strategije i organizacione strukture.
 41. Koje su osnovne karakteristike, prednosti, nedostaci i uslovi za primjenu jednostavnog organizacionog modela?
 42. Koji su osnovni faktori birokratskog modela organizacione strukture?
 43. Profesionalni model organizacione strukture: pojam, karakteristike, prednosti i nedostaci.
 44. Koje su osnovne karakteristike divizionalnog organizacionog modela?
 45. Koji oblici (varijante) divizionalnog organizacionog modela postoje?
 46. Navedite prednosti i nedostatke divizionalnog organizacionog modela.
 47. U kojim uslovima je njprihvatljivija (najefikasnija) primjena divizionalnog organizacionog modela?
 48. Objasnite čist divizionalni model organizacione strukture.
 49. Objasnite kako se vrši delegiranje autoriteta u divizionom modelu organizacionog dizajna?
 50. Koje su osnovne prednosti a koji nedostaci divizionog modela organizacione strukture?
 51. Koje se karakteristike adhoc-kratije organizacione strukture mogu izdvojiti kao najznačajnije?
 52. Koje su osnovne karakteristike faktora i parametara adhoc-kratije organizacione strukture?
 53. Pojam i karakteristike matričnog modela organizacione strukture.
 54. Objasnite inovativni model (dualna struktura), kao oblik nove organizacione strukture.
 55. Preduzetnička struktura kao oblik nove organizacione strukture.
 56. Objasnite osnovne karakteristike i značaj mrežne organizacije.
 57. Objasnite Lanac vrijednosti kao osnov za mrežno povezivanje.
 58. Oblici mrežne organizacije.
 59. Virtualna organizacija:pojam i karakteristike.
 60. Prednosti i nedostaci mrežne organizacije.
 61. Objasnite šta je organizaciono ponašanje i koji su osnovni pristupi proučavanju
 62. ovog koncepta?
 63. Objasnite ključne faktore koji oblikuju ponašanje zaposlenih u organizaciji.
 64. Objasnite lične karakteristike i sposobnosti zaposlenih u organizaciji.
 65. Faktori percepcije: pojam i karakteristike.
 66. Klasično i istrumentalno uslovljavanje kao oblici individualnog učenja u kontekstu organizacionog ponašanja.
 67. Objasnite menadžment i vođstvo kao dva povezana procesa: sličnosti i razlike.
 68. Objasnite šta su faktori vođstva?
 69. Klasični stilovi vođstva: vrste i karakteristike.
 70. Objasnite Fidlerov model vođstva.
 71. Objasnite značaj i osnovne razlike između verbalnih i neverbalnih komunikacija u procesu prenošenja poruka.
 72. Objasnite dva osnovna oblika komunikacija u organizaciji.
 73. Proces donošenja odluka u kontekstu organizacionog ponašanja.
 74. Programirane i neprogramirane odluke u organizaciji: pojam i karakteristike.
 75. Pojam i značaj organizacione kulture.
 76. Objasnite klasifikaciju organizacionih kultura.
 77. Pojam i definisanje koncepta organizacionog učenja.
 78. Učeća organizacija: pojam, karakteristike i faze u razvoju učeće organizacije.
 79. Pojam, nastanak i razvoj menadžmenta ljudskih resursa kao naučne discipline.
 80. Koji faktori okruženja i na koji način utiču na proces upravljanja ljudskim resursima u organizaciji?
 81. Sektor ljudskih resursa: pojam, značaj i karakteristike.
 82. Koji su najvažniji trendovi savremeng okruženja a koji imaju važne inplikacije na menadžment ljudskih resursa?
 83. Značaj i uloga zakonske regulative u funkciji ULjR-a.
 84. Šta se podrazumijeva pod procesom planiranja ljudskih resursa i koje faze obuhvata taj proces?
 85. Šta se podrazumijeva pod procesom regrutovnje, kao aktivnost ULjR-ima u organizaciji?
 86. Objasnite proces internog regrutovanja kadrova i dva osnovna izvora koja karakterišu tu opciju regrutovanja.
 87. Selekcija kandidata kao proces u ULjR-a: poja i karakteristike.
 88. Šta podrazumija aktivnost kao obuka u procesu ULjR-ima?
 89. Objasnite proces razvoja karijere ULjR-ima i pet faza razvoja karijere prema Greenhousu.
 90. Objasnite upravljanje organizacionim promjenama  u menadžmentu.
 91. Kako se klasifikuju organizacione promjene prema cilju (uzroku)?
 92. Klasifikacija organizacionih promjena prema karakteru procesa.
 93. Objasnite bazični model  promjena Kurt Lewina koji prestavlja polazište svih modela procesa promjena u organizacionom razvoju.
 94. Kako se odvija proces strateških promjena organizacije?
 95. Objasnite propadanje, smanjenje i zaokret u kontekstu organizacionih promjena.
 96. Objanite strategiju „Smanjivanje organizacije“ u kontekstu organizacionih promjena.
 97. Kako promjene institucionalnog okruženja utiču na organizacione promjene?
 98. Objasnite analogiju karakteristika teorije životnog ciklusa organizacije sa živim organizmima.
 99. Objasnite perspektivu organizacione adaptacije na uticaj promjena okruženja.
 100. Objasnite promjene koje su karaktristične za organizacije koje se opredjeljuju za upravljanjem ukupnim kvalitetom (TQM)?
 101. Reinžinjering poslovnih procesa: pojam i karakteristike vezano za organizacione promjene.

Predmetni nastavnik:
Doc. dr Tihomir Spremo