Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Упис студента   /  Упис студената   /  Испити и права студената

Испити и права студената

Ажирирано: јануар 31st, 2022 у 17:29 часова

Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, јунско-јулски, септембарско-окто-барски. Испитни рок у правилу садржи два термина.

Предметни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна студенте са начином полагања завршног испита и терминима за његово одржавање. Завршни испит се у структури поена може вредновати са највише 50% укупног броја поена и одржавају се у јануарско-фебруарским, јунско-јулским и септембарским роковима.

Завршном испиту може приступити студент који је задовољио све програмом прописане обавезе, те се благовремено пријавио за полагање тог испита, најкасније 1 (једну) седмицу прије него што ће се испит одржати према усвојеном календару. Резултати писменог испита из сваког испитног рока се чувају у роковима утврђеним прописима о чувању и архивирању документације.

Резултате провјере рада и знања студента у току наставе предметни наставник уноси у индекс студента. Након завршетка наставе и завршног испита наставник одређује укупни број освојених поена и формира коначну оцјену за сваког студента. Укупан број освојених поена и завршну оцјену наставник уноси у индекс, испитну пријаву и заједнички списак/извјештај студената, које доставља студентској служби факултета/академије. Оцјењивање и вредновање врши се у складу са Статутом Универзитета, оцјенама од 5 до 10.

Пролазне оцјене су од 6 до 10:

  • 10 – А -одличан-изузетан, остварује се од 91 до 100 поена;
  • 9 – Б – одличан, остварује се од 81 до 90 поена;
  • 8 – Ц – врло добар, остварује се од 71 до 80 поена;
  • 7 – Д – добар, остварује се од 61 до 70 поена;
  • 6 – Е – довољан, остварује се од 51 до 60 поена;
  • 5 – Ф – није положено, остварује се од 0 до 50 поена.

Испити и сви облици провјере знања су јавни. Облици провјере знања могу бити писмени, усмени и практични. Уколико се испит организује усмено, наставник треба да омогући свим заинтересованим студентима да присуствују испитивању. Усменом испиту обавезно присуствује, поред кандидата и испитивача и најмање још једно лице из реда студената, наставника или сарадника. Уколико се испит организује писмено, наставник упознаје студенте са којим се помагалима могу користити. Ако се испит састоји из писменог и усменог дијела, студент који није положио писмени дио испита не може полагати усмени дио испита, па стога у новом испитном року мора пријавити и полагати цијели испит.

Наставник је дужан да саопшти студентима резултате усменог завршног испита одмах по одржаном испиту, а коначну оцјену на испиту дужан је објавити у року од два дана након завршеног испита. Резултати писменог завршног испита и коначне оцјене објављују се у року од пет дана од дана испита, истицањем на огласној табли факултета/академије или на други адекватан начин. Уколико је студент оцјењен оцјеном 5 – недовољан, наставник је дужан да га на његов захтјев упозна са недостацима рада. Уколико је испит положило мање од 50% студената који су редовно похађали наставу и полагали завршни испит, наставник је дужан да прије поправног завршног испита одржи групне консултациј е са студентима.

Ако студент сматра да је оштећен у поступку спровођења и оцјењивања на завршном испиту има право на поновно полагање пред комисиј ом.        У року од 24 сата након саопштења оцјене, студент уз писмени захтјев и образложење тражи да се испит понови пред комисијом. Декан организационе јединице доноси рјешење о поновљеном испиту, ако оцјени да је захтјев оправдан, са којим упознаје предметног наставника и студента. У рјешењу се утврђује обавеза понављања испита у року од 48 сати у првом слободном термину. Рјешењем из претходног става овог члана се именује и испитна комисија са утврђеним обавезама понављања испита у року од 48 сати.

Послије три неуспјела покушаја полагања испита, студент има право да на лични захтјев полаже испит пред испитном комисијом коју именује декан организационе јединице.

У случају спријечености предметног наставника да одржи завршни испит, организација и одржавање завршног испита повјерава се другом наставнику из исте или сродне области, или комисији коју именује декан факултета/академије. Комисија из прва два става овог члана има најмање три члана. У комисију се именују наставници из исте или сродне уже научне области. Испитивач с чијом оцјеном студент није задовољан не може бити предсједник комисије. Одлуку о оцјени комисија доноси већином гласова. Одлука комисије је коначна. На саопштење оцјена комисије са усменог, односно писменог завршног испита сходно се примјењују одредбе члана 34. правила. Записник о току испита и оцјени комисија доставља одговарајућој служби факултета/академије

У току испитног дана студент може полагати испит из само једног предмета.

Студент може тражити одлагање полагања пријављеног испита уз молбу, љекарско увјерење или неки други докуменат којим се доказује оправданост одлагања полагања пријављеног испита. Молба за одлагање подноси се студентској служби.

У случају да студент прекине започето полагање испита сматра се да студент није положио испит.

Ако студент не дође на испит у заказано вријеме, испитна пријава губи важност. Наставник ће на овој пријави назначити да кандидат није дошао на испит те се сматра да је одустао од испита.

