Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

Makroekonomija – Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta Makroekonomija (akademska 2012/13 godina)

 1. Makroekonomija : nauka i metod
 2. Kratak i dugi rok u makroekonomiji
 3. Klasična ekonomija
 4. Kejnzijanstvo i novo kejnzijanstvo
 5. Monetarizam
 6. Revolucija racionalnih očekivanja
 7. Institucionalna i politička ekonomija
 8. Tržište rada i privredni rast u makroekonomiji
 9. Makroekonomska tržišta i bilansi
 10. Kružni tok : tokovi prihoda i rashoda
 11. Makroekonomski pokazatelji proizvodnje (BDP)
 12. Makroekonomski pokazatelji cijena
 13. Pokazatelji otvorenosti privrede(platni bilans)
 14. Pokazatelji nezaposlenosti
 15. Makroekonomska slika Bosne i Hercegovine
 16. Pojam i faktori privrednog rasta
 17. Izvori rasta-agregatna proizvodna funkcija
 18. Kaldorove i nove zakonomjernosti rasta
 19. Fenomen stabilnog stanja
 20. Štednja,investicije i akumulacija kapitala
 21. Akumulacija i amortizacija kapitala
 22. Stabilno stanje po Solovu
 23. Uloga štednje u procesu privrednog rasta
 24. Zlatno pravilo
 25. Rast stanovništva i privredni rast
 26. Tehnički progres i privredni rast
 27. Računovodstvo privrednog rasta
 28. Hipoteza o konvergenciji
 29. Uslovna konvergencija i nedostajući inputi
 30. Mogućnost endogenog rasta
 31. Politika privrednog rasta
 32. Ponuda i tražnja na tržištu rada
 33. Statička interpretacija nezaposlenosti
 34. Dinamička intrpretacija i trajanje nezaposlenosti
 35. Ravnotežna i stvarna nezaposlenost
 36. Novac,cijene i autput
 37. Nominalni i realni devizni kurs
 38. Devizni kurs na dug rok: paritet kupovne moći
 39. Cijena budućnosti,očekivanja i R-K parabola
 40. Intertemporalno budžetsko ograničenje domaćinstva
 41. Firme i IBO privatnog sektora
 42. Budžetsko ograničenje javnog i privatnog sektora
 43. Nacionalno budžetsko ograničenje i primarni tekući bilans
 44. Potrošnja i optimalna potrošnja
 45. Bogatstvo ili dohodak i funkcije potrošnje
 46. Kejnzijanska i Dinzberijeva funkcija potrošnje
 47. Teorija permenentnog dohotka(Fridman)
 48. Teorija životnog ciklusa(Ando, Modiljani)
 49. Optmalni stok kapitala,investicije i kamatna stopa
 50. Princip akceleratora
 51. Funkcija investicija i Tobinov koeficijent
 52. Novac centralne i poslovnih banaka
 53. Bilansi centralne i poslovnih banaka
 54. Kontrola ponude novca i kreacija rezervi od strane C.B.
 55. Tržište,tražnja za novcem i tržišna ravnoteža
 56. Ciljevi,targeti i instrumenti monetarne politike
 57. Bankarska regulacija,supervizija i tehnološke inovacije
 58. Tražnja i ravnoteža na robnom tržištu
 59. Kejnzijanski multiplikator,endogene i egzogene varijable
 60. IS kriva: gradnja,nagib,skokovi i pomjeranja duž krive
 61. Tržište novca i LM kriva
 62. Tejlorovo pravilo i TR kriva
 63. Makroekonomska ravnoteža: IS-LM model
 64. Makroekonomska ravnoteža:: IS-TR model
 65. Makroekonomija i implikacije male zemlje
 66. Kamatni paritet,IFM kriva i mobilnost kapitala
 67. Međunarodni finansijski tokovi i režimi deviznog kursa
 68. Autput i kamatna stopa pri fiksnom deviznom kursu
 69. Autput i kamatna stpa ri fleksibilnom kursu
 70. Izbor između fiksnog i fleksibilnog kursa
 71. Opšta ravnoteža s fleksibilnim cijenama(neoklasični slučaj)
 72. Filipsova i Okunova kriva
 73. Računanje inflacije:borba mark-apova
 74. Rehabilitacija Filipsove krive,bazična inflacija i dugi rok
 75. Faktori promjene Filipsove krive i krive agregatne ponude
 76. AD i kriva AD pri fiksnom deviznom kursu
 77. Fiskalna politika i poremećaji tražnje
 78. Monetarna politika i promjene pariteta
 79. AS i AD pri fleksibilnom deviznom kursu
 80. AS-AD model: gepovi,šokovi,dezinflacija
 81. Pojam,karakteristike i (ne)stabilnost finansijkog tržišta
 82. Funkcije finansijskog tržišta
 83. Cijene i prinosi hartija od vrijednosti
 84. Informacije i efikasnost finansijskog tržišta
 85. Tržište finansijske aktive i monetarna poltika
 86. Devizna tržišta
 87. Uslov kamatnog pariteta
 88. Devizni kurs na kratak rok
 89. Devizni kurs na dug rok
 90. Nestabilnost deviznog kursa i valutne krize
 91. Upravljanje tražnjom i praktični problemi
 92. Politika agregatne tražnje i nastajanje ciklusa
 93. Fiskalna politka i ekonomsko blagostanje
 94. Makroekonomska stabilizacija i funkcije budžeta
 95. Finansiranje deficita:javni dug i emisiona dobit
 96. Načini stabilizovanja javnog duga
 97. Tržišna efikasnost i ekonomija ponude
 98. Oporezivanje kao cijena državne intervencije
 99. Politike na tržištu rada
 100. Socijalna politika,politekonomija i reforme tržšta rada
 101. Politika na robnom tržištu: eksternalije,loša tržišta
 102. Međunarodni monetarni sistem i MMF
 103. Valutne krize
 104. Valutne krize: fiksni naspram fleksibilnog kursa
 105. Finansijska liberalizacija i kapitalna kontrola
 106. Novi režimi deviznih kurseva:MU,valutni odbori,dolarizacija
 107. Evrozona i problem evra
 108. Valutni odbor BiH
 109. Savremena ekonomsko-finansijska kriza u svijetu
 110. Kriza u BiH i polažaj KM (konvertibilne marke)

