Istorijat - History Štampa

Naš Grad: od Sarajeva do Istočnog Sarajeva

Imajući u vidu činjenicu da Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu baštini najbolju tradiciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kao i opšteprihvaćeni stav da se te tradicije nikada ne smijemo i nećemo odreći, u ovom poglavlju navodimo najvažnije istorijske podatke o Sarajevu i Istočnom Sarajevu, gradovima u kojima smo nastali, živjeli i radili.

Sarajevo

Naziv grada Sarajeva potiče od turske riječi “saraj” (vladarov dvor). Prije turskih osvajanja na područiju današnjeg grada nije postojalo nijedno veće i značajnije naselje. Iz rimskog doba na području današnje opštine Ilidža ostalo je zabilježeno postojanje kolonije “Aquae Sulfarea”, čije ime svjedoči da su Rimljani znali za ljekovita svojstva mineralnih voda ovog kraja.

Za godinu osnivanja Sarajeva obično se uzima 1461., kada je tadašnji osmanski upravljač Bosne Isa-beg Ishaković pokrenuo izgradnju većeg broja objekata (džamija, tržnica, javnih kupatila, hostela, itd.) koji su od Sarajeva načinili, po tadašnjim standardima, gradsku sredinu. Sarajevo kao regionalni centar Osmanskog carstva svoj vrhunac doživljava polovinom XVII vijeka, kada broji oko 80.000 stanovnika.

Ovaj brzi razvoj grada naglo je prekinut izbijanjem Bečkog rata, u kojem je Osmansko carstvo doživjelo poraz i tokom kojeg je princ Eugen Savojski osvojio grad. Od tada pa do Berlinskog kongresa 1878. godine, na kojem je Austrougarskoj dato pravo upravljanja Bosnom, razvoj grada Sarajeva je stagnirao, kako po broju stanovnika tako i po regionalnom značaju, posebno nakon što je sjedište osmanske uprave iz Sarajeva izmješteno u travnik.

Dolaskom Austrougarske počinje ubrzan razvoj svih gradskih sredina u BiH, posebno Sarajeva, u kojem je izgrađen veći broj objekata u takozvanom viktorijanskom stilu, vladajućem u Evropi toga doba. ti objekti (Vijećnica, Zemaljski muzej, katedrala, itd.) i danas čine jezgro grada. O razvoju grada svjedoči i rast broja stanovnika. tako je 1879. godine, na prvom popisu stanovništva kojeg je provela Austrougarska, Sarajevo imalo svega 21.377 stanovnika, dok je po posljednjem popisu iz tog perioda (1910. godine) imalo 51.919 stanovnika.

Istoriju Sarajeva ovog vremena obilježio je i čuveni Sarajevski atentat, događaj koji se desio o Vidovdanu, 28. juna 1914. godine, kada su članovi organizacije “Mlada Bosna” ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda, austrougarskog prestolonasljednika. Atentat je izvršio Gavrilo Princip, što je Austrougarska iskoristila kao povod da objavi rat Srbiji. U taj rat umiješale su se Njemačka na strani Austrougarske i Rusija na strani Srbije, čime je započeo Prvi svjetski rat.

Sarajevo nastavlja svoj razvoj i između dva svjetska rata kao središte Drinske banovine. Prema popisu iz 1931. godine u Sarajevu je živjelo 78.173 stanovnika, od kojih su hrišćani činili 52,9%, muslimani 37,9%, a Jevreji 9,7% stanovništva.

Nakon Drugog svjetskog rata, Sarajevo, kao i drugi veći gradovi u SFRJ, doživljava procvat potaknut industrijalizacijom zemlje, za čije potrebe veliki broj građana prelazi da živi sa sela u gradove. U tom periodu Sarajevo dobija srukturu kakvu, manje-više, ima i danas. Najistočniji dio grada je i najstariji i odlikuje ga veći broj objekata iz osmanskog perioda. Centralni dio grada nosi pečat austrougarske vladavine, dok zapadnim dijelom grada (Novo Sarajevo) dominiraju komunistički stambeni blokovi.

