Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Upis studenata Pravila upisa i pohađanja prvog ciklusa studija
Pravila upisa i pohađanja prvog ciklusa studija Štampa El. pošta
ponedeljak, 11 maj 2009 18:07

Upis u prvu godinu studija

Upis na prvu godinu prvog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta vrši se na osnovu uspjeha u četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i na osnovu rezultata na kvalifikacionom ispitu (kriterije i uslove polaganja kvalifikacionog ispita donosi Senat Univerziteta na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća fakulteta, prije početka svake školske godine). Ti uslovi su precizirani u konkursu koji se objavljuje u maju tekuće godine za narednu školsku godinu u svim javnim sredstvima informisanja («Glas Srpski», RTRS, Radio Republike Srpske i sl.), kao i na internet stranici fakulteta http://www.ekofis.ues.rs.ba

Pravo učešća na konkursu imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu i to :

  • Državljani BiH (RS i FBiH) , Srbije i Crne Gore;
  • Stranci i domaća lica koja su srednjoškolsko obrazovanje završili u inostranstvu, i stečenu diplomu nostrifikovali u RS;

Upis studija obavlja se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Univerzitet u rokovima utvrđenim zakonom.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uslovima kao i državljani BiH. Strani državljani su obavezni uplatiti školarinu ili dio školarine ili mogu biti oslobođeni plaćanja školarine o čemu odluku donose nadležni državni organi Republike Srpske ili Senat Univerziteta.

Strani državljani i lica koja su srednjoškolsko obrazovanje stekla u inostranstvu dužna su priložiti dokument o izvršenoj nostrifikaciji inostranog svjedočanstva. Na osnovu ovog dokumenta vrši se upis tih lica u prvu godinu studija i to najkasnije do 01. oktobra tekuće godine.

Svi prijavljeni kandidati za upis polažu kvalifikacioni ispit iz Opšte kulture.

Redoslijed kandidata utvrđuje Komisija za upis koju je imenovao dekan. Ovaj redoslijed se utvrđuje na osnovu opšteg uspjeha postignutog u četverogodišnjoj srednjoj školi i rezultata postignutog na kvalifikacionom ispitu.

Kandidati koji su u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu ili drugim Univerzitetima srodnih studija studirali po nastavnom planu i programu prije uvođenja ECTS bodova ili su završili osnovne akademske studije po ECTS sistemu na drugim Univerzitetima iz srodnih oblasti, mogu zahtijevati da im se izvrši vrednovanje navedenih studija i ostvarenih rezultata studiranja u ekvivalentan broj ECTS bodova prema nastavnom planu i programu fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Fakultet svim upisanim studentima izdaje indeks – studentsku knjižicu, kojom se dokazuje studentski status.

Upis nove studijske godine i obnova studijske godine

Student koji u toku godine nije skupio 60 ESTS bodova potrebnih za upis naredne školske godine i kome je preostalo do 20 ECTS bodova potrebnih za upis tj ne više od tri predmeta studijskog programa upisane godine odnosno semestra, može upisati školsku godinu uz obavezu da u prvom ispitnom roku naredne školske godine položi preostale ispite i sakupi potreban broj ESTS bodova. Ukoliko student ne položi ispit u datom roku i ne sakupi potrebnih 60 ESTS bodova gubi pravo na prisustvovanje nastavi iz naredne školske godine.

Student koji je uslovno upisao narednu školsku godinu može slušati predmete i prisustvovati vježbama iz praktične nastave prema planu i programu studijske godine.

Student koji je izgubio pravo na prisustvovanje nastavi iz naredne školske godine upisuje ponovo školsku godinu u kojoj nije izvršio obavezu od 60 ESTS bodova i stiče pravo na ispitne rokove za polaganje preostalog ispita.

Student koji obnovi upis u istu godinu studija, snosi troškove studija srazmjerno broju nepoloženih ispita.

Student koji obnavlja godinu plaćajući troškove studija, u slučaju da položi sve ispite u godini studija koju obnavlja do 31. oktobra, ima pravo da se upiše u narednu godinu studija bez plaćanja u okviru broja studenata koji se finansiraju iz Budžeta RS. Komisija koju oformi dekan Fakulteta utvrđuje redoslijed studenata prema uspjehu koji je postigao student na ispitima u godini studija koju je student obnavljao.

Na lični zahtjev Vijeća organizacionih jedinica mogu studentu odobriti fakultativno slušanje nekih predmeta, ukoliko ocijeni da za to postoje organizacione mogućnosti.

