Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije Alumni Magistri ekonomskih nauka
Magistri ekonomskih nauka Štampa El. pošta
četvrtak, 14 maj 2009 14:10

Magistri ekonomskih nauka od obnove rada Ekonomskog fakulteta 1993. godine na lokaciji u Palama.

Ime i prezime kandidata / Datum odbrane / Mentor (komentor) / Tema

 1. Mr Branko Tešanović / 27.05.1996. godine / Prof. dr Manojlo Babić / "Projektovanje optimalnog modela organizacije proizvodnje hljeba u velikim garnizonima"
 2. Mr Milena Vuković / 05.01.1998. godine / Prof. dr Branko Đerić / "Mjesto teorije ekonomske politike u savremenoj makroekonomiji"
 3. Mr Dragan Mihić / 27.11.1999. godine / Prof. dr Branko Đerić / "Prestrukturiranje privrede i procjena vrijednosti preduzeća"
 4. Mr Ranko Šakota / 04.03.2000. godine / Prof. dr Jovan Rodić / "Značaj revizije računovodstvenih izvještaja i internacionalizacija revizorske regulative"
 5. Mr Milorad Ivanović / 12.06.2000. godine / Prof. dr Branislav Mašić / "Planiranje kao komponenta strategijskog upravljanja preduzećem"
 6. Mr Ranko Šaran / 21.12.2000. godine / Prof. dr Novo Plakalović / "Uslovi i ograničenja razvoja finansijskog tržišta kod nas"
 7. Mr Mladenka Benderać / 26.12.2000. godine / Prof. dr Branko Đerić / "Mogućnosti i limiti razvoja Hercegovine"
 8. Mr Slobodan Lukić / 27.04.2001. godine / Prof. dr Radojica Jojić / "Finansijski aspekti javnih preduzeća - na primjeru Telekom Srpske"
 9. Mr Mirče Spasić / 05.07.2001. godine / Prof. dr Rade Kancir / "Sistem planiranja u funkciji upravljanja razvojem poslovnih sistema"
 10. Mr Vidosav Pantić / 19.12.2001. godine / Prof. dr Radovan Kovačević / "Devizni kursevi zemalja u tranziciji, iskustva i politika"
 11. Mr Radmila Čičković / 13.04.2002. godine / Prof. dr Novo Plakalović / "Osnovne pouke i iskustva bankarskih reformi u zemljama u tranziciji"
 12. Mr Nebojša Matić / 13.04.2002. godine / Prof. dr Branko Đerić / "Razvoj farmaceutske industrije i njegov uticaj na finansijsku stabilizaciju privrede Republike Srpske i Bosne i Hercegovine"
 13. Mr Nešo Borovčanin / 19.07.2002. godine / Prof. dr Jovan Rodić / "Upravljanje izvorima finansiranja preduzeća i portfeljom hartija od vrijednosti"
 14. Mr Zoran Mastilo / 18.12.2003. godine / Prof.dr Vaso Dragović / "Pravci reforme sistema zdrastvenog osiguranja u Republici Srpskoj"
 15. Mr Tihomir Spremo / 20.12.2003. godine / Prof.dr Jovan Todorović / "Preduzetni i makroekonomski izazovi tranzicije privrede u Republici Srpskoj"
 16. Mr Nebojša Nastić / 25.12.2003. godine / Prof.dr Predrag Jovanović Gavrilović / "Valutni odbor: pretpostavke kapacitet i iskustva zemalja u tranziciji"
 17. Mr Goran Cicović / 08.05.2004. godine / Prof.dr Mile Jović / "Izgrađivanje kanala distribucije na međunarodnom tržištu"
 18. Mr Vladan Nastić / 21.06.2004. godine / Prof.dr Radovan Kovačević / "Institucije za finansiranje izvoznih poslova - svjetska iskustva"
 19. Mr Duško Pejović / 18.09.2004. godine / Prof.dr Mirko Andrić / "Uloga interne kontrole i interne revizije u procesu menadžment odlučivanja"
 20. Mr Milenko Krunić / 27.10.2004. godine / Prof.dr Novo Plakalović / "Preduslovi i limiti za uspješan bankarski menadžment u našim uslovima"