 

Prof.dr Branko Đerić, redovni profesor

 

 

2.Kratak i dugi rok u makroekonomiji

3.Klasična ekonomija

4.Kejnzijanstvo i novo kejnzijanstvo

5.Monetarizam

6.Revolucija racionalnih očekivanja

7.Institucionalna i politička ekonomija

8.Tržište rada i privredni rast u makroekonomiji

9.Makroekonomska tržišta i bilansi

10.Kružni tok : tokovi prihoda i rashoda

11.Makroekonomski pokazatelji proizvodnje (BDP)

12.Makroekonomski pokazatelji cijena

13.Pokazatelji otvorenosti privrede(platni bilans)

14.Pokazatelji nezaposlenosti

15.Makroekonomska slika Bosne i Hercegovine

16.Pojam i faktori privrednog rasta

17.Izvori rasta-agregatna proizvodna funkcija

18.Kaldorove i nove zakonomjernosti rasta

19.Fenomen stabilnog stanja

20.Štednja,investicije i akumulacija kapitala

21.Akumulacija i amortizacija kapitala

22.Stabilno stanje po Solovu

23.Uloga štednje u procesu privrednog rasta

24.Zlatno pravilo

25.Rast stanovništva i privredni rast

26.Tehnički progres i privredni rast

27.Računovodstvo privrednog rasta

28.Hipoteza o konvergenciji

29.Uslovna konvergencija i nedostajući inputi

30.Mogućnost endogenog rasta

31.Politika privrednog rasta

32.Ponuda i tražnja na tržištu rada

33.Statička interpretacija nezaposlenosti

34.Dinamička intrpretacija i trajanje nezaposlenosti

35.Ravnotežna i stvarna nezaposlenost

36.Novac,cijene i autput

37.Nominalni i realni devizni kurs

38.Devizni kurs na dug rok: paritet kupovne moći

39.Cijena budućnosti,očekivanja i R-K parabola

40.Intertemporalno budžetsko ograničenje domaćinstva

41.Firme i IBO privatnog sektora

42.Budžetsko ograničenje javnog i privatnog sektora

43.Nacionalno budžetsko ograničenje i primarni tekući bilans

44.Potrošnja i optimalna potrošnja

45.Bogatstvo ili dohodak i funkcije potrošnje

46.Kejnzijanska i Dinzberijeva funkcija potrošnje

47.Teorija permenentnog dohotka(Fridman)

48.Teorija životnog ciklusa(Ando, Modiljani)

49.Optmalni stok kapitala,investicije i kamatna stopa

5o.Princip akceleratora

51.Funkcija investicija i Tobinov koeficijent

52.Novac centralne i poslovnih banaka

53.Bilansi centralne i poslovnih banaka

54.Kontrola ponude novca i kreacija rezervi od strane C.B.

