Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Makroekonomija – Obavještenje

Ispitna pitanja iz predmeta Makroekeonomija – akademska 2013/14 godina

1.Makroekonomija : nauka i metod
2.Kratak i dugi rok u makroekonomiji
3.Klasična ekonomija
4.Kejnzijanstvo i novo kejnzijanstvo
5.Monetarizam
6.Revolucija racionalnih očekivanja
7.Institucionalna i politička ekonomija
8.Tržište rada i privredni rast u makroekonomiji
9.Makroekonomska tržišta i bilansi
10.Kružni tok : tokovi prihoda i rashoda
11.Makroekonomski pokazatelji proizvodnje (BDP)
12.Makroekonomski pokazatelji cijena
13.Pokazatelji otvorenosti privrede(platni bilans)
14.Pokazatelji nezaposlenosti
15.Makroekonomska slika Bosne i Hercegovine
16.Pojam i faktori privrednog rasta
17.Izvori rasta-agregatna proizvodna funkcija
18.Kaldorove i nove zakonomjernosti rasta
19.Fenomen stabilnog stanja
20.Štednja,investicije i akumulacija kapitala
21.Akumulacija i amortizacija kapitala
22.Stabilno stanje po Solovu
23.Uloga štednje u procesu privrednog rasta
24.Zlatno pravilo Solova
25.Rast stanovništva i privredni rast
26.Tehnički progres i privredni rast
27.Računovodstvo privrednog rasta
28.Hipoteza o konvergenciji
29.Uslovna konvergencija i nedostajući inputi
30.Mogućnost endogenog rasta
31.Politika privrednog rasta
32.Ponuda i tražnja na tržištu rada
33.Statička interpretacija nezaposlenosti
34.Dinamička intrpretacija i trajanje nezaposlenosti
35.Ravnotežna i stvarna nezaposlenost
36.Novac,cijene i autput
37.Nominalni i realni devizni kurs
38.Devizni kurs na dug rok: paritet kupovne moći
39.Cijena budućnosti,očekivanja i R-K parabola
40.Intertemporalno budžetsko ograničenje domaćinstva
41.Firme i IBO privatnog sektora
42.Budžetsko ograničenje javnog i privatnog sektora
43.Nacionalno budžetsko ograničenje i primarni tekući bilans
44.Potrošnja i optimalna potrošnja
45.Bogatstvo ili dohodak i funkcije potrošnje
46.Kejnzijanska i Dinzberijeva funkcija potrošnje
47.Teorija permenentnog dohotka(Fridman)
48.Teorija životnog ciklusa(Ando, Modiljani)
49.Optmalni stok kapitala,investicije i kamatna stopa
50.Princip  akceleratora
51.Funkcija investicija i Tobinov koeficijent
52.Novac centralne i poslovnih banaka
53.Bilansi centralne i poslovnih banaka
54.Kontrola ponude novca i kreacija rezervi od strane C.B.
55.Tržište,tražnja za novcem i tržišna ravnoteža
56.Ciljevi,targeti i instrumenti monetarne politike
57.Bankarska regulacija,supervizija i tehnološke inovacije
58.Tražnja i ravnoteža na robnom tržištu
59.Kejnzijanski multiplikator,endogene i egzogene varijable
60.IS kriva: gradnja,nagib,skokovi i pomjeranja duž krive
61.Tržište novca i  LM kriva
62.Tejlorovo pravilo i TR kriva
63.Makroekonomska ravnoteža: IS-LM model
64.Makroekonomska ravnoteža:: IS-TR model
65.Makroekonomija i implikacije male zemlje
66.Kamatni paritet,IFM kriva i mobilnost kapitala
67.Međunarodni finansijski tokovi i režimi deviznog kursa
68.Autput i kamatna stopa pri fiksnom deviznom kursu
69.Autput i kamatna stpa ri fleksibilnom kursu
70. Izbor između fiksnog i fleksibilnog kursa
71.Opšta ravnoteža s fleksibilnim cijenama(neoklasični slučaj)
72.Filipsova i Okunova kriva
73.Računanje inflacije:borba mark-apova
74.Rehabilitacija Filipsove krive,bazična inflacija i dugi rok
75.Faktori promjene Filipsove krive i krive agregatne ponude
76.AD i kriva AD pri fiksnom deviznom  kursu
77.Fiskalna politika i poremećaji tražnje
78.Monetarna politika i promjene pariteta
79.AS i AD pri fleksibilnom deviznom kursu
80.AS-AD model: gepovi,šokovi,dezinflacija
81.Pojam,karakteristike i (ne)stabilnost finansijkog tržišta
82.Funkcije finansijskog tržišta
83.Cijene i prinosi hartija od vrijednosti
84.Informacije i efikasnost finansijskog tržišta
85.Tržište finansijske aktive i monetarna poltika
86.Devizna tržišta
87.Uslov kamatnog pariteta
88.Devizni kurs na kratak rok
89.Devizni kurs na dug rok
90.Nestabilnost deviznog kursa i valutne krize
91.Upravljanje tražnjom i praktični problemi
92.Politika agregatne tražnje i nastajanje ciklusa
93.Fiskalna politka i ekonomsko blagostanje
94.Makroekonomska stabilizacija i funkcije budžeta
95.Finansiranje deficita:javni dug i emisiona dobit
96.Načini stabilizovanja javnog duga
97.Tržišna efikasnost i ekonomija ponude
98.Oporezivanje kao cijena državne intervencije
99.Politike na tržištu rada
100.Socijalna politika,politekonomija i reforme tržšta rada
101.Politika na robnom tržištu: eksternalije,loša tržišta
102.Međunarodni monetarni sistem i MMF
103.Valutne krize
104.Valutne krize: fiksni naspram fleksibilnog kursa
105.Finansijska liberalizacija i kapitalna kontrola
106.Novi režimi deviznih kurseva:MU,valutni odbori,dolarizacija
107.Evrozona i problem evra
108.Valutni odbor BiH
109.Savremena ekonomsko-finansijska kriza u svijetu
110.Kriza u BiH i  polažaj KM (konvertibilne marke)
111.Svetska ekonomska kriza 2007-2014
112.Regija Zapadnog Balkana i savremena  svjetska kriza
113.Putevi oporavka i načini izlaska iz krize
114.Fiskalna konsolidacija BiH i regije
115.Strukturne promjene u javnom i privatnom sektoru

Predmetni nastavnik