Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Вијести   /  Ekspoze Dekana Ekonomskog fakulteta

Ekspoze Dekana Ekonomskog fakulteta

Na 1. sjednici Naučno nastavnog Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu održanoj 06.12.2012. godine dekan Ekonomskog fakulteta je iznio svoj ekspoze u kojem kojem u kom je naveo planove za razvoj Ekonomskog fakulteta u narednom periodu.

Ekspoze dekana Ekonomskog fakulteta doc.dr Ljubiše Vladušića

Poštovane kolege članovi Naučno nastvanog Vijeća, profesori, asistenti i predstavnici Saveza studenata dozvolite mi da počnem moje obraćanje Vama sa jednom japanskom poslovicom koja glasi:

„Vizija bez aktivnosti je sanjarenje, a aktivnost bez vizije je noćna mora.“

Dakle, važno je imati viziju i njene ciljeve, ali isto tako još mnogo toga treba obezbjediti i uraditi da se ta vizija ostvari. Ja ću se potruditi da na najtransparetniji način to predočim kroz ovaj moj ekspoze.

Vizija:

A. Da fakultet ostvaruje i ostvari ključne nastavne i obrazovne ciljeve putem studijskih programa od značaja za obavljanje djeltanosti visokog obrazovanja.

Ključni ciljevi:

 1. Razvoj fakulteta u cjelini.
 2. Posvećenost studentima i kvalitetu njihovog obrazovanja.
 3. Mjesto i uloga nastavnog osoblja i njihovo stalno usavršavnje.
 4. Uvođenje savremenih sdržaja i načina studiranja.
 5. Veća efikasnost rada nenastavnog-admnistrativnog osoblja.
 6. Javnost rada fakulteta.
 7. Akademska kultura ponašanja.
 8. Naučni, istraživački i konsultantski rad.
 9. Unapređenje saradnje sa matičnim Univerzitetom, sa fakultetima UIS-a i Ekonomskim fakultetima u regionu.
 10. Unapređenje saradnje sa lokalnom zajednicom, privrednim subjektima i institucijama RS.
 11. Primjena principa visokog obrazovanja u RS.
 12. Obezbjediti da se rad fakulteta u potpunosti zasniva na osnovama zakonske regulative (Zakona o visokom obrazovanju, Pravilniku ministarstva o platama, Statutu UIS-a i fakulteta, pravila studiranja na prvom i drugom ciklusu, Pravilniku o izboru akademskog osoblja, poslovnik o radu itd..).

B. Da bi se navedeni ciljevi ostvarili potrebni su:

 1. Planovi,
 2. Kadrovi-nastavnici, saradnici, administrativno osoblje i studenti
 3. Sredstva za rad
 4. Aktivnosti koje se moraju preduzeti

Ad.1. Planovi za 2013/2014.

 • Dogradnja nastavnog programa, predmeta i njihove strukture, kao i proširenje liste nastavnika i osoblja u skladu sa zakonskim okvirima. U vezi sa tim pripremiti i izdati publikaciju dostupnu svim studentima i potencijalnim budućim studentima ovog fakulteta za 2012/2013.
 • Obilježavanje 20 godina fakulteta na Palama u RS i 60 godina postojanja fakulteta. U vezi sa tim imam namjeru da Naučno nastavnom Vijeću na jednoj od narednih sjednica predočim program obiležavanja koji bi uključio sljedeće sadržaje: svečanu, a možda i stručnu konferenciju, monografiju, itd….itd.
 • Međunarodna konferencija o turizmu i hotelijerstvu na Jahorini od 05-09. marta. U vezi sa tim namjera je da se preko UIS-a povežemo sa mnogim drugim istim ili sličnim univerzitetima i fakultetima u cilju razmjene iskustava, saradnji na naučno nastavnom programu, razmjeni studenata odsjeka za turizam i hotelijerstvo itd.
 • Uspostavljanje ekonomskog instituta pri fakultetu u cilju da se unaprijedi direktna komunikacija sa lokalnim zajednicama, javnim preduzećima i zašto ne sa ministarstvima na projektima od značaja za ekonomski razvoj i prosperitet RS. Incijativu bi pokrenuli mi sa NNV-a i zamolili UIS da kao pravno lice osnuje pri ekonomskom  fakultetu takav institut koji bi putem naučno-istrazivačkih i konsulantskih projkata omogućio da se svo nastvno osoblje, saradnici i studenti  angažuju u opštem interesu.
 • Doktorske studije za sve potencijalne magistre koji su završili postdiplomski po starom programu. Dakle mogli bi osmisliti i pripremiti program i konkurs za potencijalne kandidate. Oni koji bi se kandidovali kao prvo moraju ispunjavati uslove konkursa, a kao drugo morali bi putem prezentacije predstaviti svoje intersovanje i temu pred relevantnom komisijom fakulteta, npr. šefovima katedri, dekanom i prodekanima.