Iz perioda do izbijanja tragičnih ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije treba izdvojiti činjenicu da je Sarajevo od 8. do 19. februara 1984. godine bilo domaćin XIV Zimskih olimpijskih igara, najvećeg sportskog događaja koji je ikada organizovan na teritoriji BiH. Na toj olimpijadi, koja se smatra jednom od najuspješnijih u istoriji olimpijskih igara, učestvovalo je 1272 sportista iz 49 zemalja svijeta.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine, u užem gradskom području živjelo je 429.672 stanovnika, a u širem 527.049. Nacionalna struktura stanovništva se promijenila u korist muslimana, koji su 1991. godine činili skoro polovinu stanovništa grada (49,2%). Srba je bilo 29,8%, Jugoslovena 10,7%, a Hrvata 6,6%.

Istočno Sarajevo

Izbijanjem tragičnog građanskog rata u BiH, grad Sarajevo biva podijeljen na srpske i muslimanske kvartove i opštine. Srbi su tokom rata uspješno odbranili Grbavicu, Ilidžu, Nedžariće i Lukavicu, kao i prigradska naselja i opštine Ilijaš, Rajlovac, Vogošću i Hadžiće.

U periodu građanskog rata opština Pale bila je prijestonica Republike Srpske, u kojoj su se nalazila sjedišta svih republičkih institucija. Istovremeno, u srpskim gradskim opštinama tokom 1992. godine organizuje se lokalna civilna vlast, iz koje će, udruživanjem tih opština, nastati grad Srpsko Sarajevo, danas Istočno Sarajevo.

Dejtonskim mirovnim sporazumom veći dio odbranjenih srpskih teritorija na području Sarajeva pripao je, nažalost, Federaciji BiH. Sa tih teritorija u periodu od novembra 1995. do marta 1996. godine iselilo se više od 100 000 Srba, koji su na taj način podnijeli ogromnu žrtvu za opstanak i budućnost Republike Srpske.

Nakon završetka građanskog rata, grad Istočno Sarajevo ubrzano se razvija. Grad danas čini šest opština - Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Sokolac i trnovo. Procijenjeni broj stanovnika u ovih šest opština je oko 90000 (tačan broj će se znati nakon objavljivanja rezultata popisa krajem 2013. godine). U Istočnom Sarajevu, koje predstavlja administrativni, politički, privredni, obrazovni i kulturni centar sarajevsko-romanijske regije, danas je sjedište više značajnih zajedničkih, republičkih i gradskih institucija.

 

 

Our town: from Sarajevo to East Sarajevo

Given the fact that the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, inherits the best tradition of the Faculty of Economics in Sarajevo, and the generally accepted view that we must not and will not give up that tradition, this chapter ofers the most important historical information about Sarajevo and East Sarajevo, the cities in which we have existed, lived and worked.

Sarajevo

Te name of Sarajevo comes from the Turkish word “saray” (Ruler’s Palace). Before the Turkish conquest there had been no signifcant settlement in the territory of the present-day town. It was recorded that the “Aquae Sulfarea”, a colony from Roman times, existed in the area of today’s Ilidža, and its name indicates that the Romans knew of the healing properties of mineral waters of this region.

Te year 1461 is normally taken as the year of establishment of Sarajevo, when the then Ottoman governor of Bosnia Isa Bey Ishaković initiated the construction of several buildings (mosques, markets, public baths, hostels, etc.) that had made Sarajevo the urban space, according to the standards of the time. Sarajevo as a regional center of the Ottoman Empire reached its climax in mid-seventeenth century, when it had about 80,000 inhabitants.

Te rapid development of the town was suddenly interrupted by the outbreak of Vienna War, in which the Ottoman Empire was defeated and during which the Prince Eugene of Savoy conquered the city. Since then to the Congress of Berlin in 1878, when Austro-Hungarian Empire was given the right to govern Bosnia, the development of the city of Sarajevo had stagnated in terms of population and the regional importance, especially afer the seat of the Ottoman Government was transferred from Sarajevo to Travnik.

Upon arrival of the Austro-Hungarians, all urban areas in BiH began to develop, especially Sarajevo, where a number of buildings were built in the so-called Victorian-style prevailing in Europe at the time. Tese buildings (City Hall, National Museum, Cathedral, etc.) still form the city core. Te growth of number of population also witnesses about the development of the town. Te frst census conducted by the Austria-Hungarians in 1879 showed that Sarajevo had only 21,377 inhabitants, whereas afer the last census from that time (in 1910) it had 51,919 inhabitants.