U slučaju izmjene sadržaja studijskog programa, student koji ponavlja godinu, obavezan je da prihvati nastale izmjene.

Pravo na upis u narednu godinu studija bez plaćanja u okviru broja studenata koji se finansiraju iz budžeta RS imaju i redovni samofinansirajući studenti koji do 31. oktobra polože sve ispite iz godine koju su upisali.

Studiranje na Fakultetu uz plaćanje troškova studija nije vremenski ograničeno.


Upis i ovjera semestra

Redovni studenti mogu upisati naredni semestar pod uslovom da su redovno prisustvovali predavanjima i vježbama, što se potvrđuje potpisom predmetnog nastavnika u indeksu. Redovni studenti mogu u toku jednog semestra imati najviše 20% opravdanih izostanaka sa predavanja i vježbi, što ocjenjuje nastavnik prilikom davanja potpisa.

Na kraju semestra i studijske godine ovjerava se indeks studenta. Ovjerom zimskog semestra redovni studenti stiču pravo da pohađaju nastavu u ljetnom semestru.

 

Predavanja i vježbe

Studenti su dužni da pohađaju predavanja i vježbe iz predmeta na godini studija koju redovno upisuju. Od školske 2004/2005 Ekonomski faklultet se uključio u Bolonjski proces, što znači, posebno vrednovanje i ocjenjivanje znanja studenata kako na ispitu tako i na predavanjima. Naime, studentima se daje mogućnost za polaganje ispita putem testova u okviru predavanja i vježbi u toku semestra pod uslovom da ispune određenu normu i broj bodova na pojedinačnom testu.

Rad i znanje studenta prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na završnom ispitu. Evidenciju ocjenjivanja vodi stručna služba fakulteta/akademije. Predmetni nastavnik obavezan je da na prvom času nastave upozna studenta sa oblicima praćenja rada, terminima provjere znanja, karakterom i sadržinom završnog ispita, strukturom ukupnog broja poena i načinom formiranja ocjene. Studentu se dodjeljuju poeni za svaki izdvojeni oblik provjere rada i ocjene znanja, u skladu sa ECTS pravilima.

Nastavnik je dužan da javno saopšti studentima rezultate o broju osvojenih poena nakon svake provjere, kao i ukupan broj poena koje je student postigao od početka nastave. U strukturi ukupnog broja poena, najmanje 50% mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere znanja u toku trajanja nastave. Na zahtjev studenta nastavnik je dužan da detaljno obrazloži ocjenu njegovog rada.   U okviru trajanja nastavnog procesa u toku svakog semestra (15 sedmica nastave) mogu se organizovati redovne provjere i vanredna provjera znanja u vidu: testova, kvizova, diktata, konverzacije i najmanje dva kolokvija.

Studenti su obavezni prisustvovati svim provjerama znanja. Provjere znanja studenata su javne. Provjere na svim oblicima znanja prihvatiće se kao kumulativni ispit, ukoliko je postignuti rezultat pozitivan, nakon svake pojedinačne provjere i iznosi najmanje 51% u ukupnoj vrijednosti od 100% predviđenog i/ili traženog ukupnog fonda znanja i vještina.

Vijeće fakulteta/akademije, svojim aktima, utvrđuje bliža pravila studiranja i specifičnosti za predmete i dodatne uslove koje student mora ispuniti kao uslov za pohađanje predavanja i polaganje ispita iz pojedinih predmeta u tekućoj studijskoj godini.

Prelazak sa drugih Fakulteta

Student koji položi najmanje tri ispita na drugom Fakultetu (državnom) može podnijeti pisani zahtjev za prelazak na Ekonomski fakultet. Zahtjev se podnosi dekanu Fakulteta na početku zimskog semestra. Izuzetno se zahtjev za prelazak može podijeti i u ljetnom semestru, ali se onda podnosi Vijeću Fakulteta.

Ako se zahtjev studenta riješi pozitivno, provodi se postupak priznavanja položenih ispita. Nakon provedenog postupka i priznavanja ispita student se upisuje u odgovarajuću godinu studija.

Nastavak studija

Kandidat sa završenim prvim stepenom studija ili višom školom može nastaviti studij na Ekonomskom fakultetu. Nastavak studija se odobrava nakon provedenog postupka priznavanja svih položenih ispita.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 22 novembar 2021 13:55
 

Online:

Imamo 42 gostiju na mreži