 21. Mr Miroslava Grujić / 18.12.2004. godine / Prof.dr Aleksa Milojević / "Efekti poreza na dodatu vrijednost"
 22. Mr Gospa Radovanović / 18.02.2005. godine / Prof.dr Radomir Božić / "Uticaj troškova zaštite životne sredine na kvalitet ekonomije preduzeća sa osvrtom na Termoelektranu Ugljevik"
 23. Mr Nedeljko Tanasković / 28.02.2005. godine / Prof.dr Branko Đerić / "Poslovna politika banaka u funkciji razvoja Republike Srpske"
 24. Mr Veselinović Sveto / 21.06.2005. godine / Prof.dr Radojica Jojić / "Liderstvo kao determinanta uspješnog menadžmenta"
 25. Mr Ljubo Grković / 24.06.2005. godine / Prof.dr Branko Đerić / "Sredstva masovnog informisanja, prevashodno televizija, kao inspiratori ekonomske politike u tržišnim uslovima"
 26. Mr Đorđe Mačar / 05.07.2005. godine / Prof.dr Milovan Stanišić / "Organizacija računovodstvene funkcije u cilju minimiziranje rizika revizije"
 27. Mr Dragan Kulina / 28.10.2005. godine / Prof.dr Mirko Andrić / "Revizija javnog sektora''
 28. Mr Saša Mitrić / 05.12.2005. godine / Prof.dr Branko Đerić / "Analiza i kreiranje poslovno orjentisanog lokalnog okruženja"
 29. Mr Svjetlana Lučić / 06.12.2005. godine / Prof.dr Jovan Rodić / "Upravljanje rizicima bankarskih plasmana"
 30. Mr Ranko Batinić / 21.02.2006. godine / Prof.dr Branko Đerić / "Privredni potencijal i razvojne mogućnosti Istočne Hercegovine"
 31. Mr Nemanja Todorović / 18.03.2006. godine / Prof.dr Radomir Božić / "Specifičnosti i zadaci interne revizije sa posebnim osvrtom na šumarstvo RS"
 32. Mr Njegoš Pavlović / 20 03.2006. godine / Prof.dr Milivoje Krčmar / "Problemi u funkcionisanju penzijskog osiguranja - sa osvrtom na Republiku Srpsku"
 33. Mr Siniša Obradović / 15.04.2006. godine / Prof.dr Mile Jović / "Internet marketing i savremeno poslovanje"
 34. Mr Biljana Šegrt / 13.06.2006. godine / Prof.dr Branko Đerić / "Ekonomski razvoj lokalnih zajednica i specifičnosti politike oslonca na lokalne snage"
 35. Mr Lazarević Momir / 18.12.2006. godine / Prof.dr Branko Rakita / "Međunarodni menadžment i marketing u funkciji razvojnih potencijala AD Boksit Milići i njegovog okruženja"
 36. Mr Jovan Spaić / 23.12.2006. godine / Prof.dr Rade Kancir / "Savremeni marketing koncept u poslovanju komercijalnih banaka"
 37. Mr Miroslav Mijatović / 24.01.2007. godine / Prof.dr Branko Đerić / "Metodi finansiranja privrednog rasta"
 38. Mr Almir Alihodžić / 26.01.2007. godine / Prof.dr Radovan Kovačević / "Jugoistočna Evropa i perspektive razvoja tržišta kapitala u BiH"
 39. Mr Dragica Gavrilović / 28.03.2007. godine / Prof.dr Radomir Božić / "Postulati,koncepti i standardi revizije finasikih izvještaja"
 40. Mr Slavko Vidaković / 11.07.2007.godine / Prof.dr Radojica Jojić / ''Upravljanje krizom malih i srednjih preduzeća sa posebnim osvrtom na Semberiju''
 41. Mr Slobodan Subotić / 07.06.2007. godine / Prof.dr Novo Plakalović / ''Kreditni rizici i mogućnosti metodologije za njihovo mjerenje i praćenje''
 42. Mr Slaviša Obradović / 12.07.2007. godine / Prof.dr Novo Plakalović / ''Strategija i politika formiranja bankarskog kapitala u RS i BIH''
 43. Mr Slavko Lošić / 06.09.2007. godine / Prof.dr Radomir Božić / ''Stalna sredstva u reviziji finasijskih izvještaja''
 44. Mr Edin Ramić / 12.12.2007. godine / Prof.dr Nedeljko Tica / ''Promocija efikasnog i ekološki održivog agrara u okviru koncepta integralnog ruralnog razvoja''