One of the events in the modern history of Sarajevo is the famous Sarajevo assassination, which took place on St.Vitus Day, 28 June 1914, when the members of the “Young Bosnia” organization killed Archduke Franz Ferdinand, the Austro-Hungarian heir to the throne. Te assassination was committed by Gavrilo Princip, and the Austro-Hungarians used it as a pretext to declare war on Serbia. Germany got involved in the war on the side of Austro-Hungarians and Russia sided with Serbia, which triggered the First World War.

Sarajevo continued its development between the wars as the center of the Drina Province. According to the census from 1931, Sarajevo had 78,173 inhabitants, of whom the Christians accounted for 52.9 %, Muslim for 37.9 %, and Jews for 9.7% of the population.

Afer World War II, Sarajevo and other cities in the former Yugoslavia, experienced a boom fueled by the industrialization of the country, when a large number of people lef villages to become workers in cities. During this period, Sarajevo got the present structure, more or less. Te easternmost part of the city is the oldest one, characterized by a number of buildings from the Ottoman period. Te central part of the city bears the imprint of the Austro-Hungarian rule, while the western part of the city (Novo Sarajevo) is dominated by the communist apartment blocks.

It should be pointed out that in the period before the outbreak of the tragic confict in the former Yugoslavia, Sarajevo hosted the XIV Olympic Winter Games from 8 to 19 February 1984, which still is the biggest sporting event ever organized in the territory of Bosnia and Herzegovina. Te XIV Olympic Winter Games with 1,272 athletes from 49 countries are considered one of the most successful in the history of the Olympic Games.

According to the last census from 1991, the city area had 429,672 inhabitants, and the wider area had 527,049 inhabitants. Te ethnic structure of the population has changed in favor of the Muslims, who in 1991 made up nearly half of the population (49.2 %). Serbs accounted for 29.8%, Yugoslavs for 10.7% and Croats for 6.6% of the population.

East Sarajevo

Upon the outbreak of the tragic civil war in Bosnia and Herzegovina, the City of Sarajevo gets split into Serb and Muslim quarters and municipalities. During the war, Serbs successfully defended Grbavica, Ilidža, Nedžarići and Lukavica and suburbs and municipalities of Ilijaš, Rajlovac, Vogošća and Hadžići.

In the period of the Civil War the Municipality of Pale was the capital of the Republic of Srpska and the seat of all government institutions.

At the same time, in 1992, the Serb city municipalities organized the local civil authorities which would join together forming the City of Srpsko Sarajevo, or East Sarajevo as it is called now.

By the Dayton Peace Agreement, most part of the defended Serb territories around Sarajevo belonged, unfortunately, to the Federation of Bosnia and Herzegovina. More than 100,000 Serbs moved out from these territories from November 1995 to March 1996, thus making a tremendous sacrifce for the survival and future of the Republic of Srpska.

Afer the end of the Civil War, the town of East Sarajevo has been rapidly developing. Te town now includes six municipalities - Pale, East Novo Sarajevo, East Ilidža, East Stari Grad, Sokolac and Trnovo. Te estimated population of the six municipalities is about 90,000 (the exact number will be known afer the publication of the census results by the end of 2013). East Sarajevo, which is the administrative, political, economic, educational and cultural center of the Sarajevo-Romanija region, is today the seat of several important common, national and city institutions.

Istorijat Univerziteta u Sarajevu

U predvečerje Drugog svjetskog rata, 1940. godine, u Sarajevu je, pod okriljem Univerziteta u Beogradu, osnovan Poljoprivredno-šumarski fakultet, kao prva svjetovna visokoškolska institucija u glavnom gradu BiH. Nastanak drugih sarajevskih fakulteta, koji će ući u sastav Univerziteta u Sarajevu, kao i razvoj visokog obrazovanja veže se za prvih nekoliko godina iza Drugog svjetskog rata. tako će već 1946. godine u Sarajevu biti osnovan Pravni fakultet, Viša pedagoška škola i Medicinski fakultet, a tri godine kasnije, 1949. godine, i tehnološki fakultet.

