Postdiplomski magistarski ''stari'' studij Štampa
 • Magistarski poslediplomski studij traje 4 semestra (2 školske godine). Ovaj studij se na Fakultetu organizuje iz onih naučnih oblasti koje se na Fakultetu izučavaju kao matične naučne discipline.
 • Nastavni plan i program poslediplomskog magistarskog studija, te organizaciju toga studija i konkursne uslove za upis na postdiplomski studij, utvrđuje Vijeće Fakulteta.
 • Na postdiplomski magistarski studij mogu se upisati kandidati koji su završili neki od Fakulteta ekonomskog smjera (Ekonomski, Fakultet za menadžment, Fakultet za biznis, itd.) ako imaju najmanje prosjek ocjena osam u redovnom četvorogodišnjem studiju.
 • Kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu osam u četvorogodišnjem studiju mogu se upisati na postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu ako polože kvalifikacioni ispit koji se polaže pred Komisijom koju je imenovalo Vijeće Fakulteta.
 • Kandidati koji nisu završili odgovarajući fakultet mogu se upisati na postdiplomski studij ako polože dopunske ispite.Kandidat koji je upisao postdilomski studij na Ekonomskom fakultetu dužan je za 4 godine završiti studij. U izuzetnim slučajevim Vijeće Fakulteta može odobriti produžetak studija.
 • Vijeće Fakulteta odobrava temu magistarske teze i utvrđuje mentora za  njenu izradu kandidatu koji je ispunio sve obaveze predviđene Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kada završi magistarsku tezu kandidat je predaje Fakultetu u propisanom broju primjeraka. Vijeće Fakulteta imenuje Komisiju za ocjenu završene magistarske radnje. Izvještaj te Komisije usvaja Vijeće Fakulteta koje i obrazuje Komisiju. Datum i mjesto odbrane magistarske teze javno se objavljuje u sredstvima javnog informisanja. Nakon odbrane magistarske teze kandidat stiče naučni stepen magistra ekonomskih nauka.
 • Na posdiplomski magistarski studij mogu se upisati i strani državljani pod istim uslovima pod kojima se upisuju i državljani  BiH (RS i FBIH), Srbije i Crne Gore.
 • Nastava na postdiplomskom magistarskom studiju se po pravilu izvodi na srpskom jeziku.
 • Naučni stepen magistra ekonomskih nauka može biti oduzet ukoliko se utvrdi da je magistarski rad plagijat i da nije rezultat samostalnog rada.
 • Magistar ekonomskih nauka može prijaviti i doktorsku tezu pod uslovom da je objavio najmanje dva naučna rada u naučnim časopisima ili zbornicima.
 1. Pravilnik o postdiplomskim studijama za sticanje stručnog stepena specijaliste, naučnog stepena magistra nauka i doktora nauka
 2. UPUTSTVO

Nastavni planovi do akademske 2009/10 godine:

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Član 148.

(1) Studenti upisani na diplomski studij koji su ispunili uslove za sticanje statusa apsolventa do kraja akademske 2017/2018. godine prema odredbama Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05) mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(2) Studenti upisani na diplomski studij u trajanju od pet ili šest godina prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2021/2022. godine.

(3) Studenti upisani na postdiplomski studij prema odredbama Zakona o univerzitetu mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(4) Ako je visokoškolskoj ustanovi, na koju su upisana lica iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, u međuvremenu oduzeta dozvola za rad, ista je dužna zatečenim studentima obezbijediti završetak školovanja na drugoj licenciranoj visokoškolskoj ustanovi koja izvodi isti ili srodan studijski program.

(5) Stupanjem na snagu ovog zakona studenti koji ne dovrše diplomski i postdiplomski studij u roku predviđenom u st. 1, 2. i 3. ovog člana mogu studije nastaviti u skladu sa ovim zakonom.

Član 149.

(1)  Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaklјučno sa 30. septembrom 2022. godine.

Novi računi i kodovi za uplatu:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Šifra prihoda: 722533 (za magistarski studij)
 • Šifra prihoda: 722535 (za doktorski studij)
 • Opština – 089

Od akademske 2009/10 godine nama upisa na magistarski studij ''po starom'' (4+2).

