Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Metodologija NIR-a – Obavješetenje

Metodologija NIR-a – Obavješetenje

Ispitna pitanja iz METODOLOGIJE NIR-a – akademska 2013/14 godina

 • Pojam,istorijski razvoj  i značaj nauke
 • Glavne naučne ideje  kroz istoriju-posebno u ekonomiji
 • Filozofske pretpostavke nauke i naučni paradoks
 • Nauka o nauci,veze između nauka i naučno-tehnološka politika
 • Nauka i filozofija, kultura, religija
 • Klasifikacija,načela i struktura savremene nauke
 • Osobine nauke,naučna djelatnost i naučno istraživanje
 • Položaj nauke u BiH i široj regiji
 • Prioriteti naučnih istraživanja u BiH i regiji
 • Naučni pojam i naučni sud.Pojam i kontekst
 • Definicija i divizija pojma.Misao i mišljenje
 • Naučno mišljenje.Ekonomski način mišljenja
 • Distinkcija, deskripcija i eksplanacija
 • Naučni problem i predmet naučnog istraživanja
 • Hipoteza : pojam,izvori hipoteze i funkcija
 • Uloga i provjera hipoteze
 • Ciljevi naučnog istraživanja.Naučno predviđanje
 • Naučno otkriće
 • Naučni dokaz
 • Opovrgavanje(pobijanje) u nauci
 • Naučni  zaključak
 • Naučna teorija : uloga i funkcije
 • Naučni zakon vs.društvene norme
 • Verifikacija spoznaja
 • Naučne činjenice
 • Naučno saznanje(spoznaja) i zdrav  razum
 • Međufaze i postupci u lancu od hipoteze do teze
 • Uloga imaginacije i talenta u NIR-u
 • Klasifikacija pisanih djela
 • Obilježja nučnog,naučnostručnog i stručnog djela
 • Monografija,doktorat , magistarski rad i habilitacija
 • Naučni članci,studije-projekti i patenti
 • Pojam i vrste naučnih, naučnostručnih i stručnih djela
 • Pojam metodologije naučnog istraživanja
 • Naučni metod, procedura i postupak
 • Indukcija i dedukcija
 • Analiza i sinteza
 • Metod apstrakcije i konkretizacije,generalizacije i specijalizacije
 • Metod dokazivanja i opovrgavanja
 • Metodi klasifikacije,deskripcije,kompilacije i komparativni metod
 • Statistički metod,matematički metod i modeli
 • Sistemski i kibernetički metod
 • Eksperimentalni metod
 • Dijalektički i istorijski metod
 • Aksiomatski metod i genetički metod
 • Metod idealnih tipova i empirijski metod
 • Metod studija slučaja i metod anketiranja
 • Metod intervjuisanja
 • Metod posmatranja,brojenja i mjerenja
 • Metod ekspertnih ocjena(delfi metod,“napad mozgom“,sinektika)
 • Metod“mozaika“ i drugi metodi
 • Marksov metod u društveno-ekonomskim istraživanjima
 • Izbor i prajava teme magistarskog rada i sticanje magisterija nauka
 • Sticanje doktorata nauka
 • Izbor i prajava teme doktorske disertacije
 • Postavljanje,pretpostavke i provjera hipoteze
 • Vrsta naučnih hipoteza
 • Izbor i analiza naslova teme
 • Plan naučnog istraživanja i bibliografija
 • Prikupljanje,proučavanje i selektovanje građe i naučnih informacija
 • Struktura(kompozicija) naučnog djela
 • Bitni elementi naučnog djela
 • Formulisanje,primjena i monitoring primjene  rezultata naučnih istraživanja
 • Citiranje literature i pozivne bilješke
 • ESPB sistem  citiranja
 • Harvardski sistem citiranja i pozivnih bilježaka
 • Pisanje(dispozicija) i ilustrovanje naučnog teksta
 • Kultura izraza i stil pisanja.Kulturni imperijalizam
 • Jezik,riječ i mišljenje
 • Fraziranje u mišljenju i naučnom stvaranju
 • Narodni i književni jezik,dijelekti i pisma
 • Norme(gramatička,leksička,stilistička …) književnog izražavanja
 • Struktura izraza:rečenica,sintagma, blok-pasus,prored
 • Iskaz, rečenica i rečenički akcenat
 • Popis korištene literature(bibliografija ,literatura)
 • Recenzija naučnih radova
 • Izrada, ocjena, odbrana i promovisanje doktorata i doktora nauka
 • Akademska čestitost,plagijat i donirani plagijat
 • Naučnici i istraživači. Akademici
 • Nastavnici i saradnici na visokoškolskim ustanovama

Ispit spremati na bazi literature: Šušnjić, Đuro (2007), Metodologija-kritika nauke, Čigoja štampa,Beograd; Zelenika, Ratko(2000), Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Ekonomski fakultet,Rijeka; Životić, Radomir i Stanojević, Dobrivoje (2013),Retorika i politika,Jasen,Beograd, plus Školski pravopis i predavanja predmetnog nastavnika.

 

Predmetni nastavnik