Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Упис студента   /  Упис студената   /  Лиценцирани модернизовани студијски програми Економског факултета Пале

Лиценцирани модернизовани студијски програми Економског факултета Пале

Ажирирано: 31 јануара, 2022 у 17:12 часова

Информације о СП Економија

Информације о СП Туризам и хотелијерство


СП Економија

Разлози иновирања и модернизовања студијског програма Економија темеље се на наглашеној тражњи економиста различитих усмјерења. Неизвијесност и комплексност окружења намећу нове изазове и траже нова знања, која управо пружа овај студијски програм. Студијски програм је конципиран тако да се у свим својим дијеловима базира на најновијим научним сазнањима у домену економије. Студијски програм је прилагођен потребама тржишта рада и усклађен је са студијским програмима који се изводе на другим респектабилним економским факултетима. Основни разлог и кључна детерминанта потребе иновирања наставног плана и програма на првом циклусу студија на Студијском програму Економија, као и увођења новог смјера Дигитална трансформација на Економском факултету Пале је чињеница да образовање економиста треба прилагодити потребама информационог или дигиталног друштва или друштва и економије који су засновани на знању. Како ће у таквом друштву живјети и радити генерације које тек треба да се образују неопходно је да се наставни план и програм креира по узору на респектабилне економске факултете на начин да они одражавају промјене које актуелна технолошка парадигма, опредмећена у Индустрији 4.0 и 5.0, детерминише на макро и микро нивоу. То значи иновирање садржаја и силабуса стандардизованих дисциплина или предмета, са једне стране, као и увођење и изучавање нових, са циљем да се будућим економистима обезбиједи стицање знања, вјештина и компетенција из домена нових технологија и дигиталне трансформације економских и пословних активности и друштва у цјелини, са друге стране. Тиме се стварају претпоставке да се студенти економије припреме и за нова занимања и пословне каријере, које представљају интеграцију и синергију примјене информационо комуникационих технологија (ИКТ), као основе Индустрије 4.0, и вјештачке интелигенције, као основе Индустрије 5.0, у економији и друштву у цјелини.  Сврха студијског програма произилази из потребе привреде и друштва у цјелини у Републици Српској за високообразовним кадром, који овим путем треба да буде оспособљен за примјену научних сазнања у пракси. Студијски програм је вишедимензионално и модуларно конципиран и структурисан, тако да иде од општих ка појединачним и специфичним знањима која се нуде студентима из: економске анализе и политике, економске теорије, економске политике и развоја, фискалне економије, монетарне економије, међународне економије, предузетништва, маркетинга, менаџмента, рачуноводства, ревизије, пословних финансија, банкарства, актуарства, операционих истраживања, статистике, пословне информатике, као и низа сродних знања, вјештина и компетенција.

СП Туризам и хотелијерство

Сходно усаглашавању студијског програма Туризам и хотелијерство са сличним студијским прогрмима референтних факултета, чланству у свјетским институцијама које брину о образовању тржишно компетитивних кадрова у туризму и хотелијерству, седмогодишљој самоевалуацији, потребама и захтјевима туристичког тржишта у Републици Српској и БиХ, извршили смо одговарајуће измјене на овом студијском програму. Измјенама се не мијења структура и концепција наставног плана и програма, већ се врши његово обликовање и стандардизација према другим високошколском установама. Предвиђена је измјена 55 ЕСПБ односно додавање 7 нових предмета и корекција по један или два ЕСПБ одрђеним предметаима како би се ускладили са постојећом структуром плана. То све уз предходне измјене из 2014. године укупно износи 57 ЕСПБ.

Економски факултета Пале