Студенти који су обновили упис у исту годину студија, имају право полагати испите из године коју су обновили у свим испитним роковима.

Апсолвенти који су обновили апсолвентски стаж, преостале испите могу полагати сваког мјесеца уз накнаду трошкова.

2.1. Признавање испита

Испит из истог наставног предмета положен на другом Економском факултету у Републици Српској, Србији, Црној Гори и Федерацији БиХ признаје се у цјелини. Испит положен на другом Факултету, осим Економског, признаје се само ако је предмет изучаван у истом обиму и са истим програмским садржајем.

Ако се ради о положеном испиту сличног обима, врши се поступак утврђивања разлика у садржају наставног предмета. Студент је дужан пријавити овјерен наставни план и програм ако прелази са другог Факултета.

Ријешење о признавању испита доноси декан Факултета. Кандидат је дужан положити диференцијалне испите утврђене у ријешењу. Ако постоји могућност, диференцијални предмети се могу полагати у току школске године и изван утврђених испитних рокова. Кандидат је дужан пријавити диференцијални испит Студентској служби.

 

 

2.2. Стимулативне и дисциплинске мјере

Студентима који постигну изванредне резултате у наставном и научноистра-живачком раду додјељују се похвале и награде у виду плакета и новчаних награда.

За повреду обавеза студенти одговарају дисциплински. Одговорност и обавезе студената утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о одговорности студената.

2.3. Заштита права студената

Студент може поднијети приговор:

  • на оцјену добивену на испиту и
  • ако стоји на становишту да испит није обављен у складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Источном Сарајеву.

Приговор се подноси декану у року од три дана од дана саопштавања оцјене, односно, пријема акта. Декан треба да одговори на приговор у року од 5 дана од дана пријема приговора.

Учесник конкурса може поднијети приговор на редослијед конкурената за упис у прву годину студија у року од 3 дана од дана објављивања листе на огласној табли Факултета. Декан рјешава приговор у року од 3 дана на приједлог Комисије коју је именовао за ту школску годину.

2.4. Завршетак студија и завршни (дипломски) рад

Завршни рад представља самосталну стручну обраду одређеног проблема, вреднује се са (5 – 10) ЕЦТС бодова на И циклусу. Завршним радом студент доказује да је на основу знања стеченог током студија овладао заданом темом, да је тему обрадио по предвиђеној методологији, да зна да користи стручну литературе и терминологију, као и да је исправно наводи. Тема завршног рада бира се из предмета које садржи студијски програм. Могуће теме завршних радова предлажу предметни наставници. Изузетно, студенту се може одобрити тема завршног рада коју самостално предложи, уз претходну консултацију са наставником код којег жели да уради завршни рад. Уз сваку тему завршног рада наводи се основна литература.

Завршни рад пријављује се надлежној служби факултета / академије, на прописаном обрасцу. Студент стиче право да пријави завршни рад када испуни све прописане услове из претпоследњег семестра.

Пријава завршног рада обухвата следеће податке: радни назив теме, предмет, датум пријаве и потпис ментора.

У студијској години наставник може преузети, у својству ментора, највише 10 завршних радова И циклуса за студијске програме из техничких, биотехничких, природно-математичких и медицинских наука, односно највише 15 завршних радова за студијске програме из друштвених, хуманистичких и умјетничких наука.

Студент може само једном промиј енити тему завршног рада.

Завршни рад студент израђује самостално. Ментор је обавезан да прати рад студента, помаже му савјетима и упућивањем у литературу.

Студент формира завршни рад у концепту са свим припадајућим дијеловима. Концепт се предаје наставнику – ментору на увид и преглед. Студент је дужан поступити према упутствима и примједбама наставника – ментора. У противном рад се враћа на даљу дораду. Наставник је дужан да прегледа рад и врати га са коментаром најкасније за двије седмице од дана предаје рада.

Након положеног задњег испита студент може у року од 10 дана провјерити у надлежној служби факултета/академије евентуалне неусклађености у личном досијеу. Студент предаје потребан број примјерака завршног рада надлежној служби факултета/академије. Након предаје рада у потребном броју примјерака, на приједлог ментора декан факултета/академије формира комисију и заказује се одбрана. Комисију сачињавају ментор, предсједник и најмање један члан. Подаци о одбрани објављују се на wеб страници и огласној табли факултета/академије. Од предаје рада до његове одбране мора проћи најмање 5 дана.

Одбрана завршног рада састоји се по правилу од усменог излагања резултата рада и образложења издвојених закључака, као и одговора на питања комисије у вези резултата рада и закључака. Пред Комисијом студент усмено брани урађени завршни рад након позитивног извјештаја Комисије и одобрења/одлуке Вијећа факултета/академије за јавну одбрану рада. Ако студент не задовољи на одбрани завршног рада, има право да затражи да му се одобри избор нове теме у оквиру истог или другог предмета. Завршни рад и одбрана оцјењују се јединственом оцјеном од 5 (пет) до 10 (десет).Оцјена се доноси већином гласова чланова комисије.

Eкономски факултет Пале