Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Асоцијације   /  Студентски предузетнички инкубатор   /  Održan e-sastanak u okviru projekta “Danube Chance 2.0“

Održan e-sastanak u okviru projekta “Danube Chance 2.0“

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0 organizovala je danas onlajn sastanak Fokus grupe donosioca odluka. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva kao pridruženog partnera, lokalnih razvojnih agencija, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca, Ekonomskog fakulteta Pale i Ekonomskog fakulteta Banja Luka kao predstavnika Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske. Studentski preduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta Pale predstavljao je doc. dr Damjan Danilović.

Tokom sastanka predstavlјena je SWOT analiza poslovnog okruženja za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj i Dunavskoj regiji, te preporuke za jačanje preduzetništva „druge šanse“ u Dunavskoj regiji. Članovi Fokus grupe definisali su i smjernice za pripremu i realizaciju Regionalnog akcionog plana Republike Srpske za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima koji će biti dio Strategije za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji.

Učesnici sastanka vodili su aktivnu, konstruktivnu diskusiju tokom koje su razmijenili i informacije o aktuelnim mjerama koje se na lokalnom i entitetskom nivou preduzimaju kako bi se ublažile poslјedice pandemija virusa korona na privredu. Posebno je naglašen značaj mogućnosti da se iskustva iz ovog projekta iskoriste u kreiranju budućih mjera podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju.

Današnji sastanak je jedna od aktivnosti projekta DanubeChance2.0 koji je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. Implementacija projekta je počela u julu 2018. godine, a u istom učestvuje 17 partnerskih organizacija i institucija iz 13 zemalјa Dunavske regije uklјučujući Agenciju kao jedinog partnera iz BiH i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske kao pridruženi partner.

Cilј projekta DanubeChance2.0 je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima kao i razvoj praktičnih rješenja za pobolјšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji, a samim tim i u Republici Srpskoj/BiH.

Ekonomski fakultet Pale
Izvor: RARS