Ad.2. Kadrovi

 • Evidentna je respektabilna lista nastavnog i stručnog osoblja na našem fakultetu.
 • U narednoj godini bilo bi važno raditi na usavršavanju postojećeg nastavnog osoblja i planirati potrebnu dopunu optimalne liste nastavnika i saradnika imajući u vidu plan dolazećih nastavnika-mladih vlastitih kadrova, ali i kadrova posebnog ranga redovnih i vanrednih profesora.
 • Potrebe za nastavnicima osim napred navedenog, planirale bi se na bazi analiza pokrivenosti nastavnih predmeta nastavnim osobljem prevashodno sa Ekonomskog fakulteta, zatim sa fakulteta iz porodice UIS-a, a na kraju s nastavnicima  sa drugih fakulteta izvan UIS-a, a sa kojim UIS ima sporazum, a koji imaju najveće reference iz potrebnih oblasti naučnog rada.
 • Poštovane  kolege profesori, čalnovi Vijeća, sa velikim uvažavanjem obraćam se vama i želim kazati sljedeće: Uvijek ću cijeniti vaš doprinos nastavnom i naučno – istraživačkom procesu u svakom pogledu, očekujem od vas podršku u razvoju fakulteta, u dostizanju svih navedenih  ciljeva ove naše institucije. Uvijek ću rado od svih vas pojedinačno ili na sjednicama NNV-a prihvatiti konstruktivne i argumentovane sugestije, prijedloge i preporuke koje su u interesu postavljenih ciljeva, ali vas istovremeno molim da zajednički doprinesemo akademskom dijalogu bez nepotrebnih provokacija ili rasprava koje nisu predmet dnevnog reda. Zalagaću se da sva pitanja koja kandidujete budu na dnevnom redu samo pod jednim uslovom,  a to je da se predhodno pripreme, da imamo izvjestioca po svakoj tačci  i da se rasprava vodi na principima iz Statuta i Poslovnika o radu.
 • Uvaženi  profesori, želim još jednu stvar da  kažem a odnosi se upravo na pripremu analiza, informacija, prijedloga ili drugih materijala za NNV a koja su vezana za nastavni program. Mišljenja sam da rad katedri fakulteta moramo učiniti značajnijim, aktivnijim, efikasnijim i mjerodavnim za mnoga pitanja vezana za nastavne programe, za liste nastavnika, za uspostavljanje novih linija, odsjeka, smjerova itd. a sve u skladu sa novousvojenim Pravilnikom o radu katedri UIS-a. zato sam za današnju sjednicu dnevnog reda predložio tačku: rad i organizacija katedri, sa namjerom da usvajajuči principe njihovog rada utvrdimo okvire njihovog funkcionisanja. Smatram da bi bilo od velikog značaja i za ovaj fakultet  da neke od katedri UIS-a, budu matične katedre sa našeg fakulteta. Zato nam je važno da katedre budu moćne i da ih po mogućnosti vode najzaslužniji  profesori najvećeg ranga u toj oblasti na našem fakultetu.

  Želim i vama mlađe kolege asistenti i viši asistenti da kažem sljedeće: cijeniću vaš profesionalizam i odgovornost.

  Većina vas je bila student vaše generacije, a to vas obavezuje da na najbolji način  pozitivne prakse, vaše znanje i kolegijalni kvalitet gradnje odnosa prenesete na vaše mlađe kolege studente, s jedne strane i sa druge strane izgradite respekt i uvažavanje prema profesorima. Učinićemo sve u skladu sa zakonskim i materijalnim mogućnostima da vaše dalje studiranje i napredovanje podržimo, u tom smislu ćemo na jednoj od narednih sjednica NNV-a imati i prijedlog nekoliko Pravilnika među kojim i taj koji se odnosi na ovu oblast međusobne finansijske i druge podrške.

  Imam za sada jednu poruka za Vas – mlađe kolege,  pošto smo pokazali da nismo i vjerovatno nećemo u potpunosti ni biti idealna sredina, ali vjerujem mnogo bolja sutra nego što smo danas, nemojte dozvoliti da negativan primjer na ovom fakultetu, nekih međuljudkih odnosa ako ih  bude,  budu primjer za vaš rad i vaše ponašanje, jer negativan primjer nije primjer kako treba raditi u životu.  Mislim da smo se razumjeli.