Iste, 1949, godine osnovan je Univerzitet u Sarajevu, koji je s radom počeo 2. decembra, kada je za prvog rektora imenovan prof. dr Vaso Butozan. taj izuzetni profesor, naučnik i čovjek, čije ime danas nosi Veterinarski institut Republike Srpske u Banjaluci, ostaće upamćen kao ličnost koja je dala nemjerljiv doprinos razvoju Univerziteta u Sarajevu, ali i visokog obrazovanja i nauke na ovim prostorima.

Prof. dr Vaso Butozan, prvi Rektor

Vaso Butozan je rođen 5. decembra 1902. u Starčevu, mjestu u blizini Pančeva, u kojem je završio osnovnu i srednju školu. Kao izuzetno nadaren student već 1931. godine doktorirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je radio kao redovni profesor. Pred Drugi svjetski rat postao je član KPJ, a u ratu je aktivno učestvovao u antifašističkoj borbi. Poslije rata je postao prvi rektor Univerziteta u Sarajevu, te prvi predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Bio je ministar poljoprivrede i ministar nauke i kulture u Republičkom izvršnom vijeću BiH. Kao član stalne komisije Svjetske veterinarske organizacije i Svjetske organizacije za zdravlje životinja, prof. dr Vaso Butozan imao je status svjetski priznatog naučnika.

History of the University of Sarajevo

On the eve of World War II in 1940, the Faculty of Agriculture and Forestry was founded in Sarajevo under the auspices of the University of Belgrade, as the frst secular institution of higher education in the capital city of Bosnia and Herzegovina. Te emergence of other faculties of Sarajevo, which would become part of the University of Sarajevo, and the development of higher education are linked to the frst few years afer World War II. Back in 1946, the Faculty of Law, the Teacher Training College and the Faculty of Medicine were established in Sarajevo, and the Faculty of Technology three years later, in 1949.

The University of Sarajevo was founded also in 1949, and it began operating on 2 December, when Professor Vaso Butozan, PhD, was appointed the frst rector. Tis exceptional teacher, scholar and a man (the Veterinary Institute of the Republic of Srpska in Banja Luka bears his name today), will be remembered as a person who made an immeasurable contribution to the development of the University of Sarajevo, as well as to the higher education and science in these areas.

Vaso Butozan, PhD, the Firts Rector

Vaso Butozan was born 5 December 1902 in Starčevo, a village near Pančevo, where he completed his primary and secondary education. He was a highly gifed student and in 1931 he received his doctorate degree at the Zagreb Faculty of Veterinary Medicine, where he worked as a full professor. Before the Second World War he joined the Communist Party and was actively involved in the anti-fascist struggle during the war. Afer the war, he became the frst rector of the University of Sarajevo and the frst president of the Academy of Arts and Sciences of Bosnia and Herzegovina. He was the Minister of Agriculture and Minister of Science and Culture in the BiH Republic Executive Council. As a member of the Standing Committee of the World Veterinary Organization and the World Organization for Animal Health, Professor Vaso Butozan, PhD had the status of a world-renowned scientist.

Istorijat Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Ekonomski fakultet u Sarajevu osnovan je 1952. godine uredbom tadašnje Vlade Narodne Republike BiH. Fakultet, koji je bio smješten u zgradi Pravosudne palate, na adresi Obala vojvode Stepe 7/III, s radom je počeo školske 1952/53. godine.

Za prvog dekana Ekonomskog fakulteta u Sarajevu imenovan je prof. Vojislav Rakić. Vrijedi istaći imena nastavnika i saradnika koji su te 1952/53. godine činili nastavni kolegijum:

 1. Vojislav Rakić, vanredni profesor
 2. dr Gojko Polovina, vanredni profesor
 3. Dušan Lopandić, vanredni profesor
 4. dr Dušan Jagodić, asistent
 5. dr Vojislav Zeremski, asistent
 6. Dragoljub Mitrović, asistent
 7. Uroš Vidović, docent
 8. Ljubomir Bošković, nastavnik predvojničke obuke
 9. Milan Sušić, nastavnik predvojničke obuke

Bio je to početak praćen teškoćama, malim brojem nastavnika i saradnika, nedostatkom prostora i relativno malim brojem studenata, čiji broj u prvih deset godina postojanja fakulteta na sve četiri godine nije bio veći od osam stotina.

