Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Postdiplomski studij - ''stari'' Magistarski studij
Magistarski studij Štampa El. pošta

Magistarski poslediplomski studij traje 4 semestra (2 školske godine). Ovaj studij se na Fakultetu organizuje iz onih naučnih oblasti koje se na Fakultetu izučavaju kao matične naučne discipline.

Nastavni plan i program poslediplomskog magistarskog studija, te organizaciju toga studija i konkursne uslove za upis na postdiplomski studij, utvrđuje Vijeće Fakulteta.

Na postdiplomski magistarski studij mogu se upisati kandidati koji su završili neki od Fakulteta ekonomskog smjera (Ekonomski, Fakultet za menadžment, Fakultet za biznis, itd.) ako imaju najmanje prosjek ocjena osam u redovnom četvorogodišnjem studiju.

Kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu osam u četvorogodišnjem studiju mogu se upisati na postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu ako polože kvalifikacioni ispit koji se polaže pred Komisijom koju je imenovalo Vijeće Fakulteta.

Kandidati koji nisu završili odgovarajući fakultet mogu se upisati na postdiplomski studij ako polože dopunske ispite.Kandidat koji je upisao postdilomski studij na Ekonomskom fakultetu dužan je za 4 godine završiti studij. U izuzetnim slučajevim Vijeće Fakulteta može odobriti produžetak studija.

Vijeće Fakulteta odobrava temu magistarske teze i utvrđuje mentora za  njenu izradu kandidatu koji je ispunio sve obaveze predviđene Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kada završi magistarsku tezu kandidat je predaje Fakultetu u propisanom broju primjeraka. Vijeće Fakulteta imenuje Komisiju za ocjenu završene magistarske radnje. Izvještaj te Komisije usvaja Vijeće Fakulteta koje i obrazuje Komisiju. Datum i mjesto odbrane magistarske teze javno se objavljuje u sredstvima javnog informisanja. Nakon odbrane magistarske teze kandidat stiče naučni stepen magistra ekonomskih nauka.

Na posdiplomski magistarski studij mogu se upisati i strani državljani pod istim uslovima pod kojima se upisuju i državljani  BiH (RS i FBIH), Srbije i Crne Gore.

Nastava na postdiplomskom magistarskom studiju se po pravilu izvodi na srpskom jeziku.

Naučni stepen magistra ekonomskih nauka može biti oduzet ukoliko se utvrdi da je magistarski rad plagijat i da nije rezultat samostalnog rada.

Magistar ekonomskih nauka može prijaviti i doktorsku tezu pod uslovom da je objavio najmanje dva naučna rada u naučnim časopisima ili zbornicima.

 

Pravilnik o postdiplomskim studijama za sticanje stručnog stepena specijaliste, naučnog stepena magistra nauka i doktora nauka (pdf)

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 148.

(1) Studenti upisani na diplomski studij koji su ispunili uslove za sticanje statusa apsolventa do kraja akademske 2017/2018. godine prema odredbama Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05) mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(2) Studenti upisani na diplomski studij u trajanju od pet ili šest godina prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2021/2022. godine.

(3) Studenti upisani na postdiplomski studij prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(4) Ako je visokoškolskoj ustanovi, na koju su upisana lica iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, u međuvremenu oduzeta dozvola za rad, ista je dužna zatečenim studentima obezbijediti završetak školovanja na drugoj licenciranoj visokoškolskoj ustanovi koja izvodi isti ili srodan studijski program.

(5) Stupanjem na snagu ovog zakona studenti koji ne dovrše diplomski i postdiplomski studij u roku predviđenom u st. 1, 2. i 3. ovog člana mogu studije nastaviti u skladu sa ovim zakonom.

Član 149.

(1)  Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaklјučno sa 30. septembrom 2022. godine.

Poslednje ažurirano petak, 05 jun 2020 09:08
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij - ''stari''
III ciklus studija
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 110 gostiju na mreži


..........