 • Nenastavno-administrativno osoblje.
  Najveći broj osoblja su predani radu i kao ljudi čine dodatni napor za dostizanje zadatih standarda. Međutim za ovo kratko vrijeme od kako sam na čelu fakulteta, moram kazati da nisam u potpunosti zadovoljan efikasnošću cjelokupnog admnistrativnog osoblja i do kraja godine sam dao rok da učine sve da ostvare zadate ciljeve ovladavajući vještinama koje su za to potrebne, u suprotnom zbog moje odgovornosti prema vama NNV i studentima, ja ću tokom naredne godine morati preduzimati nepopularne ali neophodne mjere.
 • Naši studenti
  Studenti su prioritet u gradnji naše institucije i imidža koji je neophodan danas, a sutra značajno više. Aktuelni studenti na prvom i drugom ciklusu našeg fakulteta, njih oko 1250 predstvljaju značajan potencijal fakulteta, snagu koja je respektabilna ne samo po broju već posebno po kvalitetu i odnosu prema fakultetu. Od nastavnog osoblja i saradnika, od administrativnog osoblja zavisi kakav će odnos biti uspostavljen u našim relacijama, kakav će nivo kvaliteta kadrova koji izlaze sa ovog fakulteta biti, kakve će utiske ponijeti i kako će nas predstavljati tamo gdje budu radili ili nastavili svoje školovanje. Oni su budući ambasadori fakulteta od kojih očekujemo da mlađim kolegama na završnim godinama srednjih škola toplo preporuče Ekonomski fakultet Pale i da na najbolji način prezentuju njegove vrijednosti.

  Zato kolege studenti u NNV sada se vama obraćam, budite autentični predstavnici studenata, odnosno studenskih asocijacija i organizacija, izdignite se iznad ličnih i sitno sopstveničkih interesa, zastupajte svoje kolege na najbolji način, a to će ovo vijeće i ja lično znati cijeniti. Kao dekan  Vas prihvatam kao partnere i zato moramo pitanja od zajedničkog interesa zajednički i rješavati, dakle obostrano preuzimati odgovornost za prava i obaveze koje nam pripadaju.

  Uvijek ću biti dostupan za vas predstavnike studenskog saveza, ali i od Vas očekujem da profesionalno i valjano odrađujete svoje studenske obaveze i da svojim konstruktivnim i korektnim odnosom prema nastavnicima i administrativnom osoblju fakulteta budete pozitivan primjer svim studentima, tako ćete dati svoj doprinos razvoju fakulteta i njegovom imidžu.
  Ja ću koristiti pravo i nadležnost dekana i predsjedavajućeg Naučno nastavnog vijeća da Vaša pitanja koja kandidujete kao i ankete o pitanjima nastave budu razmatrana na Vijeću. U vezi sa tim imaćete na svakoj sjednici redovnu tačku studenska pitanja.

  Takođe, želim da nastavim tradiciju da svake godine fakultet primi u svoje redove studenta generacije i na tome ću istrajavati, a vas gospodo u Naučno nastavnom Vijeću molim da to podržite.

Ad.3. Sredstva za rad

Očekujem da se po zatvaranju još otvorenog tendera za opremanje nove zgrade Ekonomskog fakulteta, završi i faza nabavke namještaja i da se konačno preselimo u novoizgrađeni prostor prije početka proljetnog-ljetnog semestra 2013. Hoću da vjerujem uvaženi prorektore prof Trbojeviću da će UIS zajedno sa resornim Ministarstvom istrajati na okončanju ovog za nas dugoočekivanog i izvanrednog projekta, dakle ne mislim samo na ovu fazu 1.

Ja koristim priliku da Vam se takođe zahvalim kao neposedno odgovornom za opremu iz Austrijskog kredita, na dijelu opreme koju je naš fakultet već dobio. I to je značajan podstrek radu fakulteta i sredstava za nastavu koja će studentima pomoći u lakšem i efikasnijem savladavanju gradiva i osposobljavanju vještinama toliko potrebnim za njihov angazman sutra u realnom životu.

Nova zgrada i njeno opremanje je jedno od najvažnijih ključnih sredstava za rad. Ovim projektom će se obezbjediti  daleko bolji uslovi kako za nastavnike, saradnike, administrativno osoblje, tako isto ne manje važno za studente našeg fakulteta.