Prvi student koji je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu bio je Miloš Blažić, koji je studije završio 13. marta 1957. godine. Blažić, koji je na prostoru bivše Jugoslavije ostao upamćen kao predavač statistike, umro je 2008. godine kao redovni profesor Ekonomskog fakulteta u penziji.

U teškim uslovima poslijeratne obnove bivše Jugoslavije, Ekonomski fakultet u Sarajevu ipak se u svakom pogledu razvija, posebno nakon preseljenja u zgradu Sarajevske bogoslovije (trg Oslobođenja 1), koja je 1960. godine nacionalizovana, odnosno oduzeta Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Već naredne, 1961, godine pod okriljem Ekonomskog fakulteta u Sarajevu otvaraju se i četiri centra za vanredno studiranje – u Banjaluci, Mostaru, tuzli i u Zenici. Ovi centri ugašeni su tri godine kasnije, ali se 1971. godine u Mostaru ponovo otvara odjeljenje koje 1975. godine prerasta u Ekonomski fakultet u Mostaru. Iste, 1975. godine, osnovan je i Ekonomski fakultet u Banjaluci. Zahvaljujući pomenutim odjeljenjima, znatno je porastao i broj studenata.

Početkom 70–tih godina prošlog vijeka u jednoj školskoj godini Ekonomski fakultet u Sarajevu upisao je 4100 studenata, dok je ukupan broj studenata u to vrijeme bio i veći od 7000.

Godine 1971. osnovan je i Institut Ekonomskog fakulteta, koji će 1974. godine postati samostalna institucija.

Godine 1985. Ekonomskom fakultetu pripojena je i Viša ekonomsko-komercijalna škola.

History of the Faculty of Economics in Sarajevo

The Faculty of Economics was established in 1952 by the decree of the Government of the People’s Republic of Bos­nia and Herzegovina. The Faculty was located in the build­ing of the Palace of Justice at Obala vojvode Stepe 7/III and started to operate in the academic year 1952/53.

Professor Vojislav Rakić was appointed the frst dean of the Faculty of Economics in Sarajevo. It is worth noting the names of the teachers and teaching associates who made up the teaching staf in 1952/53:

 1. Vojislav Rakić , Full Professor
 2. Gojko Polovina, PhD, Associate Professor
 3. Dušan Lopandić, Associate Professor
 4. Dušan Jagodić, PhD, Assistant
 5. Vojislav Zeremski, PhD, Assistant
 6. Dragoljub Mitrović, Assistant
 7. Uroš Vidović, Assistant Professor
 8. Ljubomir Bošković, Teacher of Military Pre-Service Training
 9. Milan Sušić, Teacher of Military Pre-Service Training

It was the beginning followed by difculties, a small num­ber of teachers and teaching associates, lack of space and a relatively small number of students, whose number in the frst ten years of the Faculty existence did not exceed eight hundred students at all four years of study.

Te frst student to graduate from the Faculty of Economics in Sarajevo was Miloš Blažić, who completed his studies on 13 March 1957. Miloš Blažić, who would be remembered as a famous lecturer in statistics in the former Yugoslavia, died in 2008 as Full Professor of Economics, in retirement.

Despite the harsh conditions of post-war reconstruction of the former Yugoslavia, the Faculty of Economics was developing in every way, especially afer moving into the building of Sarajevo Orthodox Seminary (Trg Oslobodjenja 1), which was nationalized and seized from the Serbian Orthodox Church in 1960.

Te following year, in 1961, four centers for part-time studies opened their doors in Banja Luka, Mostar, Tuzla and Zenica under the auspices of the Faculty of Economics in Sarajevo. Te centers were shut down three years later, but in 1971 the department in Mostar was re-established and transformed into the Faculty of Economics in Mostar in 1975. Te Faculty of Economics in Banja Luka was es­tablished the same year, in 1975. Te number of students signifcantly increased owing to operation of the above mentioned departments.

In early 70-ies of the last century, there were 4.100 students in one academic year enrolled at the Faculty of Economics in Sarajevo, whereas the total number of students at that time was more than 7,000.

Te Institute of Economics was founded in 1971 and it would become an independent institution in 1974.

In 1985, the Economic and Commercial College was at­tached to the Faculty of Economics.

Poslednje ažurirano petak, 05 jun 2020 10:00