Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Konkurs za upis u drugi ciklus studija 2012/13

Konkurs za upis u drugi ciklus studija 2012/13

Na osnovu člana 6. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11 i 84/12) i Odluke vlade Republike Srpske , o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2012/2013.godini i Odluke Vlade o izmjenama i dopunama Odluke vlade Republike Srpske , o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2012/2013.godini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisuje

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu studnja drugog ciklusa studija u akademskoj 2012/2013. godini na organizacionim jedinicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Izvod iz konkursa koji se odnosi na Ekonomski fakultet u Palama

Ekonomski fakultet u Palama

Studijski programi / Budžet / Sufinansiranje / Vanredni studij

 1. Finansije 0 / 10 / 10
 2. Poslovno upravljanje 0 / 10 / 10
 3. Makroekonomija, reforme i biznis 0 / 10 / 10
 4. Ekonomski razvoj BiH 0 / 10 / 10
 5. Kvantitativna ekonomija 0 / 10 / 10

Ukupno 100 kandidata.

Prvi upisni rok:

 • prijavljivanje kandidata počinje od dana objavljivanja Konkursa. a završava  26.10.2012. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • polaganje prijemnog ispita obaviće se 29.10.2012. sa početkom u 9,00 časova;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 31.10.2012. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 01.11.2012. godine, a završava se 03.11.2012. godine.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznose 60,00 KM

Uplata se vrši na račun organizacioni jedinica:

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet u Palama
 • Žiro račun: 562-099-80950598-34
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

 

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su na prijemni ispit obavezni da ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis je dužan ponijeti:

 1. izvod iz matične knjige rođenih
 2. original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studija
 3. uvjerenje o položenim ispitima
 4. nastavni plani i program (ako je studirao na drugom fakultetu)
 5. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Rang liste se objavljuju na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli organziacione jedinice Univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 sati od podnošenja prigovora i saopštava se podnoisiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice Univerziteta.

Visina školarine za redovni studij iznosi 880,00 KM, dok za vanredne studije iznosi 1.500,00 KM.

Od plaćanja školarine oslobođeni su:

 • Studenti djeca poginulih i nestalih boraca VRS (do navršenih 26. godina starosti),
 • Studenti djeca ratnih vojnih invalalida VRS 1. i 2 kategorije (do navršenih 26. godina starosti),,
 • Studenti – invalidi VRS od 1-5 kategorije.
 • Studenti sa invaliditetom,
 • Djeca bez oba roditelja (do navršenih 26. godina starosti),.

50% troškova od iznosa školarine upisa plaćaju:

 • Studenta – djeca ratnih vojnih invalida VRS od 3-6 kategorije (do navršenih 26. godina starosti),

Univerzitet u Istočnom Sarajevu