Ja sam uvjeren da će i NNV podržati plan kojim će se prostori nove zgrade staviti u funkciju studenata, nastavnog ooblja i saradnika. Plan mora predvidjeti racionalno korištenje raspoloživog prostora, i kako u tim boljim uslovima postići novi  kvalitet.

Imam namjeru da u skladu sa mojom vizijom od vas zatražim saglasnost za neke od sljedećih koraka koji bi se mogli realizovati u novoj zgradi:

 • Prvo, hol nove zgrade je imresivan. to je prostor koji će prevashodno služiti studentima, zato je važno da sve informacije budu baš tu dostupne, (oglasne table, video bimovi, internet prostor, kafe klub, studentki klub, skriptarnica, putokazi itd.) U vezi sa tim ja sam već započeo određene konsultacije s potencijalnim sponzorima i donatorima (bankama i dr. institucijama u BiH)
 • Dugo, imamo impresivan broj kabineta i dr. prostora takođe. ponudiću plan raspodjele istih  uvažavajući rangiranje, potrebe, status i druge kriterije.
 • Napominjem da  imamo izražene probleme u finansijskom smislu oko troškova koje se za sada odnose na  dvije zgrade paralelno, međutim ovaj moj ekspoze neću da opterećujem sa finansijskim pitanjima i obavezama fakulteta koje su izražene.

Fakultet raspolaže i drugim sredstvima – objektima:na Kalovitim brdima i određenim brojem stanova na drugoj lokaciji. Zbog toga što je dio dokumentacije nestao ili se negdje zagubio još nemam potpun uvid u napred navedeno. U vezi sa ovim već sam dao instrukciju i očekujem da ćemo uskoro imati na stolu važeću dokumentaciju i plan na koji način to u budućnosti koristiti. Što se tiče objekta na Kalovitim brdima on je uistinu zapušten i u stanju koje nije za upotrebu, ali ima fantastične mogućnosti i u tom smislu već sam pokrenuo određene aktivnosti o kojim ćete biti blagovremeno obavješteni.

Ad.4. Aktivnosti

Da ne bi vizija sa svojim ciljevima bila sanjarenje kao što kaže japanska poslovica potrebni su: planovi, kadrovi, sredstva ali i sinergija svih ovih faktora kroz aktivnosti koje su neophodne da se sve ovo desi. U vezi sa tim želim kazati sljedeće:

 • Dekan je prvi među jednakima, on mora biti kohezioni faktor u instituciji.
 • Dekan kao predsjedavajući NNV mora imati isti pristup i uvažavanje prema svima vama članovima NNV koji rade u skladu s pravilima koje smo sami odredili ili pak dobili sa višeg nivoa kao okvir našeg funkcionisanja.
 • Ali isto tako očekujem da svi vi  imate poštovanje  i uvažavanje prema funkciji dekana.
 • Dekan je uspješan ukoliko ima viziju, ciljeve ali i aktivnosti u kojim ga podržavaju: i neposredni tim i nastavnici i saradnici i administrativno osoblje ali i studenti. Naravno ovome trebam dodati i spoljnu podršku prije svega UIS-a, lokalne zajednice i drugih.
 • Isto tako očekujem da naš predstavnik u Senatu UIS-a u pripremi svake sjednice Senata informaciju o tačkama dnevnog reda Senata koje se tiču Ekonomskog fakulteta i da kao izvjestilac ponudi materijal NNV u cilju dobivanja stava. I naravno da poslije te sjednice Senata dekan i NNV dobiju povratnu informaciju od strane našeg senatora.

Na kraju želim citirati još jednu izreku poznate američke književnice Helen Kiler, koja je zbog menigitisa oslijepila dok je još bila  dijete. Izreka glasi:

„Prije bih bila slijepa, nego da nemam viziju“

Kao što vidite ja imam viziju, vjerujem kao mnogi od vas, spreman sam artikulisati tu viziju, spreman sam da preuzmem i rizike da bi se ostvarila, otvoren sam za vaše sugestije i preporuke u nadgradnji te vizije. Očekujem da svi mi u skladu sa mogućnostima participiramo kroz navedene  aktivnosti da bi ostvarili ciljeve fakulteta.

Poštovane kolege, želim umjesto zaključka reći da ni teoretski ni praktično ovakve aktivnosti nisu niti mogu biti prozvod pojedinca bez obzira ko on bio, već tima-kolektiva na ostvarivanju vizije i njenih ciljeva. Ako ste, a vjerujem da jeste, prepoznali – moja poruka je upućena svima nama, svima nama na Ekonomskom fakulteu.

Hvala!

Doc. dr Ljubiša Vladušić, dekan