55.Tržište,tražnja za novcem i tržišna ravnoteža

56.Ciljevi,targeti i instrumenti monetarne politike

57.Bankarska regulacija,supervizija i tehnološke inovacije

58.Tražnja i ravnoteža na robnom tržištu

59.Kejnzijanski multiplikator,endogene i egzogene varijable

60.IS kriva: gradnja,nagib,skokovi i pomjeranja duž krive

61.Tržište novca i LM kriva

62.Tejlorovo pravilo i TR kriva

63.Makroekonomska ravnoteža: IS-LM model

64.Makroekonomska ravnoteža:: IS-TR model

65.Makroekonomija i implikacije male zemlje

66.Kamatni paritet,IFM kriva i mobilnost kapitala

67.Međunarodni finansijski tokovi i režimi deviznog kursa

68.Autput i kamatna stopa pri fiksnom deviznom kursu

69.Autput i kamatna stpa ri fleksibilnom kursu

Izbor između fiksnog i fleksibilnog kursa

71.Opšta ravnoteža s fleksibilnim cijenama(neoklasični slučaj)

72.Filipsova i Okunova kriva

73.Računanje inflacije:borba mark-apova

74.Rehabilitacija Filipsove krive,bazična inflacija i dugi rok

75.Faktori promjene Filipsove krive i krive agregatne ponude

76.AD i kriva AD pri fiksnom deviznom kursu

77.Fiskalna politika i poremećaji tražnje

78.Monetarna politika i promjene pariteta

79.AS i AD pri fleksibilnom deviznom kursu

80.AS-AD model: gepovi,šokovi,dezinflacija

81.Pojam,karakteristike i (ne)stabilnost finansijkog tržišta

82.Funkcije finansijskog tržišta

83.Cijene i prinosi hartija od vrijednosti

84.Informacije i efikasnost finansijskog tržišta

85.Tržište finansijske aktive i monetarna poltika

86.Devizna tržišta

87.Uslov kamatnog pariteta

88.Devizni kurs na kratak rok

89.Devizni kurs na dug rok

Nestabilnost deviznog kursa i valutne krize

91.Upravljanje tražnjom i praktični problemi

92.Politika agregatne tražnje i nastajanje ciklusa

Fiskalna politka i ekonomsko blagostanje

94.Makroekonomska stabilizacija i funkcije budžeta

95.Finansiranje deficita:javni dug i emisiona dobit

96.Načini stabilizovanja javnog duga

97.Tržišna efikasnost i ekonomija ponude

98.Oporezivanje kao cijena državne intervencije

99.Politike na tržištu rada

100.Socijalna politika,politekonomija i reforme tržšta rada

101.Politika na robnom tržištu: eksternalije,loša tržišta

102.Međunarodni monetarni sistem i MMF

103.Valutne krize

104.Valutne krize: fiksni naspram fleksibilnog kursa

105.Finansijska liberalizacija i kapitalna kontrola

106.Novi režimi deviznih kurseva:MU,valutni odbori,dolarizacija

107.Evrozona i problem evra

108.Valutni odbor BiH

109.Savremena ekonomsko-finansijska kriza u svijetu

110.Kriza u BiH i polažaj KM (konvertibilne marke)

1.Makroekonomija : nauka i metod

2.Kratak i dugi rok u makroekonomiji

3.Klasična ekonomija

4.Kejnzijanstvo i novo kejnzijanstvo

5.Monetarizam

6.Revolucija racionalnih očekivanja

7.Institucionalna i politička ekonomija

8.Tržište rada i privredni rast u makroekonomiji

9.Makroekonomska tržišta i bilansi

10.Kružni tok : tokovi prihoda i rashoda

11.Makroekonomski pokazatelji proizvodnje (BDP)

12.Makroekonomski pokazatelji cijena

13.Pokazatelji otvorenosti privrede(platni bilans)

