Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Upis studenata Konkurs za upis studenata u akademskoj 2021/22. godini
Konkurs za upis studenata u akademskoj 2021/22. godini Štampa El. pošta
srijeda, 09 jun 2021 07:07

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1388/21 od 06.05.2021. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-С-150-XVII/21 od 27.05.2021. godine, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Prvi ciklus studija:

 • Ekonomski fakultet Pale 150 studenata

Budžet Sufinansiranje Strani državljani Vanredni
SP Ekonomija 78 0 2 10
SP Turizam i hotelijerstvo 48 0 2 10

PRIJAVNI OBRAZAC SP EKONOMIJA (popuniti osjenčena polja)

PRIJAVNI OBRAZAC SP TURIZAM I HOTELIJERSVO (popuniti osjenčena polja)

Podrška na telefon 057/226-651 lokali 104  ili Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

*  *  *

Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidati koji konkurišu na upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrdjuje se na osnovu:

 • opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (prosječna ocjena kao uspjeh iz svih pojedinačnih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena predmeta četvorogodišnje srednje škole (zbir svi ocjena podjeli za brojem ocjena) množi sa brojem 10 (deset).

Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.

PRIJEMNI ISPIT

Test opšteg znanja iz ekonomije (oba studijska programa). Test će se sastojati od 25 pitanja i radiće se 60 minuta. Test na polaganju prijemnog ispita će sadržavati pitanja iz Informatora. Svako pitanje sadrži tri ili četiri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Na pitanje se odgovara zaokruživanjem slova ispred odgovora. Dozvoljeno je zaokružiti samo jedan odgovor. Svaki tačan odgovor nosi 2 poena.

Informacija na: upis.ekofis.ues.rs.ba

E-testovi i Informator

Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrdjivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta u saradnji sa centralnom komisijom za upis na studijske programe univerziteta.

Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi.

U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Ukoliko broj primlјenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Sl.glasnik RS“ broj 84/14 i 38/17) navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1388/21 od 06.05.2021. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2021/2022. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu s odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

UPISNI ROKOVI

Prvi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 21.06.2021. godine, a završava 25.06.2021. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
(2) polaganje prijemnog ispita obaviće se 28.06.2021. godine sa početkom u 9,00 časova
(3) objavljivanje rezultata konkursa je 30.06.2021. godine do 14,00 časova;
(4) upis primljenih kandidata počinje 05.07.2021. godine, a završava se 09.07.2021.godine;

Drugi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA organizovaće organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema slјedećim terminima:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 30.08.2021. godine, a završava 03.09.2021. godine;
(2) polaganje prijemnog ispita je 06.09.2021. godine sa početkom u 9,00 časova na svim članicama visokoškolske ustanove;
(3) objavljivanje rezultata konkursa je do 08.09.2021. godine do 14,00 časova;
(4) upis primljenih kandidata počinje 13.09.2021. godine, a završava 17.09.2021. godine.

DRUGI CIKLUS STUDIJA

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 21.06.2021. godine do 22.10.2021. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 25. 10. 2021. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa  26. 10. 2021. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata na drugom i trećem ciklusu studija počinje 27. 10. 2021. godine i završava se 29. 10. 2021. godine.


Budžet
Strani državljani
Vanredni
Finasije 8 1 2
Poslovno upravljanje 8 1 2
Makroekonomija, reforme i biznis 8 1 2
Kvantitativna ekonomija 6
1 2
Ekonomski razvoj BiH 8 1 2
Turizam i hotelijerstvo 10 1 2

* * *

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš). Pored toga, na prijemni ispit je neophodno ponijeti zaštitnu masku.

Prilikom prijave na prijemni ispit, kandidat je dužan podnijeti prijavu (popunjava na fakultetu) i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,
 5. ljekarsko uvjerenje (ovo uvjerenje se donosi prilikom upisa poslije prijemnog ispita)

PRIJAVNI OBRAZAC SP EKONOMIJA (popuniti osjenčena polja)

PRIJAVNI OBRAZAC SP TURIZAM I HOTELIJERSVO (popuniti osjenčena polja)

*  *  *

Komisija za upis studenata organizacione jedinice univerziteta dužna je da centralnoj komisiji za upis dostavi konačan izvještaj o rezultatima upisa studenata na studijske programe odgovarajuće jedinice u roku od 24 časa nakon formiranja rang-liste.

Centralna komisija za upis dostavlja Senatu Univerziteta jedinstveni izvještaj za upis na nivou univerziteta.

Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang-listi plasira u okviru broja utvrdjenog konkursom za upis. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predvidjenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.

Ukoliko se kandidat nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom utvrdjen za upis ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja sadržati i nalaz psihologa.

Rang-lista objavljuje se na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Dekanu fakulteta, u roku od 24 časova od objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

Odluka po prigovoru donijeće se u roku od 48 časova za prvi ciklus i 72 časa za drugi ciklus od podnošenja prigovora i saopštava se podnosiocu prigovora i objavljuje na oglasnoj tabli organizacione jedinice univerziteta.

ZVANJE PO ZAVRŠETKU STUDIJA

 • diplomirani ekonomista 240 ECTS
 • diplomirani ekonommista za turizam i hotelijerstvo 240 ECTS
 • master ekonomije 300 ECTS

VISINA ŠKOLARINE

Visina školarine za vanredne studente prvog ciklusa studija na svim studijskim programima iznosi 880 KM.

Ekonomski fakultet Pale
Poslednje ažurirano četvrtak, 10 jun 2021 13:57
 

Online:

Imamo 43 gostiju na mreži