Postdiplomskog magistarskog studija (u periodu od 1994. godine)

 • Prof.dr Žan Grosijan,Univerzitet u Luksemburgu
 • Prof.dr Branko Đerić, Ekonomski fakultet I. Sarajevo
 • Prof.dr Novo Plakalović, Ekonomski fakultet, I. Sarajevo
 • Prof.dr Radojica Jojić, Ekonomski fakultet, I. Sarajevo
 • Prof.dr Vaso Dragović, Ekonomski fakultet I. Sarajevo
 • Prof.dr Mitar Miljanović, Ekonomski fakultet I. Sarajevo
 • Prof dr Radomir Božić, Ekonomski fakultet, I. Sarajevo
 • Prof.dr Stanko Stanić, Ekonomski fakultet Banja Luka
 • Prof.dr Dragutin Šipka, Ekonomski fakultet Banja Luka
 • Prof.dr Milivoje Krčmar, Ekonomski fakultet Banja Luka
 • Prof.dr Manojlo Babić, Ekonomski fakultet Banja Luka
 • Prof.dr Zorica Vujošević, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Prof.dr Kata Škarić-Jovanović, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Mile Jović, Univerzitet Megatrend
 • Prof.dr Milorad Ivanišević Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Danijel Cvjetičanin, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Predrag Jovanović - Gavrilović, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Biljana Veljković, Poljoprivredni fakultet Čačak
 • Prof.dr Danilo Šuković, Ekonomski fakultet Podgorica
 • Prof.dr. Mirko Puljić, Ekonomski fakultet Sarajevo
 • Prof.dr Jovan Todorović, Univerzitet Slobomir, Bijeljina
 • Prof.dr Radovan Kovačević, Privredna komora Srbija, Beograd
 • Prof.dr Jovan Rodić, Poljoprivredni fakultet Beograd
 • Prof.dr Stevan Vasiljev, Ekonomski fakultet Subotica
 • Prof.dr Mirko Andrić. Ekonomski fakultet Subotica
 • Prof.dr Marko Sekulović, Ekonomski fakultet Niš
 • Prof.dr Rajko Tomaš,Ekonomski fakultet Banja Luka
 • Prof.dr Veselin Vukotić, Ekonomski fakultet Podgorica
 • Prof.dr Branislav Mašić, Univerzitet Singidunum
 • Prof.dr Dejan Erić, Fakultet za Uslužni biznis FABUS, Novi Sad
 • Prof.dr Milenko Dostić, EF Sarajevo
 • Prof.dr Simić Milić, EF Sarajevo
 • Prof.dr Malinić Slobodan, EF Kragujevac
 • Prof.dr Mihajlo Velimirović, Pravni fakultet I.Sarajevo
 • Prof.dr Branislav Pelević, EF Beograd
 • Prof. dr Marko Šarčević Ekonomski fakultet I. Sarajevo
 • Prof.dr Jovan Dušanić Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Vujo Vukmirica EF Banja Luka
 • Prof.dr Ljubomir Šibalija, Fakultet za proizvodnju i menadžment
 • Prof.dr Stevan Stević, Ekonomski fakultet Brčko
 • Prof.dr Nedeljko Tica, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 • Prof.dr Mirko Puljić, Ekonomski fakultet Sarajevo
 • Prof.dr Zoran Milašinović, Građevinski fakultet Sarajevo
 • Prof.dr Mitar Perušić, Tehnološki fakultet, Zvornik
 • Prof.dr Galina Ognjenov, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Miodrag Zec, Filozofski fakultet Beograd
 • Prof.dr Mirjana Gligorijević, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr Ilija Rosić, Ekonomski fakultet Kragujevac
 • Prof.dr. Miroslav Đorđević, Ekonomski fakultet Kargujevac
 • Prof.dr. Laslo Josip, Ekonomski fakultet Sarajevo
 • Prof.dr. Slobodan Malinić, Ekonomski fakultet Kragujevac
 • Prof.dr. Branko Rakita, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr. Božidar Raičević, Ekonomski fakultet Beograd
 • Prof.dr. Perica Macura, Ekonomski fakultet Banjaluka
 • Prof.dr. Rade Ivanković, Fakultet za proizvodnju i menadžment
 • Prof.dr.Slobodan Đorđić, Ekonomski fakultet Banjaluka
 • Prof.dr. Spasoje Tuševljak, Fakultet za spoljnu trgovinu Bijeljina
 • Prof.dr Dijana Bajalović Marković, Pravni fakultet I.Sarajevo
 • Dr Slavko Ždrale, Klinički centar Kasindo
 • Doc.dr Aleksandar Stojanović, Ekonomski fakultet I. Sarajevo

Služba za postdiplomski studij

Poslednje ažurirano četvrtak, 15 april 2021 10:41