14.Pokazatelji nezaposlenosti

15.Makroekonomska slika Bosne i Hercegovine

16.Pojam i faktori privrednog rasta

17.Izvori rasta-agregatna proizvodna funkcija

18.Kaldorove i nove zakonomjernosti rasta

19.Fenomen stabilnog stanja

20.Štednja,investicije i akumulacija kapitala

21.Akumulacija i amortizacija kapitala

22.Stabilno stanje po Solovu

23.Uloga štednje u procesu privrednog rasta

24.Zlatno pravilo

25.Rast stanovništva i privredni rast

26.Tehnički progres i privredni rast

27.Računovodstvo privrednog rasta

28.Hipoteza o konvergenciji

29.Uslovna konvergencija i nedostajući inputi

30.Mogućnost endogenog rasta

31.Politika privrednog rasta

32.Ponuda i tražnja na tržištu rada

33.Statička interpretacija nezaposlenosti

34.Dinamička intrpretacija i trajanje nezaposlenosti

35.Ravnotežna i stvarna nezaposlenost

36.Novac,cijene i autput

37.Nominalni i realni devizni kurs

38.Devizni kurs na dug rok: paritet kupovne moći

39.Cijena budućnosti,očekivanja i R-K parabola

40.Intertemporalno budžetsko ograničenje domaćinstva

41.Firme i IBO privatnog sektora

42.Budžetsko ograničenje javnog i privatnog sektora

43.Nacionalno budžetsko ograničenje i primarni tekući bilans

44.Potrošnja i optimalna potrošnja

45.Bogatstvo ili dohodak i funkcije potrošnje

46.Kejnzijanska i Dinzberijeva funkcija potrošnje

47.Teorija permenentnog dohotka(Fridman)

48.Teorija životnog ciklusa(Ando, Modiljani)

49.Optmalni stok kapitala,investicije i kamatna stopa

5o.Princip akceleratora

51.Funkcija investicija i Tobinov koeficijent

52.Novac centralne i poslovnih banaka

53.Bilansi centralne i poslovnih banaka

54.Kontrola ponude novca i kreacija rezervi od strane C.B.

55.Tržište,tražnja za novcem i tržišna ravnoteža

56.Ciljevi,targeti i instrumenti monetarne politike

57.Bankarska regulacija,supervizija i tehnološke inovacije

58.Tražnja i ravnoteža na robnom tržištu

59.Kejnzijanski multiplikator,endogene i egzogene varijable

60.IS kriva: gradnja,nagib,skokovi i pomjeranja duž krive

61.Tržište novca i LM kriva

62.Tejlorovo pravilo i TR kriva

63.Makroekonomska ravnoteža: IS-LM model

64.Makroekonomska ravnoteža:: IS-TR model

65.Makroekonomija i implikacije male zemlje

66.Kamatni paritet,IFM kriva i mobilnost kapitala

67.Međunarodni finansijski tokovi i režimi deviznog kursa

68.Autput i kamatna stopa pri fiksnom deviznom kursu

69.Autput i kamatna stpa ri fleksibilnom kursu

Izbor između fiksnog i fleksibilnog kursa

71.Opšta ravnoteža s fleksibilnim cijenama(neoklasični slučaj)

72.Filipsova i Okunova kriva

73.Računanje inflacije:borba mark-apova

74.Rehabilitacija Filipsove krive,bazična inflacija i dugi rok

75.Faktori promjene Filipsove krive i krive agregatne ponude

76.AD i kriva AD pri fiksnom deviznom kursu

77.Fiskalna politika i poremećaji tražnje

78.Monetarna politika i promjene pariteta

79.AS i AD pri fleksibilnom deviznom kursu

80.AS-AD model: gepovi,šokovi,dezinflacija

81.Pojam,karakteristike i (ne)stabilnost finansijkog tržišta

82.Funkcije finansijskog tržišta

83.Cijene i prinosi hartija od vrijednosti

84.Informacije i efikasnost finansijskog tržišta

85.Tržište finansijske aktive i monetarna poltika

86.Devizna tržišta

87.Uslov kamatnog pariteta

88.Devizni kurs na kratak rok

89.Devizni kurs na dug rok

Nestabilnost deviznog kursa i valutne krize

91.Upravljanje tražnjom i praktični problemi

92.Politika agregatne tražnje i nastajanje ciklusa

Fiskalna politka i ekonomsko blagostanje

94.Makroekonomska stabilizacija i funkcije budžeta

95.Finansiranje deficita:javni dug i emisiona dobit

96.Načini stabilizovanja javnog duga

97.Tržišna efikasnost i ekonomija ponude

98.Oporezivanje kao cijena državne intervencije

99.Politike na tržištu rada

100.Socijalna politika,politekonomija i reforme tržšta rada

101.Politika na robnom tržištu: eksternalije,loša tržišta

102.Međunarodni monetarni sistem i MMF

103.Valutne krize

104.Valutne krize: fiksni naspram fleksibilnog kursa

105.Finansijska liberalizacija i kapitalna kontrola

106.Novi režimi deviznih kurseva:MU,valutni odbori,dolarizacija

107.Evrozona i problem evra

108.Valutni odbor BiH

109.Savremena ekonomsko-finansijska kriza u svijetu

110.Kriza u BiH i polažaj KM (konvertibilne marke)