 45. Mr Mirko Savić / 01.02.2008. godine / Prof.dr Milovan Stanišić / ''Finansijsko izvještavanje i revizija poslovanja banaka u Republici Srpskoj''
 46. Mr Aleksandra Milanović / 06.03.2007. godine / Prof.dr Radomir Božić / ''Kontrola i osiguranje kvaliteta revizije''
 47. Mr Slavica Bodiroga / 15.05.2008. godine / Prof.dr Branko Đerić / ''Informacione tehnologije, E-lanac vrijednosti i regulativna uloge države"
 48. Mr Srđan Lalić / 22.05.2008. godine / Prof.dr Nedeljko Tica / ''Problemi računovodstva multinacionalnih kompanija''
 49. Mr Rajko Lazić / 28.05.2008. godine / Prof.dr Radojica Jojić / ''Ransformacija lokalne zajednice u kreativnu preduzetničku zajednicu''
 50. Mr Ljubiša Ćosić / 30.05.2008. godine / Prof.dr Perica Macura / ''Dimenzije marketinške organizacije u sektoru mikro,malih i srednjih preduzeća''
 51. Mr Cicović Bogdanka / 26.09.2008. / Prof.dr BrankoĐerić / ''Iskustva restrukturacije  depresivnih seoskih sredina u svijetu i njihova primjena u opštini Pale''
 52. Mr Grahovac Mirjana / 15.10.2008. / Prof.dr Branko Đerić / ''Tržište rada u funkciji efektivne zaposlenosti radne snage u Semberiji''
 53. Mr Tepavčević Jelica / 22.11.2008. / Prof.dr Radovan Kovačević / ''Konkurentnost kao mfaktor položaja preduzeća na svjetskom tržištu''
 54. Mr Radovanović Slobodanka / 04.12.2008. / Prof.dr Novo Plakalović / ''Uslovi i mogućnosti razvoja nebankarskih finansijskih institucija u našim uslovima''
 55. Mr Ćosović Vesna / 19.06.2009 / Prof.dr Milovan Stanišić / ''Finansijsko izvještavanje u cilju povećanja ekoniomske efikasnosti javnih preduzeća u RS''
 56. Mr Bosiočić Nataša / 07.07.2009. / Prof.dr Predrag Jovanović Gavrilović / ''Značaj stranih direktnih invsticija u privrednom razvoju RS i BIH''
 57. Mr Đogo Marko / 17.07.2009. / Prof.dr Novo Plakalović / ''Uticaj finansijske liberalizacije na privrede zemalja u tranziciji sa osvrtom na BIH''
 58. Mr Ašonja Slavica / 25.09.2009. / Prof.dr Radomir Božić / ''Primjena revizorskih postupaka i procedura u poreskoj inspekciji i kontroli poreza na dobit''
 59. Mr Ristić Milić / 09.10.2009. / Prof.dr Božidar Raičević / ''Bezbjednosna integrisanost zemlje u globalne tokove kao faktor privlačnosti za strane investicije''
 60. Mr Kokotović Nataša / 10.10.2009. / Prof.dr Božidar Raičević / ''Fiskalno opterećenje BiH u poređenju sa zemljama EU''
 61. Mr Golić Zorica / 21.11.2009. / Prof.dr Branko Đerić / ''Uloga investicionih fondova u izgradnji finansijskog tržišta, restruktuiranju privrede i ekonomskom razvoju BiH''
 62. Mr Terzić Svetlana / 23.11.2009. / Prof.dr Stevan Vasiljev / ''Robna marka kao faktor uspješnosti poslovanja preduzeća''
 63. Mr Tabaković Biljana / 12.12.2009. / Prof.dr Radovan Kovačević / ''Uloga evropskih finansijskih institucija i upotreba pristupnih fondova u procesu pridruživanja Bosne I Hercegovine Evropskoj uniji''
 64. Mr Fulurija  Mladen / 28.12.2009./ Prof.dr.Stiepo Andrijić / ''Ekonometrijski modeli procjene rizika finansijskog tržišta''
 65. Mr Panić Katarina / 15.02.2010. / Prof.dr Branko Rakita / ''Marketing multinacionalnih uslužnih kompanija pri ulasku na nova tržišta''
 66. Mr Koprivica Nenad / 22.06.2010. / Prof. dr Branko Đerić / ''Iskustva i kritične tačke upravljanja lokalnim razvojem u Republici Srpskoj''
 67. Mr Ćeremidžić Mlađen / 25.09.2010 / Prof. dr Branko Đerić / ''Turistički klaster i razvoj opštine Pale''
 68. Mr Lazić Đorđe / 23.12.2010./ Prof.dr Branko Rakita / ''Onlajn marketing u bankarskom poslovanju''
 69. Mr Pustahija Radmila / 04.02.2011./ Prof. dr Milivoj Krčmar /'' Mogući pravci dalje reforme penzijskog osiguranja u Bosni i Hercegovini''
 70. Mr Bogičević Vesna / 30.05.2011./Prof. dr Radomir Božić / ''Revizija poslovanja u privatnom i javnom sektoru''
 71. Mr Kenjić Dijana / 01.06.2011./Prof. dr Novo Plakalović / ''Upravljanje kreditnim rizikom u bankarstvu u kontekstu regulative Bazela II''
 72. Mr Tadić Dragana / 06.07.2011. / Prof. dr Novo Plakalović / ''Politika kamatnih stopa u zaštiti od rizika u bankarstvu Bosne i Hercegovine''
 73. Mr Božić Verica / 08.07.2011. /Prof. dr Radovan Kovačević / ''Odnos Bosne i Hercegovine sa ključnim međunarodnim finansijskim institucijama u savremenim uslovima globalizacije''
 74. Mr Popović Borka / 14.07.2011./ Prof. dr Radomir Božić / ''Specifičnosti i otvorena pitanja računovodstvenog obuhvatanja i izvještavanja o stalnim nematerijalnim sredstvima''
 75. Mr Predrag Mlinarević / 12.04.2012./ Prof. dr Branko Đerić / ''komparativna analiza privrednog rasta, otpornost na recesiju i problemi strukturnih promjena zemalja u tranziciji''
 76. Mr Milojka Golijanin / 27. aprila 2012./ Prof. dr Branko Đerić/ ''Asimetričan razvoj opština Republike Srpske i ekonomski razvoj opštine Trnovo''
 77. Mr Vesna Prorok / 28.05.2012./ Prof.dr Milivoj Krčmar / „Uticaj kamatnog rizika na izbor efikasne portfolio strategije“
 78. Mr Slađana Radović / 23.06.2012./ Prof.dr Stiepo Andrijić/ „Ekonometrijsko modeliranje lične potrošnje“
 79. Mr Zvjezdana Gavrilović / 28.06.2012./ Prof.dr Mirjana Gligorijević /„Odnosi s medijima – ključni faktor unapređenja kredibiliteta i ugleda kompanija“
 80. Mr Milovan Stojić / 27.06.2012./ Prof.dr Novo Palkalović  / „Priroda odnosa klijent – banka u uslovima nerazvijenog finansijskog tržišta“
 81. Mr Jelena Radović / 18.07.2012./ Prof.dr Branko Đerić/ „Finansijski razvoj i razvoj realnog sektora u BIH – međuzavisnost, problemi i perspektive“
 82. Mr Vedrana Hršum / 03.09.2012. / Prod.dr Rajko Radović / „Uticaj internih kontrolnih funkcija na pouzdanost finansijskih izvještaja u lokalnoj samoupravi“
 83. Mr Nemanja Šarenac / 28.12.2012./ Prof. dr Branko Đerić / ''Digitalni jaz i elektronska spremnost Bosne i Hercegovine u svjetlu konkurentnosti privrede i procesa evropskih integracija''
 84. Mr Tatjana Šiljegović / 28.12.2012/ Prof.dr Aleksandar Stojanović/ „Budžetski efekti primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“
 85. Mr Goran Balotić / 31.01.2013./ Prof.dr Aleksandar Kalmar / „Mjesto savremene mikroekonomije u praksi poslovanja preduzeća u Bosni i Hercegovini“
 86. Mr Tanja Kešelj / 01.02.2013./ Prof.dr Radomir Božić /  „Izazovi i perspektive penzionog osiguranja zemalja u tranziciji“
 87. Mr Siniša Savić / 07.02.2013./ Prof. dr Aleksandar Stojanović /„Poreska harmonizacija u Evropskoj uniji“
 88. Mr Dalibor Sefer /01.03.2013./ Prof.dr Nedeljko Tica / ''Javna interna finansijska kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine''
 89. Mr Jovana Rašević /25.03.2013. / Prof. dr Novo Plakalović / ''Koncept upravljanja aktivom i pasivom u bankarstvu''
 90. Mr Mirko Vasić / 15.04.2013 / Prof.dr Radomir Božić /  ''Determinisanost procesa revizije procjenjenim nivoom kontrolnog rizika“
 91. Mr Saša Stevanović / 17.04.2013./ Prof. dr Novo Plakalović /„Razvijenost sistema uprevljanja rizicima portfelja domaćih institucinalnih investitora“
 92. Mr Siniša Đerić / 22.04.2013./ Prof. dr Novo Plakalović / „Supervizija banaka sa osvrtom na internu reviziju“
 93. Mr Darija Samardžija / 09.07.2013. / Prof. dr Branko Đerić / ''Regionalni aspekti krize i mogućnosti privrednog rasta''
 94. Mr Adrijana Rac / 11.07.2013. / Prof. dr Aleksandar Stojanović / ''Fondovi i programi pretpristupne pomoći sa akcentom na Bosni i Hercegovini''
 95. Mr Andrijana Mrkaić Ateljević / 24.07.2013. / Prof. dr Branko Rakita / ''Brendiranje i društveno odgovorno poslovanje kao način revitalizacije turističke destinacije''
 96. Mr Sanja Prodanović / 30.09.2013. / Prof. dr Darko Petković / ''Inovacioni potencijal u Bosni i Hrcegovini – stanje i perspektive''
 97. Mr Tijana Unković / 19.11.2013. / Prof. dr Ljubiša Vladušić / „Mogućnosti direktnog finansiranja javnog preduzeća u uslovima nedovoljno razvijenog finanisjskog tržišta”
 98. Mr Jelica Grujić / 13.12.2013. / Prof. dr Perica Macura / „Uloga promocije stranih direktnih investicija u razvoju privredne strukture Bosne i Hercegovine i Republike Srpske”
 99. Mr Jelena Mićić / 05.03.2014. / Prof. dr Branko Đerić /  „Konkurentnost privrede Bosne i Hercegovine”
 100. Mr Tijana Šoja / 12.06.2014. / Prof. dr Novo Plakalović / „Upravljanje deviznim rezervama centralnih banaka”
 101. Mr Maja Tomić / 01.07.2014. / Prof. dr Aleksandar Stojanović / „Fiskalna politika Bosne i Hercegovine u uslovima visokih budžetskih deficita”
 102. Mr Nikola Kokotović / 29.09.2014. / Prof. dr Novo Plakalović / „Mehanizmi prenošenja krize i efekti na ekonomiju Bosne i Hercegovine”
 103. Mr Sandra Sikima / 07.10.2014. / Prof. dr Aleksandar Stojanović / „Jačanje institucionalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini – preduslov korišćenja sredstava Evropske unije”
 104. Mr Tanja Drakul / 05.11.2014. / Prof. dr Branislav Mašić / „Restruktuiranje komunalnog sektora BiH prema standardima Evropske unije”
 105. Mr Dejan Vilotić / 04.03.2015/ Prof. dr Aleksandar Stojanović / „Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, nedostaci i harmonizacija sa pravilima Evropske unije“
 106. Mr Nenad Marković / 01.04.2015./ Prof. dr Darko Petković / „Rrazvoj modela strateškog planiranja visokoškolskih organizacija baziran na primjeni Balanced Scorecard Modela“
 107. Mr Ognjen Erić /18.05.2015./ prof. dr Aleksandar Stojanović/ „Državna pomoć i konkurencija u EU“
 108. Mr Neven Brezo / 22.09.2015./Prof. dr Dragan Kulina /„Uloga i izazovi funkcionisanja interne revizije u bankama“
 109. Mr Jasmin Sadiković / 22.4.2016./ Prof. dr Branko Đerić / „Iskustva i problemi prekogranične saradnje u trouglu BiH, Srbija i Crna Gora“
 110. Mr Vesna Mijović / 11.5.2016./ Prof. dr Radomir Božić / „Savladavanje poslovne krize “
 111. Mr Rade Pejović / 28.6.2016. / Prof. dr Aleksandar Stojanović / „Analiza poreske konkurentnosti kod poreza na dobit u BiH“
 112. Mr Ljiljana Mališ / 5.7.2016./ Prof. dr Aleksandar Stojanović / „Uticaj oporezivanja rada na politiku zapošljavanja u zemljama Jugoistočne Evrope“
 113. Mr Svjetlana Žuža / 8.7.2016. / Prof. dr Spasoje Tuševljak / „Teorijsko-metodološki izazovi formulisanja efikasnog portfolija u savremenim uslovima“
 114. Mr Vera Macura / 22.9.2016. / Prof. dr Branko Đerić / „Univerzitet u funkciji regionalnog razvoja i ekonomije znanja“
 115. Mr Dragana Škrba 23.9.2016. / Prof. dr Branko Đerić / „Obnova industrije i evropski put Bosne i Hercegovine“
 116. Mr Radomir Mutabdžija / 23.9.2016. / Prof. dr Radomir Božić / „Efikasnost investicionih fondova na Banjalučkoj berzi“
 117. Mr Slavica Dabić / 29.9.2016. / Prof. dr Aleksandar Stojanović / „Javni dug i fiskalna održivost Republike Srpske“
 118. Mr Vanja Goreta / 30.9.2016. / Prof. dr Spasoje Tuševljak / „Savremeni modeli finansijskog restrukturiranja preduzeća u aktuelnom institucionalnom i privrednom kontekstu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine“
 119. Mr Ivana Veselinović / 30.9.2016. / Prof. dr Novo Plakalović / „Pitanje regulacije kreditnih rejting agencija i njihov uticaj na aktuelnu finansijsku krizu“
 120. Mr Maja Šarčević / 30.9.2016. / Prof. dr Novo Plakalović / „Bankarska regulacija u Bosni i Hercegovini u kontekstu bazelskih principa“
 121. Mr Vasilija Beribaka / 11.10.2016. / Prof. dr Novo Plakalović / „Efekti domaćih mikrokreditnih organizacija na samozapošljavanje i razvoj mikrobiznisa“
 122. Mr Milena Arnaut / 11.10.2016. / Prof. dr Tihomir Spremo / „Mala i srednja preduzeća u funkciji privrednog rasta Republike Srpske“
 123. Mr Sanja Vidaković /12.10.2016. / Prof. dr Radomir Božić / „Interna revizija kao podrška dobrim praksama korporativnog upravljanja - osvrt na banke u BiH“
 124. Mr Olgica Slijepčević /18.11.2016./ Prof. dr Aleksandar Stojanović / ”Pravičnost i efikasnost u finansiranju obrazovanja”
 125. Mr Goran Spaić / 25.11.2016./ Prof. dr Branko Đerić /”Otpornost ekonomije Bosne i Hercegovine na rizike i izazove u perspektivi”
 126. Mr Nedeljka Elez / 27.12.2016./ Prof. dr Nikola Gluhović /”Marketing funkcija Univerziteta u Istočnom Sarajevu”
 127. Mr Nada Golijanin /17.03.2017. / Prof. dr Perica Macura /”Uloga marketinga u regulisanju obrazovnog tržišta”
 128. Mr Ognjen Lazarević /25.05.2017. / Prof. dr Novo Plakalović /”Uslovi i mogućnosti uvođenja savremenih sistema plaćanja u domaće banke”
 129. Mr Predrag Ždrale / 29.09.2017./ Prof. dr Aleksandar Stojanović /”Problemi i perspektive finansiranja socijalne sigurnosti u Bosni i Hercegovini”
 130. Mr Branka Koprivica /29.09.2017. / Prof. dr Slavko Ždrale / ”Finansiranje primarne zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj”
 131. Mr Snežana Savić /19.10.2017. / Prof. dr Novo Plakalović/ ”Investiciono-razvojni fond i mogućnosti reindustrijalizacije privrede”
 132. Mr Rade Čolaković / 18. 6. 2018. / Doc. dr Predrag Mlinarević /”Restruktuiranje privrede sa aspekta visokotehnološkog izvoza i investicija”
 133. Mr Gordan Tasić / 26. 6. 2018. / Prof. dr Aleksandar Stojanović /”Efikasnost organizacija poreske administracuije u zemljama u tranziciji sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”.
 134. Mr Danijela  Urta / 14.9.2018. / Prof. dr Novo Plakalović / ”Analiza finansijskih izvještaja kao osnova za procjenu finansijskog položaja malih i srednjih preduzeća iz ugla banke kreditora”.
 135. Mr Vladimir  Božić / 14.9.2018. / Prof. dr Novo Plakalović / ”Upravljanje kreditnim portfoliom kao determinanta profitabilnosti i stabilnosti poslovanja banaka u Bosni i Hercegovini”.
 136. Mr Goran Petrović / 25.9.2018. / Prof. dr Radomir Božić / ”Računovodstveni i revizijski aspekt greška i kriminalnih radnji u preduzeću”.
 137. Mr Jelica Porobić / 25.9.2018. / Prof. dr Novo Plakalović / ”Uticaj regulacije i supervizije na profitabilnost banaka u BiH, Srbiji i Hrvatskoj”.
 138. Mr Jelena Savić / 25.9.2018.// ”Specifičnosti i problemi internih rezultata u konsolidovanim finansijskim izvještajima”.
 139. Mr Slađana Gojković / 26.9.2018. / Prof. dr Novo Plakalović /  ”Uticaj novih tehnologija na pranje novca”.
 140. Mr Svjetlana  Vukajlović / 27.9.2018. / Doc. dr Vesna Prorok /  ”Kvantitativni modeli i metode ocjene efikasnosti sudova u Bosni i Hercegovini ”.
 141. Mr Veselin  Savić / 28.9.2018. / Prof. dr Tihomir Spremo / ”Uloga malih i srednjih preduzeća u razvoju privrede grada Trebinja”.
 142. Mr Alida  Jejna / 28.9.2018. / Prof. dr Nikola Gluhović / ”Utvrđivanje osobenosti potrošnje piva u Bosni i Hercegovini”.
 143. Mr Jelena  Dubovina / 28.9.2018. / Prof. dr Nikola Gluhović /  ”Uticaj faktora na imidž i reputaciju Sarajeva kao turističke destinacije”.
 144. Mr Vanja  Kapor / 29.9.2018. / Prof. dr Aleksandar Stojanović  / ”Fiskalno izravnanje - finansijski i ekonomski učinci na lokalne samouprave Republike Srpske”.
 145. Mr Predrag Vuković / 29.9.2018. / Prof. dr Spasoje Tuševljak / ”Lizing kao izvor finansiranja preduzeća”.
 146. Mr Vidosava Manojlović / 29.9.2018. / Prof. dr Spasoje Tuševljak / ”Kombinovani pokazatelji uspješnosti poslovanja osiguravajućih društava”
 147. Mr Dragoslav Rudović /26. 9. 2019./ Prof. dr Radovan Kovačević (Prof. dr Aleksandar Stojanović) / „Ekonomski odnosi Srbije i Ruske Federacije – stanje i perspektive”

 

Poslednje ažurirano srijeda, 30 oktobar 2019 17:24
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 112 gostiju na mreži


..........