Image Alt

Biblioteka

  /  Biblioteka

Biblioteka Ekonomskog fakulteta Pale obavlja poslove bibliotečkog i naučno-istraživačkog rada. Kao i u svim visokoškolskim ustanovama, riječ je o specijalizovanoj biblioteci zatvorenog tipa, koja se već više od dvije decenije konstantno razvija, iz godine u godinu povećavajući broj bibliotečkih jedinica, u skladu sa potrebama svojih korisnika.

Stalno povećanje fonda domaće i strane naučne literature, nabavka najnovijih i najkvalitetnijih publikacija iz oblasti društveno-ekonomskih nauka ide u korak sa dostignućima iz naučnih disciplina, koje fakultet njeguje. Literatura kojom biblioteka raspolaže, u skladu je sa savremenim ekonomskim kretanjima u svijetu, a njenom rastu doprinijele su, u značajnoj mjeri, i brojne donacije međunarodnih organizacija, kao što su: JUESEID (USAID), Britanski savjet, Evropski centar za mir i razvoj, Svjetska banka, Ambasada Velike Britanije, Geteov institut BiH, Agencija za javne nabavke, Centar za bezbjedonosne studije BiH, EU info centar i drugi.

Biblioteka ima dobru saradnju sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske, kao i sa Matičnom bibliotekom u Istočnom Sarajevu. Ta saradnja podrazumijeva razmjenu publikacija, kao i dostavu obaveznog primjerka novih izdanja.

Fond biblioteke sadrži preko deset hiljada bibliotečkih jedinica. Pored monografskih publikacija, koje čine većinu fonda, na raspolaganju su i serijske publikacije, odnosno najnoviji aktuelni časopisi iz oblasti ekonomskih nauka, kao što su: Strategic Management, Ekonomski horizonti, Ekonomske ideje i praksa, Novi economist, Acta Economica, Economic Themes i drugi.

Tu je i niz brojnih priručnika, rječnika i enciklopedija, doktorskih disertacija, magistarskih i master radova, kao i diplomskih radova.

Biblioteka raspolaže prostorom i opremom, koji ispunjavaju optimalne uslove, propisane domaćim i međunarodnim bibliotečkim standardima. Prijatan prostor i čitaonice omogućavaju neometano učenje, te korištenje i one bibliotečke građe, koja se, po pravilu ne iznosi iz prostorija biblioteke.

Pristup policama je slobodan, a publikacije su poredane po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije. Biblioteka svojim korisnicima stoji na raspolaganju svakim radnim danom, u periodu od 7.30 do 15.30 časova.

Bibliotekar: Dragana Rajković

Ekonomski fakultet Pale