Image Alt

Економски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву

  /  Други циклус   /  Огласна табла II   /  Drugi upisni rok 2014/15

Drugi upisni rok 2014/15

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-966/14 od 08.05.2014. godine i Odluke o izmjenama odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2014/2015. godini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

Ekonomski fakultet Pale

Studijski programi / Budžet / Sufinansiranje / Vanredni studij

 1. Finansije 0 / 9 / 10
 2. Poslovno upravljanje 0 / 1 / 10
 3. Makroekonomija, reforme i biznis 0 / 4 / 10
 4. Ekonomski razvoj BiH 0 / 10 / 10
 5. Kvantitativna ekonomija 0 / 9 / 10

Ukupno 83 kandidata.

Napomena: Akademske 2014/15 godine na studijeskim programima biće dostupan po jedan smjer, i to:

 1. Studijski program Finansije – smjer Bankarstvo i osiguranje
 2. Studijski program Poslovno upravljanje – smjer Menadžment
 3. Studijski program Makroekonomija, reforme i biznis – smjer Regionalni razvoj i biznis
 4. Studijski program Ekonomski razvoj BiH  – smjer Politika razvoja
 5. Studijski program Kvantitativna ekonomija – smjer Statistička analiza

 

Drugi upisni rok

 • Prijavljivanje kandidata 08-24.10.2014. godine;
 • Polaganje prijemnog ispita je 27.10.2014. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • Objavljivanje rezultata konkursa je do 28.10.2014. godine do 14,00 časova;
 • Upis primljenih kandidata obaviće se 29-31.10.2014. godine.

Potrebni dokumenti za upis:

 1. Original ili ovjerena kopija Diplome ili Uvjerenja o završenom fakultetu
 2. Original ili ovjerena  kopija Uvjerenja o položenim isptima
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Nastavni plan i program studija (ukoliko je završio na drugom fakultetu)
 5. Dokaz o uplati

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim organizacione jedinice Akademije umjetnosti gdje je ovaj iznos 70,00 KM, Uplata za Univerzitet u Istočnom Sarajevu će se vršiti prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija – 0831004
 • Vrsta prihoda – 722534
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000504

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program utvrđuje se na osnovu:

 • prosječne ocjene u toku prvog ciklusa studija (od 0 do 80 bodova), po formuli: Broj bodova=(prosjek x 80) / 10
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 20 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

Svaki studiski program imaće poseban test koji će se sastojati od 10 pitanja, a radiće se 60 minuta. Pitanja će biti satavljena iz udžbenika koji su studenti koristili na prvom ciklusu studija (osnovna literatura).

 

Više informacija o upisu u Studentskoj službi fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale