Naučni istraživački rad Štampa

Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta (NICEF) u Istočnom Sarajevu, na lokaciji grada Pale, počeo je sa radom 1993. godine. Do sada je preko NICEF-a realizovan određeni broj projekata, konsultantskih usluga, savjetovanja i sl. NICEF je ostvario bogatu saradnju sa raznim institucijama radeći projekte od ključnog interesa za naše društvo.

Raspolažući sa znatnim brojem eksperata i istraživača (fakultetskih nastavnika i saradnika), kao i sa bogatim iskustvom u obavljanju fundamentalnih i primenjenih istraživanja, NICEF je potpuno osposobljen za kvalitetnu i po bitnim elementima, (kvalitet, rokovi i cena) konkurentnu izradu naučno-istraživačkih i komercijalnih projekata iz svih segmenata ekonomske nauke.

Naučno-istraživačka djelatnost Fakulteta usmjerena je na izradu naučnih i stručnih projekata, na istraživačke projekte sa inostranim organizacijama u okviru međunarodne saradnje, te na individualne projekte istraživačkog rada nastavnika koji svoje rezultate istraživanja objavljuju u zbornicima Fakulteta, knjigama, časopisima i ostalim izdanjima. Osim toga, mlađi saradnici rade magistarske i doktorske radove, što je važan aspekt naučno-istraživačke djelatnosti fakulteta.

I – DOMAĆI PROJEKTI

Projekti na kojima se angažovao NICEF od 1993. godine:

 1. Modaliteti ublažavanja problema u monetarno-fiskalnoj sferi RS, Institut Ekonomskog fakulteta, 1994;
 2. Stanje i problemi zdravstvenog osiguranja RS, Institut EF, 1994;
 3. Efikasnost i dogradnja sistema zdravstvenog osiguranja u RS, Institut EF, 1995;
 4. Program rada robnih rezervi RS za 1996. godinu, Institut EF, 1995;
 5. Strategija razrješenja akutnih ekonomskih i socijalnih problema u RS, Institut EF u Istočnom Sarajevu i EF u Banja Luci, 1996;
 6. Osnove privrednog sistema i dugoročne ekonomske politike RS, Institut EF i Consseco institut, 1996;
 7. Elementi ekonomske politike Republike Srpske za 1997. godinu, Institut EF, 1997;
 8. Nezaposlenost, oživljavanje proizvodnje i tržište rada, Institut EF, 1997;
 9. Razmještaj izbjeglog i raseljnog stanovništva i optimalno korišćenje resursa u RS, Institut EF, 1997;
 10. Tranzicija i strategija Ekonomske politike, Institut EF, 1998;
 11. Osnove politike regionalnog razvoja RS, Institut EF, 1998;
 12. Republika Srpska: stanje u privredi i socio-ekonomskoj strukturi, Institut EF, 1998;
 13. O studijama na ekonomskom fakultetu (osnovne informacije), Institut EF, 1995;
 14. Postdiplomski studij (osnovne informacije), Ekonomski fakultet, 1999;
 15. Zbornik radova za školsku 1998-1999 godinu, Ekonomski fakultet, 1999;
 16. Revitalizacija industrijske proizvodnje i rješavanje problema nezaposlenosti – istraživački projekat, Institut EF, 2002;
 17. Elaborat o statusu HE „Mesići“ i HE „Bogatići“, Institut EF, 2003;
 18. Zbornik radova za školsku 2005-2006 godinu, Ekonomski fakultet, 2007;
 19. Razvojna strategija opštine Novo Goražde, Institut EF, 2007;
 20. Biznis plan - investicioni program proširenja i modernizacije kapaciteta preduzeća „Intal“ AD Milići,  Institut EF, 2007;
 21. Zbornik radova za školsku 2007, Ekonomski fakultet;
 22. Zbornik radova za školsku 2008 (jubilarno izdanje), Ekonomski fakultet, 2008;


Za NICEF je jedan od glavnih ciljeva i važan segment naučno istraživačkog rada: učestvovanje na međunarodnim i domaćim skupovima i konferencijama, gostovanja stranih univerzitetskih profesora na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, te ostali oblici međunarodne saradnje (TEMPUS i FP7).

II – BUDUĆA ISTRAŽIVANJA I EDUKATIVNI SEMINARI


NICEF će u svom daljem djelovanju posebnu pažnju posvećivati razvoju naučno istraživačke i stručne djelatnosti. Navešćemo neke značajnije pravce djelovanja NICEF-a:
•    istraživanje aktuelnih teorijskih i praktičnih privrednih problema;
•    izrada naučno istraživačkih studija, ekspertiza, elaborata,
•    pružanje istraživačko-razvojnih usluga,
•    obavljanje recenzija i revizija projekata,
•    organizovanje i održavanje simpozija, savjetovanja, seminara, kongresa i drugih naučnih skupova,
•    obezbjeđivanje značajnijeg napretka na polju međunarodne saradnje (TEMPUS i FP7),
•    unapređenje naučno istraživačkog podmladaka.

(Navedeni strateški pravci aktivnosti NICEF-a pretakaju se u operativne programe)

U protekloj 2008. godini NICEF je ostvario veliki pomak ka uspostavljanju i jačanju međunarodne saradnje sa inostranim organizacijama i partnerima, te upoznavanju sa Evropskim projektima i programima. Tokom 2008. godine Ekonomski fakultet je imao svoje predstavnike na svim naučnim skupovima i seminarima u povodu Evropskih projekata i programa (TEMPUS i FP7).

Poslednje ažurirano petak, 05 jun 2020 09:50